ליקוטי מוהר''ן
Jewish apps
1.0 Varies with device
ליקוטי מוהר''ן לרב הקדוש רבי נחמן מברסלב - זכות גדולה להוריד וללמוד
ללמוד ליקוטי מוהר"ן אין פירושו ללמוד עוד ספר, החוזר ומדבר על דברים ידועים. כי "כל תורה ותורה שגילה לעם סגולה, כולם מלאים עצות נפלאות ונוראות לעבודתו האמיתית יתברך", כותב רבי נתן (עיין מפתח האישים בסוף הספר) בהקדמת הספר והן כולן "חידושים חדשים והקדמות יקרות".
לא רק כל תורה, כי אם כל משפט וכל רעיון הם כלים ועצות עמוקות לתיקון הנפש, וכלשון רבי נחמן עצמו (חיי מוהר"ן, מעלת המתקרבים אליו י"ט) "אמר: בכל שיחה ושיחה שהוא משיח ומדבר עימנו יכולים להיות על ידה איש כשר ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו, כמו שאני רוצה, אם ירצה לילך עימה לקיים כפי שיחתו הקדושה".

ועוד אמר (חיי מוהר"ן מעלת תורתו ז´): "מאחר שיצא בעולם (הספר ליקוטי מוהר"ן) אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל-פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו".

"ואמר - יכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו, והיה חפץ ומשתוקק מאד שידפיסו ספרו כמה פעמים ויתפשט בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה. ואמר, מי שישב ויעסוק בספריו, רק בלי ניצחון וקינטור, יסתכל בו באמת, אזי בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו (ויזכה ללב יהודי, לב חש ומרגיש, לב טהור לעבודתו יתברך באמת). ואמר: כל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו, ומי שאין לו במה לקנות - ימכור כר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו"! (חיי מוהר"ן מעלת תורתו ט´).

בספר המידות (אות סוד חלק ב´ סעיף א´) כתב רבינו: "בעיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפאות חולאת (חולי) חזק". סודות התורה - הלא הם דברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש וכל כתבי האריז"ל, ועיון עמוק בהם - הוא הספר ליקוטי מוהר"ן. וכמו שכותב רבי נתן בהקדמת הספר: "וכל כתבי האריז"ל ומאמרי הזוהר הקדוש ותיקונים ("תיקוני הזוהר") וכל דרכי הקבלה הקדושה, כולם כאחד כלולים בדברי הספר הקדוש הזה, וכל תורה ותורה מדברת מכוונות מיוחדות מאיזה מצווה ומשער מיוחד מה"עץ חיים" בדרך נפלא ונורא מאד".
נמצא אם כן, שפקידת עקרות ורפואת חולים גם הם מסגולות הלימוד בליקוטי מוהר"ן.

רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין מבאר ש"חולאת חזק" האמור פירושו "בין בגשמי ובין ברוחני". ואם כן - גם לכל חוליי הנפש, לכל המצוקות והמבוכות הקשים והעמוקים הפוקדים אותנו בדור הזה - גם להם ימצא מזור ותרופה בלימוד ליקוטי מוהר"ן.
משום האמור - המשיל רבי נחמן את הצדיק הגדול שבכוחו ללמד דעת גם לנמוכים כמונו - דווקא לרופא: "כי כל מה שהוא קטן ומרוחק ביותר (מן הקדושה ומהשגות אלוקות), צריך מלמד גדול ביותר, שיהיה אומן כזה, שיוכל להלביש שכל עליון כזה, דהיינו השגתו יתברך שמו, לקטן ומרוחק כמותו, כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך רופא גדול ביותר" (ליקוטי מוהר"ן תורה ל´ סעיף ב´).
מוסיף רבי אברהם בן רבי נחמן ("חכמה ותבונה" ב´ אות ז´): "ובירידת הצדיק הרופא נפשות לזה העולם ברפואות ותחבושות יקרות ונפלאות שלא ניתגלו עדיין מעולם (הלא הן תורותיו ועצותיו הקדושות), נתחדשים כנגד זה מחלות ומכאובים חדשים (מבחינה רוחנית) שלא היו עדיין בעולם, ושאין ביכולת לעמוד כלל נגדם אם לא בסגולות ורפואות הצדיק שנתחדשו וירדו כנגדם באלו העיתים".
על משקל האמור בספר המידות "בעיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפאות חולאת חזק" שביאורו כאמור גם על חולי וצרת הנפש, אפשר בודאי לפרש גם את ענין "פקידת עקרות". ופירושו, שכל הזוכה ללמוד ולהגות בספרו של רבי נחמן, יזכה גם "להיפקד מעקרותו ו"ללדת", כלומר להוציא מן הכח אל הפועל את כל כוחות נפשו ומעלותיו המיוחדות, שהיו עד עתה סתומים וחתומים.

