Zákony SK
iFAM
1.0.6 39.5mb

"Autori sa vyhli zbytočnej ozdobnosti čo aplikácii dodáva punc profesionality. Najdôležitejším prvkom je však hutnosť obsahu a tu sa slovenskí vývojári vyznamenali. Zákony SK ponúknu kompletné znenie až 80 najpoužívanejších právnych predpisov.Kontrola aktuálnosti ponúkaných právnych noriem prebieha automaticky každých 24 hodín." - Mobilmania.sk

Viac ako 80 právnych predpisov aktualizovaných Aplikácia vhodná pre právnikov, študentov,laikov, obsahuje funkciu vyhľadávania v celom texte zákona, čo ju umožní používať každému, kto ju využije nielen ako pomôcku v právnych vzťahoch, ale aj ako jednoduché získanie informácií ako postupovať v každodenných situáciách. Vyhľadaný text je zvýraznený pre prehladnosť a praktickosť.

Kľúčové vlastnosti:
•viac ako 80 úplných znení najpoužívanejších právnych predpisov SR
•kontrola aktuálnosti predpisov každých 24 hodín
•vrámci predplatného sú súčasťou všetky zákony, bez ďalších poplatkov
•plne optimalizovaný text pre iPhone 5
•možnosť prepnutia do režimu full screen
•možnosť vyhľadávania v texte so zvýraznením hladaného textu v znení zákona
•členenie zákonov pre rýchlu a efektívnu orientáciu
•podpora iPad-u
•možnosť zmeny veľkosti písma a súčasné zachovanie formátu textu
•prehľadné grafické spracovanie a užívateľsky priateľské prostredie

Zákony do aplikácie poskytuje spoločnosť S-EPI, s. r. o., člen Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa, líder na trhu ekonomickej a právnej literatúry.

*Platba za predplatne bude uhradená z vášho iTunes účtu po potvrdení o nákupe. Predplatné sa automaticky obnovuje, čo znamená, že bude automaticky predĺžené po vypršaní jeho platnosti. Nasledujúce predĺženie predplatného môžete zrušiť vždy najneskôr 24 hodín pred koncom súčasného predplatného obdobia. Máte na výber z 3 typov predplatného:
Predplatné na 1 mesiac 0.89€
Predplatné na 6 mesiacov 4.49€
Predplatné na 1 rok 7.99€

Informácie o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia digitálnych aplikácií nájdete na http://www.ifam.sk/podmienky

Časť zákonov v aplikácií:
Antidiskriminačný zákon
Autorský zákon
Banský zákon
Cestný zákon
Colný zákon
Daňový poriadok
Devízový zákon
Exekučný poriadok
Katastrálny zákon
Letecký zákon
Občiansky súdny poriadok
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Správny poriadok
Stavebný zákon
Školský zákon
Tlačový zákon
Trestný poriadok
Trestný zákon
Ústava SR
Vodný zákon
Zákon o advokácii
Zákon o archívoch a registratúrach
Zákon o audítoroch
Zákon o bankách
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon o cenách
Zákon o cestnej doprave
Zákon o cestnej premávke
Zákon o cestovných náhradách
Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon o dani z príjmov
Zákon o elektronických komunikáciách
Zákon o energetike
Zákon o konkurze a reštr.
Zákon o lesoch
Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Zákon o miestnych daniach a poplatku za kom. odpady
Zákon o minimálnej mzde
Zákon o NBS
Zákon o obecnom zriadení
Zákon o obchodnom registri
Zákon o odpadoch
Zákon o ochrane nefajčiarov
Zákon o ochrane spotrebiteľa
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ÚOŠS
Zákon o petičnom práve
Zákon o pohrebníctve
Zákon o poisťovníctve
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke MV
Zákon o priestupkoch
Zákon o prokuratúre
Zákon o reklame
Zákon o rodine
Zákon o slobode inf.
Zákon o službách zamestnanosti
Zákon o sociálnom fonde
Zákon o sociálnom poistení
Zákon o sociálnych službách
Zákon o spôsobe vykonania referenda
Zákon o sťažnostiach
Zákon o strelných zbraniach
Zákon o súdnych poplatkoch
Zákon o súdoch
Zákon o súkromnej bezpečnosti
Zákon o štátnom jazyku SR
Zákon o štátnom občianstve SR
Zákon o štátnych symboloch SR
Zákon o účtovníctve
Zákon o verejnom obstarávaní
Zákon o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov
Zákon o vysokých školách
Zákon o zdravotnej starostlivosti
Zákon o zdravotnom poistení
Zákon o životnom minime
Zákonník práce
Živnostenský zákon
a iné...

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less