7 nguyên tắc c.bản-thực dưỡng
T-ANDROID
2.6 Varies with device
7 nguyen tac co ban cua thuc duong - offline
Phong trào Thực dưỡng (Macrobiotics) đã và đang ngày một phát triển mạnh mẽ ở nước ta từ những năm 1963, khi giáo sư Ohsawa cùng phu nhân lần đầu tiên tới thăm Việt Nam, tiên sinh Ohsawa đã cảm ứng phán đoán: “Việt Nam sẽ trở thành cái nôi của phong trào Macrobiotíc trên thế giới”.
Kể từ đó, có rất nhiều người áp dụng thành công trên nhiều lĩnh vực và một vài cá nhân đã thâm nhập được vào ngọn nguồn mạch sống theo 7 nguyên lý và 12 định lý của trật tự vũ trụ này, đem ánh sáng chân lý chia sẻ với đồng bào, điển hình là gia đình ông bà Ngô Thành Nhân, và hiện nay là con trai ông bà là ông Ngô Ánh Tuyết, tiếp nối ngọn lửa tinh thần sống vui của Thực dưỡng; bên cạnh đó có nhiều người vẫn ngày đêm áp dụng gạo lứt và rất tâm đắc với con đường sống vui này như ông Lương Trùng Hưng, nhà thơ Vương Từ, đại đức Thích Tuệ Hải và rất nhiều anh chị em Thực dưỡng khác như ông Nguyễn Minh Thái, anh Vũ Huy Thuần, gia đình chị Phương Lan, gia đình ông bà: Nguyễn Văn Trung, gia đình chị Ngoãn ở Bình Dương, dì Tư, gia đình anh chị Sơn Hà,… và rất nhiều bạn trẻ như anh Lê Hoàng Long, chị Kiều Thị Thu Hương, sinh viên toán Việt Anh… đã thấy ra được tầm mức giá trị của con đường Thực dưỡng này, hòng mong muốn đem chia sẻ với đồng bào một phương pháp sống vui đã áp dụng thành công cho bản thân, gia đình và xã hội.
Có rất nhiều quyển sách Thực dưỡng đã xuất bản trong nhiều năm qua nhưng đây là một trong những cuốn sách căn bản, cô đọng, súc tích nhất về con đường Thực dưỡng.
Quyển sách này ban đầu đã được ông Phạm Đức Cẩn dịch, tới lần tái bản này chị Kiều Thị Thu Hương biên dịch lại cho hoàn chỉnh và cuối cùng tôi đã hoàn thành quyển sách này, rất mong nhận được những sự góp ý phê bình của quí độc giá cho lần tái bản sau.

7 basic principles Macrobiotics - offline
Macrobiotics Movement (Macrobiotics) has been increasingly strong development in our country since 1963, when Professor Ohsawa and his wife first visited Vietnam, Ohsawa was born first touch judge: "Vietnam Men would become the cradle of the macrobiotic movement in the world ".
   Since then, many people have successfully applied in many fields and a few individuals have infiltrated the source live circuit 7 and 12 principles of justice and order to the universe, to bring the light of truth share with people, his family typically Ngo Thanh Nhan, and now her son is Ngo Anh Tuyet, spiritual fire continuation of positive real happy life; Besides, there are still many days and nights apply brown rice and really likes this way of life as he pleased Luong Trung Hung, poet prince, Venerable Thich Tue Hai and many other brothers and sisters as his real positive Nguyen Minh Thai Thuan Huy Vu, Phuong Lan, her family, her family: Nguyen Van Trung, her family spectate at Binh Duong, go to jail, your family Son Ha, ... and so many young people like him Le Hoang Long, Kieu Thi Thu Huong Vietnamese student math ... He saw the value of the magnitude of this positive real way, in order to bring hope to share with people a happy life methods were successfully applied for themselves, their families and society.
   There are many positive real books published over the years but this is one of the basic books, condensed, most concise way real positive.
This book was originally Pham Duc to translate, to this second edition Kieu Thi Thu Huong for complete recompile and finally I finished this book, we hope to receive these critiques Your readers for later editions.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less