לא רק תשובה והתעוררות, תיקון הנפש ורפואתה, נובעים מ"ליקוטי מוהר"ן". גם חכמה ודעת, שכל ישר ועמקות לא מצויה.

Singing Mohar''n holy rabbi Rabbi Nachman - a great privilege to download and learn
Learn compilation Nachman is not to learn another book, circular and talks about things unknown. "All of Torah and Torah revealed virtuous people, all full of great ideas and terrible work really blessed," writes Rabbi Natan (see key figures at the end of the book) introduction to school and all "new innovations and introductions expensive".
Not just any doctrine, but every sentence and every idea they deeply tools and tips to correct the mind, and in the words of Rabbi Nachman himself (Nachman life, approaching degree to which nineteenth), "he said, every conversation and discussion is the Messiah and talk with us can be by her man Kosher and even righteous of all his life, as I would like, if he wanted her to have as lilac holy conversation ".

He added (Nachman life teaching degree seventh): "Since it is out in the world (Nachman compilation book) I really wanted to teach him, that need to learn it a lot to be common oral, that is full of morals and a very big awakening Hashem Almighty, which do not edit it. "

"And he said - could adhere to become a reply finished by studying his school, and was an object and dying to print to book several times and will spread around the world. And he said there will be people who teach and pray by this book. And he said, who was sitting and will discuss his books, but without a victory and provocation, look it really is, then it must be Nbkain him all the wires hardness of his heart (and wins the heart of a Jew, heart felt and feel, pure heart to his blessed really). and said every person should try to buy his book, and those who do not afford to buy - sell a pillow under his head and buy the book His "! (Nachman life teaching degree T).

Book sizes (letter Secret Part II Section A) Rabbeinu "deep secrets of the Torah carefully can visit infertility clinics Houla (patients) strong". Secrets of the Torah - are they not the words of Rabbi Shimon Bar Yochai Zohar and all the writings of the Arizal, and deep study them - is the book anthology Nachman. And paraphrase Rabbi Natan introduction, the "all writings of the Arizal and articles Zohar and amendments (" Amendments glow ") and all modes of Holy Kabbalah, all of which are included in the words of the holy book of this, and the Torah and the Torah speaks with a special of some commands and a special title as the Tree of Life "amazingly very bad".
Is then, barren women and also patients medicine study Moharan virtues.

Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman Mtoltshin Beer S"holat strong "interpreting" the rains and the spiritual. " If so - even all the ills of the mind, all the distress and embarrassment hard and deep befall us in this generation - they too will find a cure and remedy Nachman compilation study.
Because the above - likened Rabbi Nachman the very righteous man has the power to teach knowledge even low ones like us - just the doctor, "that everything is small and the furthest (the sacred and the lapse of divinity), should teach very large, have an artist like that, who could clothe all upper one, that is, achieving bless his name, a remote little like him, because all the patient suffered, have the greatest doctor "(anthology of Torah L. Nachman section B).
Adds Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman ("wisdom and understanding" B signal VII): "The decline justified doctor persons that the world of medicine and bandages expensive and wonders that Nitglo still had (who are the teachings and advice holy), Nthdshim against this disease and ailments new (spiritually ) that were still in the world, and who can not stand up against them if not righteous virtues and remedies against them reinstated and down those tribulation. "
The weight measurements stated in the book "deep secrets of the Torah carefully can visit infertility clinics Houla strong" Note also stated narrow sandy mind, you can certainly interpret the matter "barren women". Which means that any winner to learn and pronounce the book by Rabbi Nachman, will also "uselessness and "lldt complied," that is to remove the power to implement all of his energies and special virtues, the once obscure and signed.

Not only repentance and revival, and for the recovery of the soul, arise M"licoti Nachman. "The wisdom and knowledge, common sense and depth not found.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less