پروردگار من الله است
فضاء القنوات
2.0 Varies with device
بنابراین توحید مغز دین بوده و نزدیک به دوسوم قرآن به شکل واضح و صریح پیرامون توحید اسماء و صفات الله است و همانگونه که راحت نفس جز با ایمان به خداوند ارجمند و باعظمت حاصل نمی شود و نفس غیر مومن برای همیشه سرگردان و ضعیف و بدون استقرار بر جای می ماند و آن باوری که سبب نجات و توانمندی و راحتی و آرامش می گردد، ایمان به پروردگار ارجمند و با عظمت است.

So monotheistic religion brain, close to two-thirds of the Quran as Allah's names and attributes explicitly about unity and self as comfortable but with faith in God almighty and unorthodox Bazmt can be made and soul to the weak and the always wandering Instead of staying on the belief that salvation and strength and comfort and relief, faith in God is mighty and majestic.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less