Truyện Lịch Sử - Offline
AppTruyen
1.0 Varies with device
Giới thiệu:
Ứng dụng tổng hợp các tác phẩm về thể loại lịch sử - quân sự hay nhất của Việt Nam và Thế giới bao gồm:
1. BÍ MẬT MỘ KHỒNG MINH
2. BINH PHÁP TÔN TỬ VÀ 36 MƯU KẾ
3. BẢY VIỄN THỦ LĨNH BÌNH XUYÊN
4. BÁ CHỦ LỪA THÊ
5. CÁC TRẬN ĐẤU QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
6. CÔNG CHÚA ĐẠI PHÚC
7. DỜI ĐÔ ANH HÙNG TRUYỆN
8. ĐẾ NGHIỆP NHƯ HỌA
9. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
10. GIANG SƠN
11. KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
12. KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI VIỆT NAM
13. KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG ĐẠI TRUYỆN
14. LÝ BỐ Y THẦN TƯỚNG
15. LƯU CÔNG KỲ ÁN
16. LOẠN THẾ PHONG VÂN
17. MƯU TRÍ THỜI TẦN HÁN
18. MA CHIẾN HỮU
19. NHẠC PHI DIỄN NGHĨA
20. NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM
21. NGƯỜI CHỒNG TUYỆT VỜI
22. NHO LÂM NGOẠI SỬ
23. PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
24. PHONG VŨ THANH TRIỀU 1
25. PHƯỢNG ĐIỂM GIANG SƠN
26. TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
27. TRỞ VỀ NĂM 1981 Oº°
28. THÀNH LẬP CỘNG HÒA NĂM 1400
29. TỊCH MỊCH
30. TỬ XUYÊN TAM KIỆT
31. TỔNG HÀNH DINH TRONG MÙA XUÂN TOÀN THẮNG
32. TÀO THÁO THIÊN BÁ
33. THUỶ HỬ TRUYỆN

Giới thiệu một số truyện:
+ Binh pháp tôn tử và 36 mưu kế:
Truyện là quyển sách về binh pháp, về những bài học ghi lại từ trong sử sách, những kinh nghiệm quý báu, một truyện lịch sử, quân sự thực sự đáng đọc

Cuốn sách chiến lược chiến thuật do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quận sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy, Binh Pháp Tôn Tử được tôn xưng là tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại.

Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh Pháp Tôn Tử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục, thể thao, khoa học…

Thắng chiến kế, Địch chiến kế, Công chiến kế, Hỗn chiến kế, Tịnh chiến kế, Bại chiến kế... Tổng lại là 36 kế, đây là điểm mấu chốt là kim chỉ nam, không phải ngẫu nhiên người ta vẫn thường đề cập đến. Đọc truyện để thấu hiểu hết và biện cách dụng kế dùng binh của người xưa, đủ chiêm nghiệm và thu được bài học quý giá.

+ Truyện Tam quốc diễn nghĩa:
Truyện kiếm hiệp, lịch sử Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung hoạn quan khinh rẻ hiền tài, đam mê tửu sắc bỏ quên chính sự nên triều đình ngày càng đổ nát, cuộc sống người dân ngày càng lần than, cực khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Và nổi lên trong đó là loạn đảng khăn Vàng của anh em nhà Trương Giác với mấy vạn đồ đệ theo hầu. Loạn thế xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bắt đầu lộ diện giúp nước nhà như ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, Quan Kỵ đô uý Tào Tháo… Được sự giúp sức, cuối cùng triều đình cũng đánh tan được loạn đảng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngựa quen đường cũ, bọn hoạn quan vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân cơ hội này đã phế truất vua cũ, lập vua mới rồi tự phong cho mình làm tướng quốc nắm hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan vô cùng phẫn nổ. Thứ sử các châu, quận dẫn đầu là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến đánh nhưng do nội bộ bất hoà nên quân đội cũng tan rã.

