Macedonian English Dictionary
Frīg`Apps
5.2 6.0mb

Extensive English Macedonian dictionary translator
- Display synonyms helping to define the word and improve the translation
- Fully OFFLINE, Simple and quick
Synonyms game
- Write the translation of the word and view the meaning of the answers
- View synonyms and translate the synonyms to view alternative words
Word games
- High school or difficult words
- Choose the card that matches the meaning from four options
- Or spell the word from the displayed characters
- Review a list of words used in the games.
Countdown game
- Find the translation within the countdown period
- Write the word and lose a point for each character not in the translation.
- Practice and develop your vocabulary


Широка Англиски Македонски Речник преведувач
- Покажи синоними помага да се дефинираат зборот и подобрување на превод
- Целосно присутен, Едноставна и брза
синоними игра
- Напишете превод на зборот и да ја видите на значењето на одговорите
- Види синоними и да се преведат на синоними да ги видите алтернативните зборови
зборот игри
     - Високиот училиште или тешко зборови
     - Изберете картичка која одговара на значењето од четири опции
     - Или запишува зборот од прикажаните ликови
     - Прегледајте листа на зборови кои се користат во игрите.
одбројувањето игра
     - Најди превод во периодот одбројувањето
     - Напишете го зборот и ќе ја изгуби точка за секој лик не во преводот.
     - Практиката и развој на вашиот речник

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less