Kuran Shqip
QURAN
1.0 Varies with device
Ju ofrojmë përkthim në gjuhën shqipe nga Sherif Ahmeti.

Sherif Ahmeti ka përkthyer Kuranin e Shenjtë në vitin 1988. Versioni i Tij konsiderohet si përkthimi më i plotë dhe i saktë i Kur'anit në gjuhën Shqipe.

Libri i shenjtë për Muslimanët përmban Fjalën e Perëndisë (Allahut) iu zbulua profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të). Ai mori këto zbulim dhe transmetim me gojë. Pas vdekjes së tij, në vitin 632, ndjekësit e tij filluan të mbledhin tekstet e shpallura duke marrë formën e librit të cilin ne e njohim sot

Kurani shpreh fenë dhe ligjin e Muslimanëve. Ai është burimi i besimit të çdo Muslimani. Ai i referohet lidhjes të Zotit me krijesat e tij dhe ofron një udhëzues me arsimim për një shoqëri të drejtë dhe një sjellje korrekte të njeriut. Kurani është paraqitur për bukurinë e saj, poezi e saj dhe përsosjes e saj letrare.

Stili Unik i Kuranit tregon origjinën e tij hyjnore dhe vazhdon ti habisë njerëzit intelektuale, pa marë parasysh nëse janë besimtarë.
Është një libër që miliona njerëz e mësojnë përmendësh ditë pas dite.

Teksti origjinal i Kuranit është shkruar në Arabishten klasike, por përkthime të shumta në gjuhë të ndryshme ekzistojnë.
Tani ju mund të merni librin e shenjtë të Muslimanëve, në gjuhën Shqipe.

Kurani i Shenjtë është i organizuar në 114 sure

1 Fatiha, 2 Bekare, 3 Ali Imran, 4 Nisa, 5 Maide, 6 En'am, 7 A'raf, 8 Enfal, 9 Tewbe, 10 Junus, 11 Hud, 12 Jusuf, 13 Rra'd, 14 Ibrahim, 15 Hixhr, 16 Nahl, 17 Isra, 18 Kehf, 19 Merjem, 20 Ta Ha, 21 Enbija, 22 Haxhxh, 23 Mu'minun, 24 Nur, 25 Furkan, 26 Shu'ara, 27 Neml, 28 Kasas, 29 Ankebut, 30 Rum, 31 Lukman, 32 Sexhde, 33 Ahzab, 34 Sebe, 35 Fatir, 36 Ja Sin, 37 Saffat, 38 Sad, 39 Zumer, 40 Gafir, 41 Fussilet, 42 Shura, 43 Zuhruf, 44 Duhan, 45 Xhathije, 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48 Fet'h, 49 Huxhurat, 50 Kaf, 51 Dharijat, 52 Tur, 53 Nexhm, 54 Kamer, 55 Rahman, 56 Wakia, 57 Hadid, 58 Muxhadele, 59 Hashr, 60 Mumtehinet, 61 Saff, 62 Xhum'a, 63 Munafikun, 64 Tegabun, 65 Talak, 66 Tahrim, 67 Mulk, 68 Kalem, 69 Hakka, 70 Me'arixh, 71 Nuh, 72 Xhinn, 73 Muzemmil, 74 Mudeththir, 75 Kijame, 76 Insan, 77 Murselat, 78 Nebe, 79 Nazi'at, 80 Abese, 81 Tekwir, 82 Infitar, 83 Mutaffifin, 84 Inshikak, 85 Buruxh, 86 Tarik, 87 A'la, 88 Gashije, 89 Fexhr, 90 Beled, 91 Shems, 92 Lejl, 93 Duha, 94 Inshirah, 95 Tin, 96 Alek, 97 Kadr, 98 Bejjine, 99 Zilzal, 100 Adijat, 101 Kari'a, 102 Tekathur, 103 Asr, 104 Humeze, 105 Fil, 106 Kurejsh, 107 Ma'un, 108 Kewther, 109 Kafirun, 110 Nasr, 111 Mesed, 112 Ihlas, 113 Felek, 114 Nas

Ne ju ftojmë të gjithë ju për të lexuar Kuranin!

Shkarko tani dhe merr librin e Shenjtë Mysliman me përkthim shqip!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less