שערי תשובה
Jewish apps
1.0 2.4mb
הספר "שערי תשובה" נחלק לארבעה חלקים, או "שערים":

השער הראשון מפרט את פעולות התשובה הנדרשות מהחוטא הבא לשוב. ביניהם מונה המחבר את החרטה, עזיבת החטא, היגון, שבירת התאוה הגשמית, הוידוי, התפילה ועוד.

בשער השני מונה המחבר ששה גורמים המביאים את האדם לחזרה בתשובה: צרות, זקנה, מוסר, עיסוק בתורה, עשרת ימי תשובה וחשש ממוות פתאומי.

השער השלישי אינו דן כמעט בנושא חזרה בתשובה, אלא בפירוט של עשרות מצווה ועבירה, מסודרים לפי חומרתן. המחבר עשה זאת כדי שידע השב בתשובה את "גודל כל חטא מחטאיו... כי לדעתו רוב העוון וגודלו, נפשו ירעה (מרירה) לו, או אז יכנע לבבם ואז ירצו את עוונם".

רבנו יונה מחלק את מערכת העברות לעשרה חלקים או "מדרגות", מן הקל אל הכבד. המדרגה הראשונה היא האיסורים מדרבנן, והעשירית היא העברות ש"אין לעושיהן חלק לעולם הבא". בשער זה דן המחבר גם במהותן של ארבע הכתות ש"אינן מקבלות פני שכינה".

השער הרביעי מפרט את סוגי הכפרה הנדרשים לעברות השונות. ישנן עברות שדי בתשובה כדי לכפר עליהן, ישנן כאלו שיש להמתין גם לכפרת יום הכיפורים, ישנן כאלו הדורשות גם ייסורים, וישנה אף עברה שאינה מתכפרת אלא על ידי המוות. בשער זה מחדש המחבר, שיום הכיפורים אינו מכפר על כל העברות.

זיכוי הרבים- דע לך, שכל מצווה שיהודי עושה בזכות הפצת היהדות שתעשה מזכה אותך בחיי נצח, גם אם לא קיבלו את דבריך יש לך זכות כי התאמצת לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי לקיים מצוות ולהתחבר לבורא עולם.
בהורדת אפליקציה זו והפצתה לאחרים הינך נוטל חלק נכבד במצוות זיכוי הרבים וקירוב לבבות לאבינו שבשמים.

"Gates of Repentance" is divided into four sections, or "gates":

    First goal specifies the actions required to answer the following sinner back. Among them he lists his regret, leaving sin, sorrow, breaking physical lust, confession, prayer and more.

    The second title he lists six factors that lead a person to repent: narrow, old, ethics, practice the Torah, ten days of repentance and fear of sudden death.

    The third topic is not discussed nearly repentance, but the detail of dozens of commands and a foul, arranged according to their severity. The author has done so to reply to the reply he knew "the size of each sin sins ... that he believes most of sin and size, his pasture (bitter) it, then surrender their hearts and then they want to their crime."

    Rabbeinu Yonah divides the system transfers into ten sections or "steps", from easy to difficult. The first step is a rabbinic prohibitions, and the tenth is that their creators transfers there is no part of the world to come ". This gate is also the author discusses the four sects essentially untestable get over he called ".

    The fourth section details the types of various offenses required atonement. There are enough offenses response to atone them, there are also those who wait for the Yom Kippur atonement, there are those that require even agony, and there is also a non atoned moved except by death. This gate re-author, Yom Kippur is atonement for all transfers.

 Credit-Many You should know that all commands Jew does by distributing Judaism do grant you eternal life, even if you have not received your words you have the right that you attempted to favor popular, affect another Jew to fulfill the mitzvot and connect to Hashem.
Downloading this application and dissemination others are taking a significant part of many credit commandments and bringing together our Father in Heaven.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less