Kể từ thời điểm này các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không dứt giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở đất Thục, Tào Tháo nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô. Cuộc chiến giữa 3 thế lực kéo dài gần một thế kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bá tánh đương thời nhưng đó cũng là những bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của anh hùng Tam Quốc.
Cám ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ AppTruyen. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

About:
Application of synthetic work on the historical genre - the best military in Vietnam and World include:
NOTES 1. SECRETS mo
2. The Art of War stratagem AND 36
3. SEVEN FIELDS collectors Binh Xuyen
4. hegemony with fire
5. IMPORTANT GAME IN THE HISTORY OF VIETNAM
6. Express Dai Phuc
7. displaced by HERO TRUYỆN
8. NOW emulsified
9. University Vietnam Chronicles Full Letter
10. Jiangshan
11. Tan tendency galaxies prosperous THE CORRUPTION
12. unused VIETNAM
13. Zhuge or I broadcaster
14. PHYSICAL Fate
15. SAVE THE STATES COURT
16. CORRUPTION OF THE INTERVIEW
17. TIME cunning Frequency Welding
18. MA Comrades
19. MUSIC novel PHI
20. LOG Dang Thuy Tram
21. WONDERFUL HUSBAND
22. The Scholars
23. Option galaxy
24. VU FENG Qing 1
25. POINT PHƯỢNG Jiangshan
26. China's Three Kingdoms
27. BACK IN 1981 ° Oº
28. ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC OF THE YEAR 1400
29. solitary
30. Sichuan TAM SELLERS
31. TOTAL OF SPRING FORTH IN WHOLE THANG
32. Cao Ba Thien
33. Water Margin TRUYỆN

About a story:
+ The Art of War and 36 stratagem:
      Story is a book about military, the recorded lessons from the history books, the valuable experience, a story of history, military really worth reading

The book tactical strategy drafted by Sun Tzu in 512 BC, not only laid the foundation for the study of traditional war, but also created a theoretical system or completeness first county in the history of mankind. Therefore, The Art of War was honored as leading the military masterpiece of the ancient world.

On the other hand, although an infantry letter, but the influence of The Art of War is not limited to the military field, but also can be applied in other fields such as economics, physical education sports, science ...

Win a strategic plan, strategic plan enemy, the strategic plan, strategic plan mixture, Pure strategic plan, strategic plan Loses ... Total is 36 next, this is the key point is the lodestar, not random people often mention. Read the story to understand and measure the end user how to use design of the old soldiers, fully contemplate and gain valuable lesson.

Tale of the Three Kingdoms + means:
      Stories swordplay, China's Three Kingdoms history takes place in the late Han Dynasty, the weakening of imperial Chinese society makes falling into chaos. King credits eunuchs contempt talented, passionate debauch forgotten imperial politics should increasingly ruined people's lives more times than, affliction, robbers emerged everywhere. And that's emerged in the party chaos gold scarf Brothers Zhang Sense with several thousand followers acolytes. Disorders that made heroes, many martial artists started coming out to help the country as three brothers Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, the TT in the House Africa named Sun Jian, Cao Cao Quan Cavalry Captain capital ... Be the help, The last dynasty was also defeated party rebellion. However, the king still relapse, we eunuchs still abuses. First use the Western Liang Dong Zhuo this opportunity was deposed former king, establish the new king and crown himself as Minister of National aware of all power. Atrocities, catching the right of Dong Zhuo led the furious. First use of the continent, the county led the United Perfume Most Assembly Members us army invaded by internal discord but should also disbanded army.

Since this time the battle for land, power incessantly occur between the warlords in the European district, then gradually formed the Three Kingdoms world in land Shu Liu Bei, Cao Cao home Wu Wei and Sun Quan home. The battle between the three forces lasted almost a century, causing much damage to the men contemporary but it also is the epic of courage, shrewdness, compassion centralized means of heroic Tam Korea.
Thank you for your trust and support AppTruyen. I wish you happy reading.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less