Maulid Diba' Lengkap
adhiqurdi
2.1 Varies with device
Maulid Diba’ Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah mawlid yang dikarang oleh seorang ulama besar dan ahli hadits iaitu Imam Wajihuddin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali bin Yusuf bin Ahmad bin ‘Umar ad- Diba`ie asy-Syaibani al-Yamani az- Zabidi asy-Syafi`i . Beliau dilahirkan pada 4 haribulan Muharram tahun 866H dan wafat hari
Jumaat 12 Rajab tahun 944H. Beliau adalah seorang ulama hadits yang
terkenal dan tiada tolok bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab “Shohih” Imam al-Bukhari lebihdari 100 kali khatam. Beliau mencapai
darjat Hafiz dalam ilmu hadits yaitu seorang yang menghafal 100,000 hadits dengan sanadnya. Setiap hari beliau akan mengajar hadits dari masjid ke masjid. Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal dan ramai lagi.

Mawlid Diba 'The work of the famous Mawlid in the Islamic world is Mawlid composed by a great scholar of hadith that is, a priest and expert Wajihuddin' Abdur Rahman ibn Muhammad ibn 'Umar ibn' Ali ibn Yusuf ibn Ahmad ibn 'Umar ad-Diba`ie asy- Syaibani al-Yamani az- Zabidi ash-Syafi`i. He was born on 4 haribulan Muharram in the year 866H and died the day
Friday 12 Rajab year 944H. He is a scholar of hadith which
well-known and there is no standard appeal at the time of his death. He taught the book "Saheeh" Imam al-Bukhari lebihdari 100 times seal. He reached
darjat Hafiz in the science of hadith is one who memorized 100,000 hadith with sanadnya. Every day he would teach hadith from mosque to mosque. Among his teachers was the Imam al-Hafiz al-Sakhawi, Imam Ibn Ziyad, Imam Muhammad bin Ismail Jamaluddin, the mufti of Zabid, Imam al-Hafiz Tahir ibn Husayn al-Ahdal and crowded again.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less