Sherh es-Sunne
AhliSunnahValCamaah
1.0 Varies with device
Əhlus-Sunnət val-Cəməatın öz əsrində imamı Əbu Muhamməd əl-Həsən bin Ali bin Xaləf əl-Bərbəhəri (vəfatı hicri 329-cu il)
Tərcümə:Samir Firdovsioğlu

Mündəricat:

1.Giriş
2.Tərcüməçinin müqəddiməsi
3.Kitabda gördüyümüz işlər
4.Müəllifin tərcüməsi
5.Kitabın əlyazması
6.Kitabın müəllifə nisbət edilməsinin doğruluğu
7.Şərhus-Sunnə kitabının əvvəli
8.Kəlam elmi və Allahın sifətləri
9.Səhih sünnətdə gələn xəbərlərə iman etmək
10.İman söz və əməldir
11.Səhabələrin fəziləti
12.Əmr sahiblərini dinləmək və onlara itaət etmək
13.Şəriət əhkamlarının təsdiqi
14.Hökmlər zahirə görə verilir
15.Allahın sifətlərini təsdiqləmək və onlara iman gətirmək
16.Müsəlmanın namusu və qanı haramdır
17.Axirət haqdır
18.İxlas və qədərdən razı qalmaq
20.Ölülər eşidir
21.Əziyyətə görə əcr vardır
22.Allah zülm etməz
23.Əsərlərə tabe olmaq və kəlam elmini tərk etmək
24.İnsanlar bir-birindən üstündür
25.Dindəki bidətlərin ən böyük səbəblərindən biri kəlam elmidir
26.Şəhadət, namaz, zəkat
27.Fitnələrdən əmin olmaq olmaz
28.Haşım oğullarının fəziləti
29.Cəhmiyyə firqəsi
30.Hər zaman bir firqə haqq üzərində olacaq
31.Bidətlərin səbəbi və ondan uzaq durmağın yolu
32.Fəsl
33.Yaxşılıqları əmr edib pisliklərdən çəkindirmək
34.Səhabələrə və əsərlərə tənə edən bidətçidir
35.Zalım sultanlar
36.Bidətçilərin əlaməti
37.Bəzi sünnətlər və sünnətin əhəmiyyəti
38.İstifadə olunmuş ədəbiyyat

Allahummə! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.Allahummə! Bu kitabı toplayan üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün, yayan üçün və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs üçün xeyirli et! Amin!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less