Výkaz práce
Systemart s.r.o.
5.5.3 11.0mb

Note: Application is available in Czech language only.

Výkaz práce je víc než jen užitečným nástrojem pro jednotlivce, malé, střední i velké firmy – přesvědčte se sami. Hned teď a zcela zdarma.

JEDNA APLIKACE, MNOHO PŘÍSTUPŮ
Základem Výkazu práce je webová aplikace, která je přístupná z různých zařízení (mobilní telefony a tablety – Android, iOS a samozřejmě i PC). Jednoduše zadávejte data dotykem, importujte je z Excelu či z papírového formuláře. Tak, jak vám to vyhovuje. Přenosná verze pro PC se navíc dá nosit všude s sebou na USB flash-paměti.

ONLINE I OFFLINE, VŽDY PŘESNĚ A KVALITNĚ
Výkaz práce lze používat i bez připojení k internetu. Data zadaná do mobilního zařízení jsou totiž automaticky synchronizována vždy, když je připojení opět dostupné.

BUĎTE EFEKTIVNĚJŠÍ NEŽ VAŠE KONKURENCE
Aplikace je vaší vstupní branou pro řízení práce odkudkoli a kdykoli. Zadávejte a sledujte data o úkolech, na nichž pracujete vy i vaši zaměstnanci a pohodlně je analyzujte. Kromě toho systém nabízí i tvorbu podkladů pro fakturace a mzdy, docházkovou agendu a automatické knihy jízd. Získejte tak náskok před konkurencí! Kvalitní, přehledné a aktuální informace jsou základem pro správná rozhodnutí.

HLAVNÍ PŘÍNOSY A VLASTNOSTI:
• Snadný a přehledný výkaz práce
• Sledování příchodů a odchodů v celé ČR
• Kniha jízd
• Záznam práce na vzdálených místech
• Sledování jednotlivých zakázek nebo úkolů
• Podklady pro mzdy
• Podklady pro fakturaci
• Možnost propojení s ostatními informačními systémy
• Sledování efektivity jednotlivců i skupin
• Vyhodnocení, statistiky a grafy
• Okamžitá a přesná kontrola pracovníků
… a mnoho dalších

Poznámka: Některé funkce lze ovládat pouze pomocí webové aplikace nebo klienta PC, mobilní verze je však neocenitelným pomocníkem přímo v terénu.

=========================================

The Timesheet application is more than just a useful tool for individuals, small, medium and large companies - see for yourself. Right now and free of charge!

ONE APPLICATION, MANY APPROACHES
Main part of Timesheet application is a web application which is accessible from many different devices (mobile phones and tablets - Android, iOS, and of course your computer). Simply enter data by touching, by importing from Excel or a paper formular. Whatever you prefer. The portable version for PC is giving you another opportunity to také Timesheet everywhere with you on a USB flash - memory.

ONLINE AND OFFLINE, ALWAYS ACCURATE AND SAFE
The Timesheet application can be used without an Internet connection. Data entered into the mobile device are automatically synchronized, whenever an internet connection is available again.

BE MORE EFFECTIVE THAN YOUR COMPETITORS
The application is your gateway for managing work from anywhere, anytime. Enter and track data for the tasks on which you and your employees are working. Analyze it. In addition, the system also offers the creation of basis for invoicing and wages, attendance agenda and automatic car log book. Get ahead of the competition! High quality, clear and timely information are the basis for right decisions.

KEY BENEFITS AND FEATURES:
 • Easy and clear timesheet
 • Monitoring the comings and goings anywhere
 • Car Log book
 • Recording of work in remote locations
 • Monitoring of individual contracts or task
 • Data for wages
 • Data for invoicing
 • Ability to cooperate with other information systems
 • Monitoring the effectiveness of individuals and groups
 • Evaluation, statistics and charts
 • Immediate and accurate control of workers
 And many more ...


Note : Some functions can be controlled only through a web application or client PC. Mobile version, however, is an invaluable tool in the field.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less