40 Movzu 40 Həqiqət
ByGajiyev
3 Varies with device
ELM VƏ ONU ÖYRƏNMƏYİN FƏZİLƏTİ
1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Alimlər və elm öyrənənlər savabda şərikdirlər, sair camaat isə xeyir və səadətdən məhrumdurlar.”
2-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elm Allahın yer üzündə qoyduğu əmanət, alimlər isə Allah elminin əmanətdarlarıdır. Hər kəs öz elminə əməl etsə, həqiqətdə əmanəti layiqincə sahibinə qaytarmışdır.”
3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs elmi (məlumatı) olmadığı şeylərdə xalqa fikir söyləyib, fətva versə, dində etmək istədiyi xidmətdən daha çox zərbə vurmuş olar.”
4-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Dünya və axirət xeyri elm ilə yanaşıdır.”
5-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elm öyrənən şəxs gündüzləri oruc tutan, gecələri isə səhərə kimi ibadətlə keçirən şəxs kimidir. İnsanın öyrəndiyi bir elm toplusu Əbu Qübeys dağı qədər qızıla, mal-dövlətə malik olub onları Allah yolunda ehsan etməsindən daha fəzilətlidir.”
6-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elmin fəziləti Allah yanında ibadətin fəzilətindən daha əzizdir.”
7-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Həqiqətən mömin şəxsin ölümündən sonra gözəl əməllərinə və yaxşılıqlarına əlavə olunan şeylər – onun öyrənib yığdığı elm, qoyub getdiyi saleh əməl, övlad və yadigar qoduğu Qurandır.”
8-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “İnsan öldükdən sonra onun əməl dəftəri bağlanar, yalnız üç yolla ona savab və fayda verilər: 1-Ümumxalq mənfəəti üçün bir şey düzəldən və ardıcıl sədəqə qoyub gedən. 2-Cəmiyyət üçün faydalı şagird yetişdirib lazımlı kitablar yazan alim. 3-İnsanın özündən sonra qoyub getdiyi və onlar üçün ehsan edən əməlisaleh övlad.”
9-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəsdən bildiyi bir şey (məsələ) barəsində soruşsalar və o da öz elmini gizlətsə, (qiyamətdə) ağzına oddan bir cilov vurular.” (Yəni elmsizlik ucbatından sərgərdan qalan və vəzifəsinin nə olduğunu bilməyən cahil şəxslərə yol göstərməyə və onların həyatını səadətə çatdırmağa qadir olduğu halda sükut edən elmli bir şəxs böyük bir günaha mürtəkib olmuşdur.)
10-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Qurani-kərim bir İlahi ədəb məktəbidir. Bacardığınız qədər onun ədəb qaydalarını öyrənin.”
11-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Ümmətim içərisində iki dəstə var ki, əgər onlar saleh və düzgün olsalar, ümmətimin hamısının əmməlləri saleh olar və əgər fəsad törətsələr, ümmətim də fəsada düşər.” Soruşuldu ki, ey Allahın Peyğəmbəri, onlar hansılardır? Buyurdu: “Fəqihlər (din alimləri) və əmirlər (hökumət işçiləri).”
12-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Mənim ümmətimdən olan hər bir ağıl və düşüncə sahibinə dörd şey zəruri və lazımdır.” Soruşuldu: Ey Allahın elçisi! Onlar nədir? Həzrət buyurdu: “Elmi eşitmək, onu qoruyub saxlamaq, elmi yaymaq və ona əməl etmək.”
13-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Hər bir insanın qiyməti onun elminin dəyəri qədərdir.” (Hər bir sənətkarın dəyəri bildiyi peşə və sənət qədər, təbibin dəyəri sağlamlığın əhəmiyyəti qədər, müəllim və ruhaninin dəyəri isə cəmiyyətə elm öyrədib düz yol göstərmək qədərdir.)
14-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Elm öyrənmək üçün səy edənlər Allah yolunda cihad edən şəxslər kimidir.”
15-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Elm asanlıq və rahatlıq axtarmaqla əldə oluna bilməz.”
16-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Həqiqətən, dinin kamalı elm öyrənmək və ona əməl etməkdir. Agah olun ki, elm kəsb etmək həqiqətdə sizin üçün mal-dövlət qazanmaqdan daha vacibdir.”


