ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್
KERALASOFT INDIA
4.0 Varies with device
ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ - Kannada Bible
-------------------------------------------

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಆದಿಕಾಂಡ,ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ,ಯಾಜಕಕಾಂಡ,ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ,ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ,ಯೆಹೋಶುವ,ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು,ರೂತಳು,1 ಸಮುವೇಲನು,2 ಸಮುವೇಲನು,1 ಅರಸುಗಳು,2 ಅರಸುಗಳು,1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾ,2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾ,ಎಜ್ರನು,ನೆಹೆಮಿಯ,ಎಸ್ತೇರಳು,ಯೋಬನು,ಕೀರ್ತನೆಗಳು,ನೋಕ್ತಿಗಳು,ಪ್ರಸಂಗಿ,ಪರಮ ಗೀತ,ಯೆಶಾಯ,ಯೆರೆಮಿಯ,ಪ್ರಲಾಪಗಳು,ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು,ದಾನಿಯೇಲನು,ಹೋಶೇ,ಯೋವೇಲ,ಆಮೋಸ,ಓಬದ್ಯ,ಯೋನ,ಮಿಕ,ನಹೂಮ,ಬಕ್ಕೂಕ್ಕ,ಚೆಫನ್ಯ, ಹಗ್ಗಾಯ, ಜೆಕರ್ಯ, ಮಲಾಕಿಯ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

ಮತ್ತಾಯನು, ಮಾರ್ಕನು, ಲೂಕನು, ಯೋಹಾನನು, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ, 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ, ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ, 1 ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಿಗೆ, 2 ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಿಗೆ, 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ, ತೀತನಿಗೆ, ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ, ಯಾಕೋಬನು, 1 ಪೇತ್ರನು, 2 ಪೇತ್ರನು, 1 ಯೋಹಾನನು, 2 ಯೋಹಾನನು, 3 ಯೋಹಾನನು, ಯೂದನು, ಪ್ರಕಟನೆ

Following are the core features of this app:
- Designed to run on all versions of Android devices
- Capable to render Kannada script perfectly
- No additional font installation required
- Best font in all available apps
- Easy access to any bible verses
- Layout - is very simple and is user friendly
- History - every word you ever viewed is stored in history
- Text size and color customization
- Support for both phone and tablet
- Portrait and Landscape support
- Share Kannada bible verses with friends and family

More facilities... Check it yourself and give feedback for improvement.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.0 and up

...more ...less