Qurani Kərim (Azərbaycan)
ByGajiyev
1.0.2 3.7mb
Qurani Kərim Azərbaycan və Ərəb dillərində və Ərəb Dilində Səsləndirməsi ilə, Proqram Online (internet) və ya Ofline (internetsiz) vəziyyətdə çalışır. Proqram daxili hər hasısa reklam yoxdur.

Qurani-Kərim Allah-Taalanın bəşəriyyəti doğru yola istiqamətləndirmək üçün Öz əziz peyğəmbərlərinə göndərdiyi möcüzələr içərisində əbədilik sifəti ilə vəsf edilən yeganə möcüzədir və insanlar artıq min dörd yüz ildən artıqdır ki, ondan feyz alır, bəhrələnirlər. Allah-Taala Özünün bu müqəddəs, əbədi və həmişəyaşar səma kitabının təhrifdən və bəşəriyyətin nadanlıq və bədbəxtlik müdaxiləsindən amanda qalmasını istəyib və onu qoruyub. Buna görə də, Qurani-Kərim insanların əlində olan yeganə müqəddəs ilahi kitabdır. Bəşəriyyət səadət və xoşbəxtliyin düz və doğru yolunu getmək istəsə ona sığınmalıdır. Maddiyyat aləminin sakini olan insanın ömründən gün keçdikcə və bəşər zehninin məhsulu olan ideoloji məktəblərin rüsvayçılıq təbilləri çalındıqca insanın öz Rəbbinə tərəf dönməsinin və Qurani-Kərimin mənəvi və həmişə açıq olan süfrəsindən bəhrələnməsinin vaxtının çatması daha çox hiss olunur. Buna görə də dünyada hökm sürən bütün bər-bəzəklərə, zorakılıqlara, ləzzətpərəstliyə və əxlaqi məhdudiyyətsizliklərə baxmayaraq, müasir dünyada dinə və mənəviyyata qayıdış bəşəriyyətin fikirini özünə ciddi şəkildə məşğul emiş ən böyük məsələdir. Bu arada Qurani-Kərim təhrifdən uzaq olduğu üçün misilsiz etibar və dəyərə malik olaraq ən yüksək yerdə durur.

Hikmət sahibi olan Allah, göndərdiyi vəhy üçün dillərin ən fəsahətli və bəlağətlisini seçmiş və Qurani-Kərimin aşkar və aydın ərəb dilində nazil etmişdir. Mömin insan Quranda dinin əsas və qolları barəsində olan ilahi maarif xəzinələrini əldə etmək üçün bu dili öyrənərək Qurani-Kərimdən birbaşa bəhrələnməlidir. Lakin bu, Qurani-Kərimin dünyanın işlək dillərinə tərcümə edilməsi ilə ziddiyyət təşkil etmir. Əksinə dillərin çoxluğu, insanların Qurandan tez və rahat bəhrələnmələrinin gərəkliyi və Quran dilinin öyrənilməsinin hamı üçün mümkün olmaması tərcümə işini zəruriləşdirir. Buna görə də Allaha imanı olan alimlər bu işin həyata keçməsi üçün səy göstərməli və insanlara həyat bəxş edən vəhyin sözünü bütün bəşəriyyətə çatdırmalıdırlar.

Quran Azerbaijan

The Holy Quran and the Arabic language and Arabic languages ​​to sing, Software Online (internet) or ofline (Internet) working condition. The program has a built-in advertising cannabis.

Koran to guide the Most High God to guide mankind to His prophets, saints, the only miracle of miracles described in the capacity and people are forever in a thousand and four hundred years, it is enlightened, benefit. He holy God, the everlasting and eternal heaven and humanity, ignorance and misery distortion of the book they want to remain immune to interference and protect it. Therefore, the Holy Quran is the only divine book in the hands of the people. If you want to go straight and true path to happiness and the happiness of mankind take refuge in him. A resident of material world and the human mind is the product of a person's life every day of shame drums ideological schools and Koran calındıqca people to return to their Lord, and always open to spiritual enjoyment of the table is felt more time to reach. Therefore, the reigning world all merely decorations, violence, and moral məhdudiyyətsizliklərə ləzzətpərəstliyə While religion and spirituality in the modern world to return to the idea of ​​bəsəriyyətin suction biggest issue seriously. Meanwhile, the Quran is unparalleled confidence and value distortion from the highest ranks.

Wise Allah, the most eloquent and bəlagətlisini languages ​​chosen and sent to the revelation of the Quran was revealed and clear Arabic tongue. The main branches of the religion of the Koran and a man of faith and the treasures of the divine enlightenment by learning the language in order to get the benefit directly from the Quran. However, the Quran does not contradict with the languages ​​of the world's busiest. On the contrary, the majority of languages, people studying the Koran and the Koran necessity bəhrələnmələrinin quick and convenient as possible for all the work requires no translation. Therefore, faith in God and strive for the realization of this study, scientists from the people who gave life to all mankind deliver the word of revelation.

Azerbaijan Quran

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less