Thai Truck Center
Suphawut Malaikrisanachalee
1.0 2.5mb

www.thaitruckcenter.com เป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก และจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย โดยประกอบด้วย
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกประเภทสาธารณะ (รถ 70) ที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้อง เป็นการให้ข้อมูลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนหรือผู้ต้องการว่าจ้างขนส่งในการเลือกผู้ประกอบการขนส่ง
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เป็นมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการพัฒนาระบบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพบริการขนส่งและสร้างมาตรฐานด้านบริการขนส่งของประเทศ(National Standard) ซึ่งผู้ใช้บริการขนส่งทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และประชาชนทั่วไป ที่เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบกจะได้รับบริการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดไว้ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯจากกรมการขนส่งทางบกแล้วจำนวน 75 ราย (สามารค้นหารายชื่อได้จาก www.thaitruckcenter.com)
ระบบการจับคู่รถเที่ยวเปล่า หรือ ศูนย์ขนส่งออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการจับคู่แบบออนไลน์ระหว่างรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่ต้องการจัดส่ง ส่งเสริมให้มีการว่าจ้างขนส่งในรถเที่ยวกลับ ทำให้การใช้เชื้อเพลิงทั้งเที่ยวไปและกลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดต้นทุนในการขนส่งโดยรวมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ว่าจ้าง สามารถสร้างความั่นใจให้แก่ประชาชนหรือผู้ต้องการว่าจ้างขนส่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งที่สามารถเข้ามาเสนองานจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกประเภทสาธารณะ (รถ 70) ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งจากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบจับคู่เที่ยวเปล่าจะเสนอชื่อผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เป็นลำดับด้วย
นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ เช่น ระบบการคำนวณต้นทุนการขนส่ง Online เป็นต้น
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เกิดความมั่นใจ มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาบริการขนส่งที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก จึงขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thaitruckcenter.com ให้เป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์กันต่อไป ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8490 หรืออีเมล์ delelop_dlt@hotmail.com

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less