Православни Црквени Календар
HLDS
1.4.2 Varies with device
Православни Црквени Календар за просту 2017 годину

Православни Црквени Календар за Андроид са свим подацима и детаљним дневним прегледом. Календар такође нуди низ додатних функција и информација.

У зависности од врсте интернет конекције, инсталација може дуже да траје. Препоручујемо инсталацију апликације путем бежичне мреже. Када се Календар инсталира, за касније коришћење није портребно имати интернет приступ.

Orthodox Church calendar for the year 2017 prostu

Orthodox Church calendar for Android with all the data and detailed daily inspection. The calendar also offers a range of additional functions and information.

Depending on the type of internet connection, installation might take longer. We recommend installing applications via wireless networks. When the Calendar is installed, for later use portrebno not have internet access.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less