"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานด้านการวิจัย R&D ที่มุ่งสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินงานผ่านการทำงานของศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 ศูนย์ ได้แก่ • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

• ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี

รวมทั้ง ให้การสนับสนุนและบริการต่างๆ กับภาคเอกชน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์ปรึกษาการออกแบบละวิศวกรรม ฯลฯ เป็นต้น "

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less