Kitab Aqidah Thahawiyah
adhiqurdi
2.1 Varies with device
Al-Aqidah ath-Thahawiyyah adalah sebuah kitab tentang rangkuman aqidah Islam yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi (w.321 H (932/933 M)). Kitab ini merupakan buku pedoman yang terdiri dari 105 poin inti keyakinan dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kitab ini secara historis telah menjadi kitab akidah yang paling diakui oleh mayoritas muslim dari seluruh mazhab akidah Sunni.
Kitab akidah Imam Thahawi ini memiliki banyak kitab penjelasan dari para ulama setelahnya, seperti:

Syarah oleh Ibnu Abil Izz al-Hanafi; ini adalah kitab penjelasan yang paling populer.
Ta'liq Al-Aqidah ath-Thahawiyah oleh Abdul Aziz bin Baz, yaitu mufti Arab Saudi terdahulu.
Al-Qala'id Fi Syarhil Aqa'id oleh Ibnus Siraj ad-Dimashqi al-Hanafi.
Syarah dan Ta'liq oleh Nashiruddin al-Albani.
Al-Muyassar kitab penjelasan ringan oleh DR. Muhammad Al-Khumais. dll

Tentang kitab ini Imam As-Subki pernah menyatakan, "Empat mazhab menetapkan bahwa akidah Imam Ath-Thahawi diterima oleh para ulama baik salaf (yang terdahulu) maupun khalaf (yang belakangan)".

Al-Aqeedah ath-Thahawiyyah is a book about the Islamic faith summary written by Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi (w.321 H (932/933 AD)). This book is a handbook consisting of 105 points in the core belief of Ahlus Sunnah wal Jama'ah view. The book is historically have become the most recognized creed book by the majority of Muslims from all schools of Sunni creed.
Book creed of Imam Thahawi has many books explanation of the scholars afterwards, such as:

  Sharh Ibn Abil Izz al-Hanafi; This is the most popular book of explanation.
  Ta'liq Al-Aqeedah ath-Thahawiyah by Abdul-Aziz bin Baz, the former mufti of Saudi Arabia.
  Al-Qala'id Fi Ibnus Syarhil Aqa'id by Siraj ad-Dimashqi al-Hanafi.
  Sharh and Ta'liq by Nasir al-Albani.
  Al-Muyassar book mild explanation by DR. Muhammad Al-Khumais. etc.

About this book Imam As-Subki once declared, "Four schools establish that creed Ahmad ibn Muhammad al-Tahawi well received by the scholars of the Salaf (the former) or khalaf (the latter)".

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less