Acar sozlər Hədislər, Əhli Beyt, Qurani Kərim, Azərbaycan, İslam, kitab Bygajiyev dualar çərəkə

ELM Cartoons FƏZİLƏT of the IT ÖYRƏNMƏY
1-of-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) is buyurmuşd "Alimlə is öyrənənlə Cartoons elm is savab in the şərikdirlə, other camaat isə xey is səadətdən məh ErUmdUrlAr Cartoons."
2-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) is buyurmuşd: "Elmer üzündə Qoy place where God əmanət, alimlə is isə are əmanətdar of God elm. EACH kəs self elminə əməl etsə, həqiqətdə əmanət the layiqincə sahibinə is qaytarmışd. "
3-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) is buyurmuşd: "EACH kəs elm (məlumat a) whether şeylərdə FOLK idea söyləyib, fətv to versə, dində etmək istədi the xidmətdən will be more çox zərbə hit."
4-Həzrət Peyğəmbər of-Əkrəm (s) buyurmuşd is: "The World of Cartoons axirət xeyr elm ilə approach."
5-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) is buyurmuşd: "Elmer öyrənən datings gündüzlər of fasting, gecələr the isə səhərə are some who ibadətlə keçirən datings. The öyrəndi an elm collective human Əb the Qübeys mountain qədə is qizil, property-owners dövlətə olub them the way of Allah is that etməsindən more ehs fəzilətl. "
6-in-Əkrəm Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşd: "The Elm fəzilət is without əz more ibadət the next fəzilətindən God."
7-Həzrət Peyğəmbər of-Əkrəm (s) is buyurmuşd "Həqiqətən Momin şəx you ölümündən after gözəl əməllərinə Cartoons yaxşılıq to əlavə owned şeylə is - his öyrənib pile up the elm, qoyub GetDiz the saleh əməl, Most Quran that övlad Cartoons relic QoE."
8-Həzrət Peyğəmbər of-Əkrəm (s) is buyurmuşd: "Human öldükdən then connects his əməl dəftər, only three roads it savab və benefit verilə 1-Ümumxalq mənfəət something three düzəldən və Serial highway sədəqə qoyub gedən. 2-Cəmiyyət three useful şagird yetişdirib lazıml scholar who wrote the book. 3-after human özündən qoyub they Cartoons GetDiz of three ehsan edən əməlisaleh övlad. "
9-Həzrət Peyğəmbər of-Əkrəm (s) is buyurmuşd: "Something EACH kəsdən Bildu (məsələ) barəsində soruşs they Cartoons that in essence elm the gizlətsə (qiyamətdə) shot a cilov the odor in the mouth." (Yən the elmsizlik ucbat from that nə of qala The Cartoons vəzifəs from sərgər bilməyən Cartoons şəxslərə göstərməyə their ignorant ways həyat the səadətə çatdır Magadan qadir state where the silence edən elml mürtəkib paintings and designs of a datings at big sin.)
10-Həzrət Peyğəmbər of-Əkrəm (s) is buyurmuşd: "I am a divine ədəb Quraani-kə məktəb. Bacara's öyrən his ədəb qayda is qədə you. "
11-Həzrət Peyğəmbər of-Əkrəm (s) is buyurmuşd "Ümmət I içərisində that there are two complete set, əgə they saleh Cartoons properly if they are ümməti my əmməllər the patron of the saleh Cartoons əgə is fəsad törətsələ is, ümmət I də is düşə in fəsa." Soruşul fact, O God Peyğəmbər of them Hans are? He said: "Fəqihlə is (alimlər of religion) is əmirlə Cartoons (hökumət işçilər a)."
12-Həzrət Peyğəmbər of-Əkrəm (s) is buyurmuşd: "I ümmətimdən Mən EACH which has got a fold Cartoons Cartoons düşüncə zərur of sahibinə on four things." Soruşul was: 'O Messenger of Allah! They are nə? Həzrət said: "Elmi eşitmək, it qoruyub saxlamaq, elm yaymaq Cartoons etmək əməl him."
13-Imam Əli (ə) buyurmuşd is: "EACH qiymət of a human is qədə the dəyər his elm." (EACH A sənətkar the dəyər knows about the peşə Cartoons sənət qədə is, təbib the dəyər the robustness of the əhəmiyyət the qədə is, müəll I Cartoons spirit of dəyər the isə cəmiyyətə elm öyrədib straight road I can mention is qədə. )
14-Imam Əli (ə) buyurmuşd: "The Elmer has some öyrənmək three səy edənlə is the way of God is jihad edən şəxslə."
15-Imam Əli (ə) buyurmuşd: "The Elm asanlıq bilməz to be rahatlıq axtarmaql to əldə Cartoons."
16-Imam Əli (ə) is buyurmuşd "Həqiqətən, religion wedge elm öyrənmək əməl etməkd Cartoons him. that is Agah, elm kəsb etmək həqiqətdə is your wajib than three-dövlət qazanmaq the goods. "


Acer sozlə is Hədislə is, Əhl Beyti, Quraani I Kə, Azerbaijani Islam, prayer book Bygajiyev çərəkə

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less