పవిత్ర బైబిల్
KERALASOFT INDIA
4.0 Varies with device
Telugu Bible
------------------

పాత నిబంధన - O.T.

ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్యాకాండము, ద్వితీయోపదేశకాండమ, యెహొషువ, న్యాయాధిపతులు, రూతు, సమూయేలు మొదటి గ్రంథము, సమూయేలు రెండవ గ్రంథము, రాజులు మొదటి గ్రంథము, రాజులు రెండవ గ్రంథము, దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము, దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము, ఎజ్రా, నెహెమ్యా, ఎస్తేరు, యోబు గ్రంథము, కీర్తనల గ్రంథము, సామెతలు, ప్రసంగి, పరమగీతము, యెషయా గ్రంథము, యిర్మీయా, విలాపవాక్యములు, యెహెజ్కేలు, దానియేలు, హొషేయ, యోవేలు, ఆమోసు, ఓబద్యా, యోనా, మీకా, నహూము, హబక్కూకు, జెఫన్యా, హగ్గయి, జెకర్యా, మలాకీ,

కొత్త నిబంధన - N.T.

మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్త, యోహాను సువార్త, అపొస్తలుల కార్యములు, రోమీయులకు, 1 కొరింథీయులకు, 2 కొరింథీయులకు, గలతీయులకు, ఎఫెసీయులకు, ఫిలిప్పీయులకు, కొలొస్సయులకు, 1 థెస్సలొనీకయులకు, 2 థెస్సలొనీకయులకు, 1 తిమోతికి, 2 తిమోతికి, తీతుకు, ఫిలేమోనుకు, హెబ్రీయులకు, యాకోబు, 1 పేతురు, 2 పేతురు, 1 యోహాను, 2 యోహాను, 3 యోహాను, యూదా, ప్రకటన గ్రంథము

Following are the core features of this app:
- Designed to run on all versions of Android devices
- Capable to render Telugu script perfectly
- No additional font installation required
- Best font in all available apps
- Easy access to any bible verses
- Layout - is very simple and is user friendly
- History - every word you ever viewed is stored in history
- Text size and color customization
- Support for both phone and tablet
- Portrait and Landscape support
- Share Telugu bible verses with friends and family

More facilities... Check it yourself and give feedback for improvement.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.0 and up

...more ...less