ALLAHA DOĞRU
ByGajiyev
2.0 Varies with device
Kitabın Adı: Allaha Doğru
Müəllif: Doktor Misbah Yəzdi
Tərcumə edən: Məhəmməd Azəri
Dil: Azərbaycan dili
Kateqoriya: İslam

ÖN SÖZ “Ey arxayın olan kəs! Dön Rəbbinə! Sən Ondan, O da səndən razı olan halda. Daxil ol bəndələrimin zümrəsinə! Daxil ol Behiştimə!”1 Varlıq aləmində ən qəribə və ən maraqlı dastan «İnsan dastanı»dır. Allah-taala insana elə bir iste’dad əta edib ki, bunun vasitəsi ilə insan Allahın xəlifəsi və mələklərin məscudu olmaq məqamına yüksələ bilər. Allahın insanı «ən gözəl surətdə»2 yaratması və onun başına «kəramət tacı»3 qoyması Yaradan tərəfindən insana əta olunan ən böyük şərafətdir. Təkamül yolunda insan Allah-təlaya yaxın məqama ucala bilir və Allah ona “ey arxayın olan kəs” deyə xitab edərək cənnət qapılarını onun üzünə açır. Amma həmin bu ali xilqət bə`zən süqut edərək ən alçaq varlığa çevrilir. O, bə`zən heyvan, hətta heyvandan da alçaq məqama enərək elə bir fəlakətə düçar olur ki, 1 “Fəcr” surəsi, ayə: 27-30. 2 «Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq». «Tin» surəsi, ayə: 6. 3 «Biz Adəm övladını kəramətli etdik». «İsra» surəsi, ayə: 70.

3
onun haqqında buyurulur: “Allah yanında yer üzündəki canlıların ən pisi düşünməyən karlar və lallardır.”1 Bəs həmin yüksəliş və süqutun sirri nədir? Necə olur ki vahid bir mövcud bir-birinə zidd olan iki yol ayrıcında dayanır? İnsanlıq pöhrəsini çiçəkləndirən, eyni zamanda yandırıb külə döndərən nədir? Əlinizdəki kitabda yuxarıdakı suallara cavab verməyə sə`y göstərilmişdir. Bu kitab fəzilət sahibi, fəqih tanınmış filosof həzrət Ayətullah Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdinin əxlaq dərslərinin məcmusudur. Belə bir kitabın tərtibində bizə yardım göstərdiyi üçün Allaha şükr edirik. Bu işdə Məhəmməd Mehdi Nadirinin xüsusi fəaliyyəti olub. Bu kitabı çap etməklə kiçik də olsa İslama xidmət göstərib savab qazanacağımıza ümid edirik.


Çərəkə Ramazan Dualar By Gajiyev Azərbaycan Azerbaycan

Name of the Book: God right
Müəllif: Dr. Misbah was Yəz
Tərcumə edən: Azər of Mahammad
Language: Azerbaijani language
Hits Category: Islam

FOREWORD "Oh that's kəs arxa! Rəbbinə back! Sən him, in case he is willing səndən. Bəndələri without VAT is my zümrəsinə! Without VAT is Behiştimə! "1 varliq aləmində ən qəribə Cartoons ən maraqli from das« Human Dastani »dr. God in man-taal a elə iste'dad ət to edib that it vasitəs the ilə people of God xəlifəs Cartoons mələklər was məscu olmaq məqam the yüksələ is bilə. God's people «ən gözəl surətdə» 2 per Cartoons creation of its "crown kəramət» 3 Qoy tərəfindən people of God to be the ən ət şərafətd neck. Təkamül God towards man-təla to yaxin Cartoons məq him but God knows UCAL the "O kəs with the arxa" deyə xitab edərək cənnət qapı the angle of his üzünə. Amman həm this alien translated xilqət bə`zən süqut edərək ən alçaq assets. He bə`zən heyvan, hət in heyva alçaq məq but also from a fəlakətə enərək elə it becomes the afflicted, 1 "Fəc is" surəs of ayə: 27-30. 2 «We ən gözəl surətdə yaratdıq people». «Tin» surəs of ayə: 6. 3 «We kəramətl the form on the Adəm övlad». «Isra» surəs of ayə: 70.
 
3
He ordained in his haqq: "live the next üzündə God ən kitty Cartoons düşünməyən profits are LaLa." 1 Bəs həm the yüksəliş Cartoons nə süqut the secret is? Necə happens VaHiD a mövcud which is based on a two-way differential birinə opposite? İnsanlıq pöhrəs the çiçəkləndirən, eyne is also yandırıb külə döndərən nə? Əlinizdə the book on the sprinklers to cavab yuxarıdak verməyə sə`y is göstərilmişd. This book fəzilət owner, fəqih is well-known philosopher məcmu həzrət Ayətullah Mahammad Təq to Misbah Yəzd of the əxlaq dərslər. Belə tərtibində bizə göstərdi help of a book of Allah edirik three soldering tip. This işdə Mahammad Mahdi xüsu of rare fəaliyyət the olub. This book etməklə diameter də ass though Islam xidmət göstərib savab hoping that we will qazan edirik.


Çərəkə Ramadan Prayers By Gajiyev Azerbaijani Azerbaijan

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less