2. Səlman Farsi
ByGajiyev
2.0 Varies with device
Kitabın adı: Səlman Farsi
Müəllif: Cəvad Mühəddisi
Tәrcümə edən:Məhəmməd Turan
Nəşr edən: Faiz
Çap tarixi: 2005

Salman Farsi (ərəb. سلمان الفارسي‎‎, fars. سلمان فارسی‎) — Məhəmməd peyğəmbərin səhabəsi, Dörd sadiq səhabədən biri.

Səlman Farsi İslamın çiçəkləndiyi dövrdə böyük xidmətləri ilə Peyğəmbərin (s) ən yaxın adamlarından oldu və onun vəfatından sonra da bu yolda mətinliklə dayana bildi. Peyğəmbər Səlmanın həqiqət axtarışında olmasını yüksək qiymətləndirərək demişdir: "Əgər din Sürəyyada da (bürc) olmuş olsaydı, Səlman ona yol tapardı.” [1]

Səlmanın zöhd və təqvası hamı tərəfindən qəbul olunmuş bir həqiqətdir. O, ibadət və cihadda nümunə sayılır, elm və imanda öndə gedirdi. Onun təvazökarlığı və sadəliyi, Əhli-beytə (ə) iman və ixlası, həqiqət yolunda dözümü, vilayət xəttində sabitliyi, xüzu və xüşusu, ədalət və kamalı, bir sözlə bütün xüsusiyyətləri yaşadığı dövrün azğınlıqları içində həqiqət axtaranlar üçün bir nümunə idi. Səlman müsəlmanlıq iftixarına nail oldu və Peyğəmbər (s) vasitəsi ilə azadlığa çıxdı. O, bir müddət Mədain şəhərinin hakimi oldu. Həyatının heç bir dönəmində haqq yolda büdrəmədi.

Fəzilət və kamal çeşməsi olan Səlman hicri 35-ci ildə uzun bir ömür yaşadıqdan sonra (bəzi mənbələr Səlmanın 250, bəzi mənbələr isə 350 il yaşadığını bildirirlər) vəfat etdi.
Cəfəri Sadiq nəql edir ki, bir gün həzrət Peyğəmbər (s) öz yaxınlarına buyurur: "Sizlərdən hansınız bütün günləri ardıcıl oruc tutur?" Səlman cavab verir ki, ya Rəsuləllah, mən! Peyğəmbər (s) soruşur: "Sizlərdən hansınız bütün gecələri ardıcıl ibadətə məşğul olur?" Yenə Səlman cavab verir ki, mən!" Həzrət (s) növbəti sualını verir: "Sizlərdən eləsi varmı ki, bir günə bir Quran oxuyub xətm etsin?" Səlman cavab verir ki, ya rəsuləllah, mən!

Səlmanın cavabları məclisdəkilərdən birini narahat edir. Həmin şəxs Səlmanı özünü tərifləməkdə ittiham edərək deyir: "Əksər günlər Səlmanın oruc olmadığını görmüşəm. Gecələrin də çoxunu yatır. Həm də əksər vaxtlar susur. Necə ola bilər ki, belə bir adam daim oruc olsun, gecələri ibadət etsin və bir günə Qur`anı oxuyub başa vursun?"

Peyğəmbər (s) buyurdu: "Sakit ol, sənin Loğman kimisi ilə nə işin! Əgər necəliyini bilmək istəyirsənsə, onun özündən soruş.” Səlman öz dediklərini belə izah etdi: "Ayda üç gün oruc tuturam. Allah-təala buyurur ki, hər kəs yaxşı iş görsə, həmin işin əvəzini onqat alacaq. Demək, mənim orucum otuz gün olur. Şabanın sonuncu günü oruc tutub, onu ramazanın əvvəlinci günü ilə əlaqələndirirəm. Belə edənlərə həmişə oruc tutanların mükafatı verilir. Peyğəmbərimiz (s) buyurmuşdur ki, hər kəs pak, dəstəmazlı, təharətli halda yatsa, bütün gecəni ibadət etmiş kimidir. Quran xətminə gəldikdə isə, Peyğəmbər (s) Əli haqqında buyurmuşdur ki, sən "qul huvəllah"ın oxşarısan; o surəni bir dəfə oxuyan Quranın üçdə birini oxumağın, iki dəfə oxuyan Quranın üçdə ikisini oxumağın, üç dəfə oxuyan isə bütün Quranı xətm etməyin savabını alır; ya Əli, hər kəs səni dildə dost tutsa, imanının üçdə biri, hər kəs həm qəlbi, həm də dili ilə sənə dost olsa, imanının üçdə ikisi və hər kəs həm qəlbi, həm dili, həm də əqli ilə sənə yardımçı olsa, bütün imanı kamala çatar.

