Rəbbin Dərgahında
ByGajiyev
2.0 Varies with device
Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə

“Bəndələrim səndən Mənim yaxınlığım və uzaqlığım barədə soruşduqda bilsinlər ki, Mən onlara yaxınam. Hər kim Məni çağırarsa onun duasını qəbul edərəm.” .
İnsan öz həyatının eniş-yoxuşlarında, acılı-şirinli hadisələrində bə`zən elə bir ruhi sıxıntıya düşür ki, heç bir maddi vasitə ilə sakitlik tapmır. Bütün imkanlıların imkanını, sərvətlilərin sərvətini və dünyəvi ləzzətlər üçün olan vasitələrin hamısını onun ixtiyarında qoysalar belə, ruhi sıxıntısından zərrəcə azalmaz.
Belə bir halda insan ürək sözlərini demək üçün ən yaxın dostunun, özü üçün ən əziz olan şəxsin sorağına gedir. Bə`zən isə heç kəsi məhrəm və e`tibarlı saymayaraq tənhalığın bir küncündə öz-özü ilə pıçıltıya qapılır. Bütün hallarda sakitlik və şəfa üçün yeganə yol məhbub ilə ünsiyyət və mə`şuq yanında qəlb süfrəsini açmaqdır.
Əgər insan pisliklərə aludə halda günah çirkabı səbəbindən qəm-qüssə və qəlb sönüklüyünə düçar olub özünə nifrət edərsə, hara sığınmalı və kiminlə dərdləşməlidir? Məhz bu məqamda insan bütün paklıq və yaxşılıqların qaynağı, məhəbbət və səfa yaradanı olan xaliqinə pənah aparıb Onunla ünsiyyət məclisinə qatılmalı, Onun eşqi və zikri ilə sakitlik tapmalıdır.
Zəlil bir bəndənin öz əziz Mə`budu qarşısında duraraq, aludə canını Onun söhbəti çeşməsində təmizləməsi və təlatümlü ruhunu O bir olanın zikri ilə aram etməsindən üstün bir ləzzət varmı?! Bu, duanın ən üstün və ən gözəl bəhrəsidir!
Avam dilində duanı “bəndənin tələbi və istəyi” kimi təfsir edirlər. Lakin duanın həqiqi mə`nası belədir: “Aşiq bəndə tərəfindən məhbubun çağırılması, onun mə`şuq ilə xəlvətdə qalması və onun haqq axtaran ariflər məqamı ilə sirdaşlıq və qonşuluq etməsi”.
Zəlil və alçalmış bəndə öz günahla dolu qəlb evini paklıq və yaxşılıqlardan uzaq gördükdə dost və mə`şuqun məclisinə qovuşmaq üçün daha yaxın bir yol axtarır. O hansı xəlvət guşədə öz mə`budunu tapa bilər? O heyrət içindədir. Bu an nida olunur: “Şübhəsiz, Mənəm yaxın.” .
Həqiqətən də, Onunla yoldaşlıqda heç bir fasilə yoxdur: “Biz ona şah damarından da yaxınıq.”
Bəndə belə bir halla haqqa yaxınlığa çataraq Onun məclisinə bir addım yaxınlaşarsa, bu an Mə`bud onu sevər və bu bəndə haqqın məhbubu olar; nida gələr: “Mənim çağırışımı qəbul etsinlər və Mənə iman gətirsinlər.”
Ümid edirik ki, biz də dua məclisinə qovuşmuş ariflərdən olaq və haqqın hüzurunda Onun zatından başqasını istəməyək. Haqqı tanıma bəndənin ibadətinin ən üstün qəbul dərəcəsidir.
Qarşınızdakı kitab Ustad Misbah Yəzdinin dua barəsindəki söhbətlərindən seçmələrdir.
Bu məcmuə üç hissədən ibarətdir. Birinci hissə dua barəsində ümumi mövzulara aiddir. Bu hissə ustadın dua barəsindəki söhbətlərindən tərtib edilmişdir.


