Kuran Mucizeleri
AkademiSoft
1.2.5 Varies with device
Hazırlamış olduğumuz bu eserde Allah azze ve cellenin yaratmış olduğu mevcudatta bulunan, esmâ ve sıfatlarının tecellileri olan sanat ve hikmet ele alınmaktadır. Programda 28 adet kitap bulunmaktadır

Bu eserde yer alan bilgileri aşağıdaki izâhatlar ölçüsünde okumanız önerilir…

“ ...nimete bakıldığı zaman Mün'im(Nimet verici), sanata bakıldığı zaman Sâni(Sanatla yaratan), esbaba(sebeplere) nazar edildiği vakit Müessir-i Hakiki (Asıl tesir edici, hükmünü asıl yürüten zât) zihne ve fikre gelmelidir.” [Risâle-i Nûr Külliyatı/On ikinci Söz]

“Şu kitab-ı kebirin(büyük kitabın-yani kainatın-) hurufatına (harflerine) "mana-yı harfî" ile, yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken; öyle etmeyip "mana-yı ismî" ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. "Ne güzel yapılmış"a bedel, "Ne güzeldir" der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir (hakaret) edip, kendisine müşteki(şikayetçi) eder. Evet dinsiz felsefe(yani mevcudata Allah (cc) hesabına bakılmaması, yaratılmış olan herşeyde, asıl tesir edicinin, asıl yaratıcısının Allah (cc) olduğunu ve Allah azze ve celle’nin esma ve sıfatlarının tecellisi ile olduğu gerçeğini anlatmayan ve bütün sanatları, güzellikleri sebeplere ve tabiata ve kör tesâdüfe veren vahye dayanmayan batıl bir görüştür. Hakikatinde Allah azze ve celle'yi göstermeyen bütün eğitimler felsefe eğitimi olarak tanımlanır...), hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir(hakarettir)...” [Risâle-i Nûr Külliyatı/ Mesnevi-i Nuriye]

Eser İçerisindeki konular

1 AYETLERİN İŞARETİYLE MUCİZELER KİTABI

2 VÜCUDUMUZDAKİ MUCİZELER KİTABI

3 İNSAN MUCİZESİ KİTABI

4 İNSANIN YARATILIŞ MUCİZESİ KİTABI

5 GÖZDEKİ MUCİZE KİTABI

6 HAYVANLARDA GÖÇ MUCİZESİ

7 HORMON MUCİZESİ KİTABI

8 HÜCRE ZARINDAKİ MUCİZE KİTABI

9 HÜCREDEKİ MUCİZE KİTABI

10 BİTKİLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ KİTABI

11 DNA'DAKİ YARATILIŞ MUCİZESİ KİTABI

12 KAN VE KALP MUCİZESİ KİTABI

13 KARINCA MUCİZESİ KİTABI

14 KOKU VE TAT MUCİZESİ KİTABI

15 KURAN MUCİZELERİ KİTABI

16 MİKRO DÜNYA MUCİZESİ

17 MOLEKÜL MUCİZESİ KİTABI

18 MUCİZELER ZİNCİRİ KİTABI

19 ÖRÜMCEKTEKİ MUCIZE KİTABI

20 PROTEİN MUCİZESİ KİTABI

21 SAVUNMA SİSTEMİ MUCİZESİ KİTABI

22 SİVRİSİNEK MUCİZESİ KİTABI

23 TERMİT MUCİZESİ KİTABI

24 TOHUM MUCIZESI KİTABI

25 BALARISI MUCİZESİ KİTABI

26 YEŞİL MUCİZE KİTABI

27 FOTOSENTEZ MUCİZESi KİTABI

28 ATOM MUCİZESİ KİTABI

We have prepared this work which was created by God in INVENTORIES azz and cella, which is manifested in art and wisdom of Esma and adjectives are discussed. There are 28 books in the program

The information contained in this work to the extent recommended that you read the following explanation ...

"... Blessing when viewed Mounir I (Blessing transmitter), also thought that looking at art (created with art), esbabiye (the cause) is Müesser time that the evil-i genuine (original expressive, original conducts essence of the provision) should come to mind and the mind. "[Risala-i Nur Collection, a / On the second question]

"That's mighty book (great book-that kainatın-) typeface in the (letters a)" Man-yi letter "and, while that is necessary to look at the account of God; He is not paying "Man-yi name", ie to look INVENTORIES INVENTORIES account, it is talking about. "What made it nice" a cost, "What is beautiful," he says, is ugly. However universe insult (insult) whether itself to the complainant (the complainant) would. Yes atheistic philosophy (ie INVENTORIES Allah (SWT) be viewed account in everything that has been created, the actual expressive, original creator of Allah (SWT) and that God azz and Celle's describe the fact that the manifestation of the ESM and adjectives and all art, beauty cause and nature and blind coincidence that superstition is a view that is not based on revelation. Truth of God azz and is defined as all educational philosophy education show Cellier ...), hakikatsiz is a fallacy, and the universe is an arbitration (insult) ... "[Risala-i Nur Collection, The / Masnavi-i-Nuri]

In work on the issues

SIGN BOOK OF MIRACLES by the VERSE 1

2 BOOK OF MIRACLES IN OUR BODIES

3 THE MIRACLE OF HUMAN BOOK

4 The Creation of Man BOOK

5 BOOK REVIEW THE MIRACLE

6 THE MIRACLE OF MIGRATION IN ANIMALS

7 THE MIRACLE OF HORMONES BOOK

BOOK 8 MIRACLE IN THE CELL MEMBRANE

BOOK 9 MIRACLE IN THE CELL

10 MIRACLE BOOK IN PLANTS

Creation of the 11 DNA BOOK

12 THE MIRACLE OF THE BLOOD AND HEART BOOK

BOOK 13 MIRACLE IN THE ANT

14 MIRACLES OF SMELL AND TASTE BOOK

15 THE HOLY QURAN BOOK

16 MICRO WORLD MIRACLE

17 THE MIRACLE OF HORMONES BOOK

18 BOOK CHAIN ​​OF MIRACLES

19 miracle BOOK IN THE SPIDER

20 THE MIRACLE OF PROTEIN BOOK

21 THE MIRACLE OF THE IMMUNE SYSTEM BOOKS

22 THE MIRACLE OF MIGRATION GUIDE

23 Termites MIRACLE OF BOOKS

24 SEED THE MIRACLE OF BOOKS

BOOK 25 MIRACLE OF THE HONEYBEE

26 THE GREEN BOOK OF MIRACLES

27 Photosynthesis miracle BOOK

28 THE MIRACLE OF ATOMIC BOOK

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less