Albanian Spanish Dictionary
Frīg`Apps
5.1 4.5mb

Extensive Albanian Spanish dictionary translator
- Display synonyms helping to define the word and improve the translation
- Fully OFFLINE, Simple and quick
Synonyms game
- Write the translation of the word and view the meaning of the answers
- View synonyms and translate the synonyms to view alternative words
Word games
- High school or difficult words
- Choose the card that matches the meaning from four options
- Or spell the word from the displayed characters
- Review a list of words used in the games.


Gjerë shqiptar Spanjisht fjalor translator
- Display sinonime duke ndihmuar për të përcaktuar fjalën dhe përmirësimin e përkthimit
- Plotësisht OFFLINE, Simple dhe të shpejtë
lojë sinonime
- Shkruani përkthimin e fjalës dhe të shikoni kuptimin e përgjigjeve
- Shiko sinonime dhe përkthejnë sinonime për të parë sugjerime të tjera
lojra Word
     - Shkolla e mesme ose fjalë të vështira
     - Zgjidhni kartën që përputhet me kuptimin nga katër opsionet
     - Ose të spell fjalën nga personazhet shfaqet
     - Shqyrton një listë të fjalëve të përdorura në lojërat.

Content rating: Everyone 10+

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less