Çərəkə By Gajiyev Azərbaycan İslam Dualar Ayətül Kürsi Gəncə

Cartoons Rəh Rəh bearing the name of my God ilə

"I səndən Mən Bəndələ I yaxınlıg uzaqlıg I Cartoons I barədə soruşduq in which the bilsinlə, Mən I yaxına them. EACH who edərəm qəbul call Mən if his prayer. ".
Human essence of broad-həyat-yoxuş in, hot-şirinl the hadisələrində bə`zən elə that a decrease in mental sıxıntı, hatch a material vasitə ilə sakitlik is tapm. The possibility of all possibilities, sərvətlilər the sərvət the ləzzətlə Cartoons dünyəv of which three are qoys vasitələr patron of his ixtiyar belə, does not diminish the spiritual sıxıntı zərrəcə.
Belə three demək a state human ürək sözlər ən yaxin friendliness, the core of which are three ən əziz şəx sorage gun is. Bə`Zən isə hatch kəs the məhrəm Cartoons e`tibarl the saymayaraq tənhalıg a küncündə self-extract ilə pıçıltı is qapıl. Entire state is the way the three sakitlik Cartoons şəf yeganə məhbub ilə açmaq the next qəlb süfrəs mə`şuq ünsiyyət Cartoons.
Əgə human pisliklərə aludə state of sin çirkab səbəbindən qəm-qüssə Cartoons qəlb sönüklüyünə afflicted the olub özünə nifrət edərsə, the stud should seek refuge kiminlə dərdləşməl Cartoons? Məhz qaynag of people all paklıq Cartoons yaxşılıq me this məqa, which məhəbbət Cartoons səf to wound him xaliqinə pənah aparıb ünsiyyət məclisinə should qatıl, chanting his esqi Cartoons ilə sakitlik be worshiped.
Zəlil a bəndən self əziz Mə`Bu was qarşı in duraraq, aludə söhbət of his life çeşməsində təmizləməs Cartoons təlatüml spirit of Him who is chanting a call ilə I etməsindən ləzzət Have a superior ?! This prayer is superior Cartoons ən ən gözəl bəhrəs!
Commons dilində prayer "bəndən istəy of the tələb of Cartoons" Who is edirlə təfs. But prayer həqiq the mə`na is belə "Aşıq bəndə tərəfindən Calling the məhbub his mə`şuq ilə xəlvətdə qala of his haqqinda Cartoons Cartoons axtar the ariflə is məqa my ilə sirdaşlıq etməs of qonşuluq".
Cartoons Zəlil bəndə uzaq debased sin of self qəlb house full of friends gördükdə yaxşılıq paklıq Cartoons Cartoons mə`şuq the məclisinə qovuşmaq is a way axtar three more yaxin. He hansi xəlvət guşədə the essence of worship bilə mə`bud? It is içində heyrət. This will be an exclamation: "Şübhəsiz, Mənəm yaxin.".
Həqiqətən də, the hatch is a fasilə Yoxen yoldaşlıq him: "We yaxınıq in him than his jugular vein."
Bəndə a belə halle haqqinda to yaxınlıg to çataraq If I məclisinə yaxınlaş his name, this is her moment Mə`Bud sevə the Cartoons of this bəndə haqqinda the məhbub; gələ cries of: "I might remind qəbul Mən etsinlə is gətirsinlə Cartoons Mənə faith."
Edirik hoping that we pray də məclisinə qovuş have ariflərdən olaq Cartoons haqqinda peace istəməyək the başqa from his person. ən Haqq recognition of the ibadət bəndən is superior qəbul dərəcəs.
Qarşınızdak the prayer book of Ustad Misbah Yəzd barəsində that are seçmələ söhbətlərindən.
This is ibarətd məcmuə three hissədən. First hissə my prayer is my barəsində aid to mövzu. This hissə master barəsində that you pray söhbətlərindən tərtib and tested.


By Gajiyev Çərəkə Azerbaijani Islamic Prayers Ayətül Kursi Gəncə

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less