ЗНО 2016. Уліт. Хрестоматія
art4serg
1.3 Varies with device
ЗНО 2016. Уліт. Хрестоматія для Android.

Програма ЗНО з української літератури.
Біографічні нариси письменників.
Твори української художньої літератури (повні, скорочені тексти, їхні жанри).
Характеристика сучасного літературного процесу.
Короткий словник художніх прийомів.

ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2014

1. Усна народна творчість
Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль».
Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки».
«Дума про Марусю Богуславку».
Балада «Бондарівна».

2. Давня українська література
«Слово про похід Ігорів».
«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги, про напад хозарів).
Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми.

3. Література кінця XVIII — початку XX ст.
Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».
Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся».
Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт», «Мені однаково».
Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».
Марко Вовчок. «Максим Гримач».
Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я».
Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля».
Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей».

4. Література XX ст.
Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo».
Ольга Кобилянська. «Земля».
Василь Стефаник. «Камінний хрест».
Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня».
Микола Вороний. «Блакитна Панна».
Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..».
Володимир Винниченко. «Момент».
Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…».
Максим Рильський «Молюсь і вірю…».
Микола Хвильовий. «Я (Романтика)».
Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі».
Володимир Сосюра. «Любіть Україну».
Валер’ян Підмогильний. «Місто».
Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом».
Микола Куліш. «Мина Мазайло».
Богдан-Ігор Антонич. «Різдво».
Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна».
Андрій Малишко. «Пісня про рушник».
Василь Симоненко. «Лебеді материнства».
Олесь Гончар. «За мить щастя».
Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».
Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..».
Іван Драч. «Балада про соняшник».
Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай».

5. Твори українських письменників-емігрантів
Іван Багряний. «Тигролови».
Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?».

6. Сучасний літературний процес
Загальний огляд, основні тенденції.
Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", "ЛуГоСад").
Творчість Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука.
Утворення АУП (Асоціації українських письменників).
Література елітарна і масова.
Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси.
Сучасні часописи та альманахи.

2016 Ulit testing. Reader for Android.

Program testing with Ukrainian literature.
Biographical sketches of writers.
The works of Ukrainian literature (full, abbreviated texts, their genres).
Present literary process.
Concise Dictionary of artistic techniques.

PROGRAMME external testing in 2014

1. Folklore
Historical songs. "Oh Frost, Morozenko", "Is it not the Hop."
Songs Marousi Churai. "Winds blow", "For the world arose Cossacks."
"Ballad of Marusya Boguslavka."
The ballad "Bondarivna."

2. Old Ukrainian literature
"The Lay of Igor."
"Tale of Bygone Years" (excerpts establishing Kyiv, the vengeance of Princess Olga, the attack Khazars).
Gregory pan. «De libertate», «Everybody city - custom and law," "Bee and Hornet" aphorisms.

3. References late XVIII - early XX century.
Ivan Kotlyarevsky. "Eneida", "Natalka Poltavka".
G. Flower-Osnovyanenko. "Mary."
Taras Shevchenko. "To Osnovyanenko", "Mrs.", "Gaydamak", "World", "Dream" ("In all its own destiny)," And the dead and alive, and nenarozhdennym ... "" Will, "" I am equally " .
Panteleimon Kulish. "Black council".
Marco Vovchok. "Maxim Hrymach."
John Nechuy-Levitsky. "Kaydasheva family."
Panas Mirny "do not roar when mangers full?".
Ivan Karpenko-Kary. "Martin Borulya."
Ivan Franko. "Anthem", "What yavlyayeshsya me in a dream," "Moses".

4. Literature XX century.
Michael Kotsjubynsky. "Shadows of Forgotten Ancestors», «Intermezzo».
Olga Kobylyanska. "Earth".
Vasyl Stefanik. "Stone Cross".
Lesya Ukrainka. «Contra spem spero!», «Forest Song".
Nicholas Blackie. "Miss Blue".
Alexander Oles. "Magic Night", "O word home! Orel bound .. ".
Vladimir Vinnichenko. "Moment".
Paul Ticino. "Oh panels Ina", "harps, harps ..." "You know how rustling linden ...".
Maxim Rila "I pray and believe ...".
Khvylovy. "I (Romance)."
Yuriy Yanovsky. "Double circle", "Shalanda in the sea."
Vladimir Saussure. "Love Ukraine".
Valerian Pidmohylny. "City".
Ostap Cherry. "My Autobiography", "Catfish."
Mykola Kulish. "Mina Mazaylo."
Bohdan-Ihor Antonych. "Christmas".
Alexander Dovzhenko. "Ukraine in the fire", "Charmed Desna".
Andrew Malyshko. "Song of the towel."
Vasyl Symonenko. "Swans of Motherhood."
Oles Gonchar. "In a moment of happiness."
Grigor Tyutyunnik. "Three Cuckoo with a bow."
Vasyl Stus. "How well that I am not afraid of death," "O earth lost yavysya ..".
Ivan Drach. "The Ballad of sunflowers."
Lina Kostenko. "The terrible words when they are silent", "Ukrainian Alfresco," "Mary Churai."

5. The works of Ukrainian expatriate writers
John Crimson. "Tygrolovy."
Eugene Malanyuk. "The blade can or Stylos?".

6. Modern Literary Process
Overview, key trends.
Literary group (Bu-Ba-Bu, "New degeneration," "Lost Letter", "LuHoSad").
Creativity Yuri Andrukhovych, A. Zabuzhko I. Rymaruk.
Formation APM (Association of Ukrainian Writers).
Literature elite and mass.
Postmodernism as one of the artistic trends of art the 90 years of its features.
Modern magazines and anthologies.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less