8. Meysəm Təmmar
ByGajiyev
2.0 Varies with device
Kitabın adı: Meysəm Təmmar
Müəllif: Cəvad Mühəddisi
Tәrcümə edən: Məhəmməd Turan
Nəşr edən: .Faiz

Həyatı
Meysəm Yəhyanın oğlu idi. Onlar İraq və İranın arasında yerləşmiş Nəhrəvan məntəqəsindən idilər. Bəziləri Meysəmi iranlı hesab etmişlər. Ona Əbu-Salim də deyərdilər. Meysəm əvvəlcə bəni-Əsəddən olan bir qadının qulamı idi. Həzrət Əli onu həmin qadından alıb, azad etdi. Meysəm həzrət Peyğəmbərin səhabələrindən sayılır. Onun həyatının əvvəlləri və ilkin islamdakı bioqrafiyası haqqında yetərincə məlumat yoxdur. O, Kufədə xurma satdığı üçün ona "təmmar", yəni "xurmasatan" ləqəbi verilmişdi. Meysəmin özünün fədakar və pak müsəlman olması ilə yanaşı, onun ailəsi də şiə böyüklərindən sayılırdı. Onun altı oğlu vardı. Oğlanları və çoxsaylı nəvələri də öz ata-babaları kimi Əhli-beyt yoluna sədaqətli idilər. Meysəmin oğlanlarının adı İmran, Şüeyb, Saleh, Məhəmməd, Həmzə və Əli idi.

Meysəmin aydın nitqi vardı. O, səlis və bəlağətli danışırdı. Baş vermiş bir əhvalat Meysəmin bu xüsusiyyətini çox aydın göstərir. Bazarda Meysəm meyvə satanların böyüyü hesab olunurdu. Mühüm məqamlarda danışmaq lazım gəldikdə Meysəm Təmmar qabağa düşərdi. Bir gün bazar əhlindən bir qismi Meysəmin yanına gəlib, bazar müdirindən şikayət üçün onu İbn Ziyadın görüşünə göndərmək istədi. Meysəm İbn Ziyadın yanına gedib, bazar əhlinin şikayətini ona çox gözəl bir şəkildə bəyan etdi. Meysəm özü həmin görüşü belə xatırlayırdı: "İbn Ziyad sözlərimi eşidib, heyrətə düşdü və dərin fikrə getdi Amma Meysəmin bu şikayətindən sonra İbn Ziyadın qəlbində ona qarşı kin baş qaldırdı. Meysəmin həqiqəti belə gözəl bəyan etməsi onda həsəd yaratdı.

Meysəm Quran ayələrinin mənalarını Həzrət Əlidən (ə) öyrənmiş və bu sahədə xüsusi agahlığa malik olmuşdur. Bir gün Meysəm Quran təfsirçisi və Həzrət Əlinin (ə) şagirdi İbn-Əbbasla Mədinədə görüşdü və ona dedi: "Quran təfsirindən istədiyin şeyi soruş! Mən Əlidən (ə) bütün Quranı öyrəndim, o mənə Quranın mənalarını açıqladı." Meysəmin fəzilətindən, elmindən və təqvasından xəbərdar olan Əbbas Meysəmin deyəcəyi sözləri qeyd etmək üçün kağız-qələm istədi. Meysəm təfsirdən qabaq dedi: "Ey İbn Əbbas, məni dar ağacında görəndə necə olacaqsan? Darının dirəyi başqalarından kiçik olan doqquzuncu nəfəri deyirəm.." İbn Əbbas dedi: "Gələcəyi də bilirsən?!" Sonra İbn Əbbas əlindəki kağızı cırıb atmaq istədi. O, gələcəyin elmləri haqqında bir şey bilmirdi. Meysəmin öz şəhadəti haqqında xəbər verməsi onun düşüncəsinə sığmırdı. Meysəm dedi: "Bir az aram! Məndən eşitdiyini yaz və saxla! Əgər dediklərim düz olsa, kağızı saxla, yox əgər yalan olsa, onda cırıb atarsan..." İbn Əbbas onun sözünü qəbul etdi

Meysəm öz ölümünü o qədər adi və etinasız qarşıladı ki, düşmənin qəzəbi daha da artdı. O hətta ölüm astanasında uca bir səslə xalqa İslami həqiqətlərdən və Həzrət Əlinin (ə) əsrarəngiz hədislərindən danışırdı. O vaxtlar insanı boğazından yox, çiyinlərindən, sinəsindən dara çəkər və boğmaqla yox, sıxıntı və aclıqla öldürərdilər. Meysəm deyirdi: "Hər kəs Həzrət Əlinin (ə) dəyərli bir hədisini eşitmək istəyirsə, mən ölməmiş yaxına gəlsin. Mən sizə dünyanın sonunadək gələcəyin hadisələrini xəbər verərəm. Xalq onun ətrafına toplanmışdı. Meysəm din mənbərindən danışırdı. O Peyğəmbər (s) Əhli-beytinin, Əli (ə) ailəsinin fəzilətlərindən danışır. Bəni-Üməyyənin xəyanətlərini ifşa edirdi. Həmin bu son anlarda Meysəmin dar ağacından həqiqətləri bəyan etməsi olduqca təsirli idi. İbn Ziyada xəbər verdilər ki, bu adam sizi rüsvay etdi. İbn Ziyad dedi: "Ağzına cilov taxın." Bəli, Meysəm İslam yolunda ağzına cilov taxılmış ilk şəxs oldu
Daha sonra onun qılıncdan iti dilini kəsdilər. Onun dilini kəsmək tapşırığı almış məmur Meysəmə dedi: "Nə istəyirsənsə, de, əmir sənin dilinin kəsilməsini əmr etmişdir." Meysəm dedi: "Günahkar qadının oğlu Übeydullah İbn Ziyad elə düşünür ki, məni və mövlamı yalançı kimi tanıtdıra bilər. Budur mənim dilim." Həmin muzdur Meysəmin dilini ağzından çıxardı.