The name of the book: Səl bearing Farsi
Müəllif: Mühəddi of Cəvad
Tәrcümə edən: Mahammad Turan
Nəş is edən: Interest
Worldwide tarix: 2005

Salman Farsi (ərəb. سلمان الفارسي, farce. سلمان فارسی) - Mahammad peyğəmbər the səhabəs is on four sadiq one səhabədən.

Səl bearing Farsi Islam çiçəkləndi the dövrdə böyük xidmətlər the ilə Peyğəmbər (s) ən was the yaxin man Cartoons after his vəfat mətinliklə was able to withstand this way. Peyğəmbə is Səl mania həqiqət Search Visitors are demişd the yüksək qiymətləndirərək be in "in Əgə in religion Sürəyya (Bush) had been, Səl man was her way plug." [1]

Səl mania zöhd Cartoons təqva is a həqiqətd been tərəfindən qəbul of the crude. He ibadət Cartoons nümunə considered jihad, elm Cartoons faith öndə g heavy. His təvazökarlıg of Cartoons sadəli of Əhl of-beytə (ə) believe Cartoons ixla of həqiqət the way to dose me, vilayət xəttində constants, XUZA of Cartoons xüşu of ədalət Cartoons wedge, one was nümunə three a sözlə all xüsusiyyətlər is inhabited dövrü the azğınlıq of içində həqiqət axtar those. Səl nail the man was müsəlmanlıq iftixar Peyğəmbə Cartoons (s) vasitəs the ilə Azadlig was Cixi. He was a judge of tehe Məda the şəhər. dönəmində haqqinda way of a hatch was büdrəmə Həyat.

Cartoons Fəzilət kamal çeşməs the Səl financing AH 35-ci ildə a long life after yaşadıq (bəz the mənbələ is Səl Mani 250 bəz mənbələ that the province had the bildirirlə isə 350) pleaded with vəfat.
Cəfər of Sadiq is nəql to that, one day həzrət Peyğəmbə (s) is commanded to self Yaxiya: "You all günlər Sizlərdən Hans oruc keeps the Serial highway?" Səl financing cavab data, either Rəsuləllah, mən! Peyğəmbə (s) are asking him: "You Sizlərdən Hans would məşğul all gecələr ibadətə the Serial highway?" Yenə Səl financing cavab data that mən! "Həzrət (s) növbət gives the sprinklers," Sizlərdən eləs transaxle that you've xətm a Quran oxuyub a günə? "Səl financing cavab data, either rəsuləllah, mən!

Mani e narahat Səl cavab is one məclisdəkilərdən. Həm the datings Səlm NEW essence tərifləməkdə blaming edərək deyer "Əksə is günlə is Səl suggests that at that oruc görmüşəm. Lay the Gecələr the də çox. Həm də əksə is vaxtı are silent. Necə is to bilə that, belə a man get times and fasted, gecələr the ibadət etsin Cartoons a günə Qur` new oxuyub you hit the head? "

Peyğəmbə (s) said: "Sakit was, sən the LOGMAN some ilə's nə job! Əgə is necəliy the bilmək istəyirsənsə his özündən asking him." Səl bearing self dediklər the belə explanation roads, "a month for three days and fasted, I demetallation. the decrees of God-təal, EACH kəs yaxş business görsə the əvəz the həm business onqat alacaq. Demək, mən I am fasting becomes thirty days. Tutuban fast on the last day of Shaban, Ramadan əvvəlinc day of her ilə əlaqələndirirəm. Belə edənlərə həmişə given the reward of those who fasted. Our Peyğəmbəri (s) buyurmuşd that, EACH kəs pagan, dəstəmazl of təharətl flattened in the state, all of whom have gecən is ibadət. Quran xətminə gəldikdə isə, Peyğəmbə (s) Əli the buyurmuşd in haqqinda, sən "Qul huvəllah" s oxşarıs that; he surən a dəfə oxu the Quran üçdə oxu one bread slice, two dəfə oxu the Quran üçdə two oxu bread slice, which takes three dəfə oxu isə all Quraani xətm etməy the savab; or Əli, EACH kəs sən the dildə friendly tuts is one üçdə of faith, EACH kəs həm qəlb of həm də language ilə sənə friends, though both üçdə of faith Cartoons EACH kəs həm qəlb of həm language, həm də əql the ilə sənə help though, all faith in Kamala the roof.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less