พรบ กรมวิชาการเกษตร
thaidoa
1.0 Varies with device
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียกดูประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ ุ6 ฉบับที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.ควบคุมยาง และพรบ.วัตถุอันตราย สามารถใช้งานได้ดีและชัดเจนกับอุปกรณ์ Tablet

Farmers, entrepreneurs who are interested can browse through ministerial declaration issued under point No. 6, including oversight by the Department of Agriculture Act. Plant Quarantine Act. Plant Protection Act. Fertilizer Act. Plant. Act. Control tire And Act. Hazmat Applicable nice and clear with Tablet.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.5 and up

...more ...less