Axit Kiềm-Cẩm nang thực dưỡng
T-ANDROID
2.0 Varies with device
- đọc offline
axit và kiềm - cam nang thuc duong

Rudyard Kipling đã từng nói rằng: "Đông và Tây chẳng bao giờ gặp được nhau". Ông là người đã sống ở phương Đông từ rất sớm. Nếu bây giờ ông ta còn sống ở đó thì quan điểm này sẽ khác đi nhiều.
Judo, Karate và nhiều môn võ thuật khác đã có hàng ngàn võ sinh và là những môn thể thao quan trọng ở thế giới phương Tây: tương lai các môn này sẽ được tập luyện, thậm chí ngay ở cấp học tiểu học. Đó là những môn thể thao đầy phấn kích, hơn hẳn bóng đá hoặc bóng chày. Những môn thể thao có mục tiêu mang lại sự hưng phấn nhiều hơn là chỉ dành cho sự phát triển thể lực. Phương Tây cũng đang học hỏi đôi điều về phương Đông.
Nhật Bản học cách chế tạo ô-tô, máy ảnh, bán dẫn, vv.. của phương Tây. Nền công nghiệp của Nhật đã được xây dựng theo tinh thần của phương Đông Aikido. Điều này sẽ được thực hiện trong thế kỷ 21 và nó đã được khởi động. Judo, Aikido, cộng với công nghệ phương; Tây, Thiền, Yoga, vô tuyến truyền hình và bán dẫn điện là giai đoạn đầu của nền văn minh đó. Ở giai đoạn thứ năm và thứ sáu trong phán quyết của Chúa thì phương Đông và phương Tây sẽ gặp nhau trong lĩnh vực tôn giáo và những khái niệm. Đây là điều rất khó khăn, bởi lẽ khi có sự hoà nhập, thì sẽ hình thành một thế giới.
Mục đích của tôi trong khi viết cuốn sách này là để hướng công chúng phương Tây chấp nhận quan niệm mang tính khoa học của phương Đông và áp dụng nó trong lĩnh vực y học ở phương Tây; điều này sẽ mang lại lợi ích cho sức khoẻ của chúng ta.

- Read offline
acids and alkalis - Macrobiotics Handbook
 
Rudyard Kipling once said: "East and West have never met each other." He was the one who lives in the East from very early on. If he was alive now in this perspective that the other will go a lot.
     Judo, karate and other martial arts has thousands of martial arts practitioners and sports is important in the Western world: the future will be trained subjects, even at primary school level. It is full of excited sports, than football or baseball. The sport aims to bring more excitement is only for physical development. The West also learn something about the East.
 Learn how to make Japanese cars, cameras, semiconductor, etc. .. of the West. Japanese industry has been built in the spirit of the East Aikido. This will be done in the 21st century, and it was launch. Judo, Aikido, plus the technology; West, Meditation, Yoga, television and power semiconductors is the first phase of that civilization. In the fifth stage and sixth in the judgment of God is the East and the West will meet in the field of religion and the concept. This is a very difficult thing, because when there is integration, it will form a world.
      My purpose in writing this book is to guide the Western public accepted scientific notions of the East and its application in the field of medicine in the West; this will bring benefits to our health.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less