פלא יועץ
Jewish apps
1.0 Varies with device
פלא יועץ אחד מספרי המוסר החשובים לרב אליעזר פאפו, הספרבנוי מפרקים קצרים לפי סדר האלפבית, שכל אחד נסוב על נושא שונה
ידוע ומפרסם מעלת למוד המוסר, עד שפרשו המפרשים (ברכ''י או''ח סי' א עיי''ש) שמאמר רבותינו ז''ל שאמרו (קידושין ל ב) בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין. ואמרו (שם) משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ הכל הוא על למוד המוסר. ועל הרב מי שאינו מתמיד ללמד מוסר, לא טעם טעם יראת חטא, ודרכו ישר בעיניו, ולבבו יבין אשר הוא יהודי כשר, ואף אם ישמע או ילמד פעם ביובל, או ישמע דברי מוסר, אינו פועל לו ואינו מתעורר כלל, ואין בשר המת מרגיש באזמל, כי טפש כחלב לבם מחמת עוונותיהם, שהם מסכים המבדילים ומטמטמין את הלב, ועל זה אמרו (ברכות יח ב) רשעים בחייהם קרויים מתים, שהם כמתים שאינם מרגישים ביראת ה' ואהבתו ברשפי שלהבת יה כדת מה לעשות, ומתוך כך אין שמחים על המצוות יותר ויותר ממוצא שלל רב, ואין מצטערים על העברות יותר ממי שמתו מטל לפניו כמו שכן ראוי, והכל תלוי לפי טהרת הנפש:

והנה סולם מצב לעלות בהר ה' ולקנות טהרת הנפש, הלא הוא השקידה ללמד ספרי מוסר או לשמע, כי אז ילמד ליראה את ה'. ויהי כקרא איש ספרי מוסר, ימצא שוליו מלאים עוונות ופשעים תלי תלים, כי אשר חשב שאין בו עוון אשר חטא, ימצא כתוב בספר שהוא עוון גדול, עוון פלילי, כגון אסור גזל ואונאה, ומצער חברו ושבועת שוא ושקר וליצנות וחנפה ושקרים וברכות חטופות, שהן לבטלה ונהנה בלא ברכה, ודברים בטלים, שנאמר עליהם (מלאכי ב יז) הוגעתם ה, בדבריכם ולשון הרע, שחמור כנגד עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים, וגאוה וכעס וראית נשים וכהנה רעות רבות, ובטול תורה כנגד כולם, אשר כל אלה עברות חמורות הרבה מאד ודשו בהן רבים ונעשו כהתר גמור, ואין איש שם על לב להיות נחם על רעתו ולעזוב דרכו. אמנם כאשר יתמיד לקרא או לשמע דברי מוסר יום ליום, יערוף כמטר לקחו. כמו שהמטר נוקב את האבן, כך דברי מוסר סוף שנוקבין את לב האבן. הלוך ילך מעט מעט בדרך טובים, ולבבו יבין ושב ורפא לו. וידוע שכל ההתחלות קשות, ויקשה בעיניו ללמד או לשמע דברי מוסר, ולא יכנסו הדברים באזניו, לא חלי ולא מרגיש, אבל סוף שיכנע לבבו, ויערב לו ויבסם לו. וידוע מאמר רבותינו זכרונם לברכה (ברכות מ, א) אם תשמע בישן, תשמע בחדש, ואם יפנה לבבך, שוב לא תשמע. לכן החזק במוסר אל תרף, ואם התרפית חזר בך. חזק ויאמץ לבך:

וראוי ללמד כל ספרי מוסר אחד לאחד חזור חזור, חק ולא יעבר, יום ליום ולילה ללילה. ואף כשיחזר בספרים שכבר קרא, יהיו בעיניו כחדשים וימצא התעוררות חדש לפי העת ולפי מצב נשמתו, כי לא כל העתים שוות, כאשר צדיק יבחן. ומאחר שאמרו דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב, מה טוב ללמד פרקי אבות, פלא יועץ ומוסרי הש''ס ומדרשים וספר הקדוש ראשית חכמה וספר החסיד הרב של''ה וכהנה ספרי הקדש כלם קדושים

Wonderful Counselor One important moral numbers Rabbi Eliezer Papo, Hsfrvenoi short chapters in alphabetical order, each revolves around a different theme
Known and publishes virtue ethics schooled until retired sails (Brc''i Ao''h C. A just in between) article that said the late our rabbis (Kiddushin b) I created the worst I have created the Torah as a spice. And said (name) Mschu to the study, if the stone is Nmoh, if iron is exploding all is the moral tuition. And Rabbi who does not ever teach ethics, not tasted fear of sin, and through him straight in his eyes, and his heart will understand who is Jewish kosher, even if you hear or learn once in a blue moon, or hear the words of morality, is not working for him and does not arise at all, and no dead meat feels scalpel that goofy milk hearts because of their sins, they agree that distinguish and Mtmtmin the heart, and it said (Berachot R b) the wicked in their life are called dead, they're dead do not feel the fear of God and love sparks flame of the Lord as a religion to do, and thus does not welcome the commandments more and over the bag, and no more sorry for transfers from people like dew before him as worthy, and it all depends on the purity of the soul by:

And here is the scale of the state, up the mountain and buy purity of the soul, which is the diligence teach morality or audio books, then learn to fear the Lord. And it was called a book is removed, will brim full of sins and crimes heaps, because that thought has no sin that sin will find in the book which is a misdemeanor large, misdemeanor criminal, such as forbidden theft and cheating, and unfortunate friend and oath of vanity and falsehood and clowning and Hanefa and lies and blessings brief, they cancel it and enjoy without a blessing, and trivia, reputed to (Malachi Q) Hugatm, the remarks and slander, offense against idolatry, incest, bloodshed, and pride and anger and saw women and forth many evils, and Tul turn against them all, that all of these offenses Serious lot and many of them have been worrying and Heather have been done, and there is no one there on heart be comforted for his evil way and leave. Although when it held, read or hearing this, removed every day, Iarof meter taken. As piercing the rock meter, so the words of morality end Snokbin the heart of stone. Go back a little bit good way, and his heart will understand and heal him again. And it is known that all beginnings are hard, and it would be difficult to teach him or hearing this, morality, and will take things in his ears, does not apply and feel, but the end persuaded his heart, and he and Ivsm involve him. Article known our Sages of blessed (Greetings from, a) If you hear the old, you will hear a new one, or will your heart, you will not hear again. So strong morals to Trf, if you went back to therapy. Strong and of good courage;

And should be taught all the books removed one by one back back, or pass Haq, day and night day night. And when they return the books already read, there will be new and will find him a new awakening by time and by state of his soul, that not all of equal times, when the righteous will review. And since that said things from the heart, enter the heart, all the better to teach Ethics, Wonderful Counselor and moral Hs''s and Midrash and the holy book smart and book early Hasid Rabbi Sl''h and so on they all saints sanctuary books

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less