Aplikacja mobilna Tauron IR jest dedykowana przede wszystkim obecnym i przyszłym akcjonariuszom TAURON Polska Energia S.A. Aplikacja umożliwia dostęp do najważniejszych z perspektywy inwestora informacji o Grupie TAURON, takich jak:

- raporty bieżące i okresowe,
- informacje prasowe,
- aktualny i historyczny kurs akcji TAURON z możliwością porównania z głównymi indeksami giełdowymi,
- kalkulator inwestorski pozwalający obliczyć stopę zwrotu z inwestycji w akcje TAURON,
- relacje video z konferencji wynikowych oraz walnych zgromadzeń,
- kalendarz inwestora,
- bezpośrednie dane kontaktowe do Biura Relacji Inwestorskich.

Aplikacja mobilna jest kolejnym narzędziem relacji inwestorskich wdrożonym przez TAURON Polska Energia mającym na celu budowanie trwałych relacji ze środowiskiem inwestorskim.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mobile Tauron IR is dedicated primarily current and future shareholders of TAURON Poland Energia SA The application provides access to the most important from an investor perspective information about the TAURON Group such as:

- Current and periodic reports,
- Press releases,
- Current and historical stock price TAURON with the possibility of comparison with the major market indices,
- Investor calculator allows to calculate the return on investment in shares TAURON
- Video reports from the conference and the resulting general meetings,
- Calendar investor
- Direct contact the Office of Investor Relations.

The mobile application is another tool for investor relations implemented by TAURON Polish Energy aimed at building lasting relationships with the investor community.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less