NƏSİHƏTLƏR
ByGajiyev
2.0 Varies with device
Təkamül yolunda insanın agah və sadiq mürəbbi və rəhbərə malik olması zəruri və əsas şərtlərdəndir. Yalnız özü doğru yolu tapmış insan başqalarına yol göstərə bilər. Bundan əlavə, rəhbər əlindən tutduğu adamı həqiqi kamilliyə apararkən yalnız onun xeyrini düşünüb, sədaqətli və canıyanan olmalıdır. Həqiqət axtaran insanlar deyilən xüsusiyyətlərə malik rəhbər tapmaq üçün bir çox çətinliklərə məruz qalmışlar. Bir çox insanlar azğın, hiyləgər və talançı şəxsi bələdçi seçməklə kamillik və səadət əvəzində cəhalət və süquta düçar olmuşlar. Ona görə də həqiqət aşiqləri bu mühüm işdə böyük həssaslıqla və davamlı olaraq Allah-təaladan yardım diləməlidirlər.


Həqiqətə çatmaq üçün iki sadiq rəhbər vardır ki, insan onların yardımı ilə fitnə dalğalarını adlayıb doğru yola çata bilər. İslam Peyğəmbəri (s) «Sizin üçün iki ağır əmanət qoyub gedirəm» deməklə, Quran və Əhli-beytin (ə) əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulayır. Çox vaxt hədislərdə «Qurani-samit» və «Qurani-natiq» ifadələri ilə rastlaşırıq. «Qurani-samit» dedikdə bütün digər kitablar kimi danışmaq istedadı olmayan Qurani-Kərim nəzərdə tutulur. «Quraninatiq», yə´ni «danışan Quran» məfhumu isə həzrət Əli (ə), Fatimeyi Zəhra (s.ə) və onların on bir övladına aid edilir. Əhlibeytin (ə) həqiqi nümayəndələri də ilahi məqama malik olan məhz bu şəxsiyyətlərdir.


Biz həqiqət aşiqlərini təkamül səfərində «danışan Quran», Əhli-beyt sülaləsinin nümayəndəsi imam Sadiqlə (ə) yoldaşlığa çağırırıq. Bu kitabda ustad Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdinin Qum Elm mərkəzində tədris etdiyi əxlaq dərsləri toplanmışdır. Alim öz söhbətlərini imam Sadiqdən (ə) nəql olunmuş rəvayətlər əsasında qurmuşdur. İmam Sadiq (ə) bu nurlu kəlamları öz yaxın səhabələrindən olan Əbdullah ibn Cündəbə müraciətlə buyurmuşdur. Bu buyuruqlar Allaha yaxınlaşmaq arzusunda olan və özünütərbiyə yolunda qədəm götürmüş insanlar üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.

Çərəkə By Gajiyev Azərbaycan Azerbaycan Gəncə İslam Din Dua Ramazan Əhli beyt İmam Hədis Hekayələr

Təkamül mürəbb the way people agah sadiq Cartoons Cartoons Cartoons əsas rəhbərə that the owners are şərtlərdən zərur. Single essence of human right way to worship the way to başqa göstərə bilə. It əlavə, rəhbə is əlindən tutdug man alone in his xeyr apararkən kamilliyə həqiq of the düşünüb, sədaqətl should be the Cartoons canıyan. Həqiqət axtar people deyilən xüsusiyyətlərə rəhbə owners are tapmaq we mə çox çətinliklərə a third of the left qala. COX people horny, hiyləgə Cartoons predatory datings of the bələdç the seçməklə kamillik Cartoons Cartoons səadət əvəzində cəhalət süqut the afflicted will have been. Görə him də həqiqət aşiqlər the engineers at big həssaslıql to my işdə Cartoons davaml the olaraq is diləməlidirlə help from Allah təala.


There are three two sadiq Həqiqətə çatmaq is rəhbə that human adlayıb the ilə fitnə wave their help is bilə the roof right path. Peyğəmbər of Islam (s) "Your three two heavy əmanət qoyub gedirəm» deməklə, Quran Cartoons Əhl of-the couplet (ə) əhəmiyyət olaraq the highlight of the xüsu. Cox vaxtı hədislərdə «Quraani-samit» Cartoons «Quraani-natiq» ifadələr the ilə rastlaşırıq. «Quraani-samit» dedikdə all digə for whom the book was not danışmaq isteda Quraani-Kə I kept nəzərdə. «Quraninatiq», yə'n the «client Quran» məfhu my isə həzrət Əli (ə), Fatima to Zəhr to (s.ə) Cartoons are their aid on a övlad. Əhlibeyt's (ə) həqiq nümayəndələr of the divine də məq məhz but the owners are the şəxsiyyətlə.
 

We həqiqət aşiqlər the təkamül səfərində «consult the Quran", Əhl of-couplet sülaləs of nümayəndəs imam Sadiqlə (ə) to çağırırıq companionship. This book is the ustad Məhəmmədtəq Misbah Q Elmer mərkəzində tədris test Maxima prototypes of Yəzd əxlaq dərslər is toplanmışd. Scholars self söhbətlər the imam Sadiqdən (ə) nəql have been rəvayətlə is qurmuşd in əsa. Imam Sadiq (ə) kəlam with this enlightening self yaxin səhabələrindən Əbdullah ibn Cündəbə müraciətlə is buyurmuşd. This buyuruq have the desire to take qədəm way özünütərbiyə Cartoons yaxınlaşmaq God's people malikd three böyük əhəmiyyətə.

By Gajiyev Çərəkə Azerbaijani Gəncə Azerbaijan Religion Islam Ramadan prayers Əhl couplet Imam is Hədis Hekayələ

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less