The name of the book: the Meysəm Təmm
Müəllif: Mühəddi of Cəvad
Tәrcümə edən: Mahammad Turan
Nəş is edən: .Faiz

Həyat the
Meysəm Yəhy was the son. They have yerləş between Iraq Cartoons Nəhrəv that Iran is idilə məntəqəsindən. Bəzilər the Meysəm the Iranians are etmişlə account. Əb of him is deyərdilə də-Salim. Meysəm əvvəlcə bən of-Əsəddən was my qula with a qad. Həzrət Əli from her həm the qad Alibi, roads, freed. Meysəm həzrət Peyğəmbər the səhabələrindən counted. Cartoons əvvəllər of his first islamdak of həyat bioqrafiya haqq are in yetərincə məlumat Yoxen. He Kufədə xuri the satdıg three of her "təmm is" yən the "xurmasat the" Assigned to the ləqəb. Meysəm the fədak Cartoons puck is not müsəl financing of self ilə approach was deemed böyüklərindən his ailəs the də şiə. He had six sons. Cartoons çoxsayl the boys də nəvələr of self-father who throws Əhl of-way couplet to sədaqətl is idilə. The name of the boy Meysəm Imran Şüeyb Saleh, Mahammad, was the Həmzə Cartoons Əli.

Meysəm had nitq of intellectuals. He would consult səlis Cartoons bəlağətl. Chief gave an əhvalat Meysəm of this xüsusiyyət çox göstər intellectuals. Bazar would be on account of those who buy Meysəm meyvə neck. Eng məqam in danışmaq I need to gəldikdə Meysəm Təmm is qabag was düşə. One day a base əhlindən qism the Meysəm next gəlib, base müdirindən şikayət three of you it was Ibn Rather görüşünə göndərmək istə. Rather Ibn Meysəm you next gedib, şikayət of a base əhl şəkildə bəy who pleaded with him çox gözəl. Meysəm essence həm the opinion belə was xatırlay: "Ibn Ziyad sözləri my eşidib after heyrətə düşd of Cartoons dər the fikrə GetDiz Amman Meysəm this şikayətindən Ibn Rather you qəlbində brought qala head him qarş hatred. Meysəm the həqiqət the belə gözəl in bəy the etməs ten həsəd yaratd of.

Meysəm Quran ayələr of məna the Həzrət Əlidən (ə) has Cartoons öyrən this sahədə xüsu agahlıg the owners of paintings and designs. One day Meysəm Quran təfsirçi of Cartoons Həzrət Əli of (ə) right was Ibn Əbbasl to Mədinədə görüşd of Cartoons said to him: "Quran təfsirindən istədi of thing in asking him! Mən Əlidən (ə) I öyrən all Quraan, he açıqla the mənə Quran's məna." Meysəm the fəzilətindən, which xəbərd from elmindən və təqva Əbbas Meysəm the deyəcəy the sözlər the qeyd etmək three Kağızman-qələm was istə. Meysəm təfsirdən qabaq said: "O Ibn Əbbas, mən narrow tree görəndə necə olacaqs that? Millet's doqquzunc with the butt of dirəy başqa nəfər the deyirəm .." Ibn Əbbas said: "Gələcəy the də bilirsən ?!" Then Ibn Əbbas əlində the Kağızman Residence Oliveto atmaq was istə. He was something of science gələcəy the elmlər haqq. In essence Meysəm şəhadət haqq xəbə is verməs was Sigmar his düşüncəsinə. Meysəm said: "A little break I! Məndən eşitdiy the summer Cartoons saxl to! Əgə is dediklə I'm straight though, Kağızman the saxl to, Yoxen əgə lie, though, and if you Residence Oliveto in them ..." Ibn Əbbas its promise qəbul roads,

Meysəm the essence of his death he was qarşıla qədə adi etinasız Cartoons, düşmən artd of the qəzəb further. He hət in Astana at the end of a death səslə FOLK Islamic Cartoons həqiqətlərdən of Həzrət Əli (ə) əsrarəngiz hədislərindən was consulted. He Yoxen vaxtı on the throat of people çiyinlərindən, sinəsindən tare çəkə is boğmaql to Yoxen Cartoons, Cartoons sıxınt the aclıql is öldürərdilə. Meysəm was dey: "EACH kəs Həzrət Əli of (ə) dəyərl a hədi the eşitmək istəyirsə, mən ölmə have yaxin to get gəl. Mən sizə world sonunadək gələcəy the hadisələr the xəbə is verərəm. Xalq his ətraf the toplanmışd in. Meysəm would consult religious mənbərindən. He Peyğəmbə (s) Əhl of-couplet of, Əli (ə) consults fəzilətlərindən of ailəs. brought to disclose Bən of-Üməyyən the xəyanətlər. Həm the narrow həqiqətlər the bəy the etməs from tree olduq as was the təsirl Meysəm these last moments. Ibn Ziyade xəbə is verdilə that this man you disgrace roads,. Ibn Ziyad said: "mouth cilov taxi's. "Bəl of Meysəm cilov Taxila was in his mouth towards Islam was first datings
Then it from his qılınc kəsdilə the language. His language has received kəsmək tapşırıg məm is Meysəmə said: "nə istəyirsənsə, too, əm is əm the kəsilməs of sən the language uses the Software." Meysəm said: "The son of Ubayd Allah ibn Ziyad sinful qad elə think that mən of Cartoons Udugov introduce me a liar who is bilə. This is a mən my tongue." Həm is bananas from his mouth was Cixi Meysəm language.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less