La Bíblia en català (BCI)
Arquebisbat de Tarragona
1.0.0 Varies with device
La BCI (Bíblia catalana, traducció interconfessional), la versió més moderna i acurada de la Bíblia en català, ara en una aplicació que permet llegir, cercar i estudiar el text de la Paraula de Déu. Un cop descarregada, no es necessita connexió a Internet.
L’aplicació conté el text sencer de la Bíblia, tant de l’Antic Testament com del Nou Testament (inclosos els llibres deuterocanònics).
La visualització permet triar diferents mides de lletra.
Opcionalment, es poden veure totes les notes explicatives de l’edició en paper.
L’aplicació permet cercar qualsevol text a partir de la citació.
Conté una completa eina de recerca per trobar tots els textos de la Bíblia on apareix una determinada paraula, o bé dues paraules, o una frase, etc. La cerca es pot fer en tota la Bíblia o en els llibres que se seleccionin.
Completa l’aplicació un ric vocabulari bíblic, amb una explicació dels principals termes i noms relacionats amb la Bíblia.
Tant en les notes com en el Vocabulari, les citacions bíbliques contenen enllaços que permeten llegir directament el text citat.

The BCI (Bible Catalan, interconfessional translation), the latest version of the Bible and careful in Catalan, now an application that can read, search and study the text of the Word of God. Once downloaded, you need an Internet connection.
The application contains the full text of the Bible, both the Old Testament and the New Testament (including books deuterocanónico).
The display allows you to choose different font sizes.
Optionally, you can view all the explanatory notes to the paper edition.
The application can search any text from the citation.
It contains a comprehensive search tool to find all the texts of the Bible where it appears a certain word or two words or a phrase, etc. The search can be done in the whole Bible or books that are selected.
Full implementation rich biblical vocabulary, with an explanation of the main terms and names related to the Bible.
Both notes as Vocabulary, biblical quotations contain links that allow directly read the quoted text.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less