UBANGIJINA ALLAH
فضاء القنوات
2.0 Varies with device
Don haka ma Kaxaita Allah da bauta (Wato Tauhidi) shi ne tushen addini, kuma kusan kaso xaya bisa ukun Alqur'ani ya qunshi tabbatar da kaxaita Allah ne a sunayensa da siffofinsa. Kamar yadda ba a samun hutun zuciya sai ta hanyar imani da Allah mai girma da buwaya. Zuciyar da ba ta da imani za ta dauwama a cikin ruxu da rauni da rashin kwanciyar hankali. Imanin da ake samun tsira da shi, da qarfi da hutu da nutsuwa shi ne Imani da Allah mai girma da buwaya.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less