כשרות המטבח
Jewish apps
1.0 Varies with device
קטע חשוב מספר כשרות המטבח
במדרש מסופר על קיסר רומי שגזר גזירה על עם ישראל שלא ימולו את בניהם, אך עם ישראל לא שמעו לו והיו הולכים
בחדרי חדרים ומלים את בניהם בהחבא. והנה באותו זמן, אשתו של רבן גמליאל שהיה נשיא ישראל, ילדה בן. אין ספק שרבן גמליאל לא יוותר על מילת בנו, והלך ומל את בנו בסתר. אך היה יהודי אחד רשע מומר, שהלך והלשין אצל הקיסר שהוא ראה היאך רבן גמליאל מל את בנו. הקיסר כעס מאוד והזמין את רבן גמליאל אליו עם התינוק כדי לדון אותו. רבן גמליאל בא עם אשתו הרבנית והתינוק שקראו לו יהודה, ולא פחד ולא חשש כלל, כי שם בטחונו בה' יתברך ובטח ברחמיו ובחסדיו. בינתיים כשהמתינו בתור כדי להכנס אצל הקיסר, עברה אשת הקיסר וראתה את אשתו של רבן גמליאל והכירה אותו, שאלה אותה, מדוע באתם לכאן? אמרה לה בעלך הקיסר ציוה שלא למול, ואנחנו לא יכולים לוותר על מצוה זו, לכך מלנו את בנינו, והלשינו עלינו אצל הקיסר, והקיסר קרא לנו לשפוט אותנו. אמרה לה אשת הקיסר, אל תדאגי, גם לי נולד בן לפני כמה ימים ושמו אנטונינוס, והקיסר בקושי יש לו זמן לראות את בנו, ובפרט שהוא קטן והוא לא יבחין בין בנו ובין אחר. לכך שמעי לעצתי, וקחי את בני ותתני לי את בנך בינתיים, ותראי לקיסר שבאמת לא מלתם את בנכם. מצא הרעיון חן בעיני הרב והרבנית, והחליפו את התינוקות. עוד ממתינים הם בתור, ופתאום התחיל אנטונינוס התינוק לבכות שהוא רעב, ובכדי להראות שהיא באמת אמו, הניקה אותו הרבנית. לאחר זמן מה קרא להם הקיסר וטען בפניהם שהם עוברים על חוקו שמלו את בנם, אמר לו רבן גמליאל, אדוני הקיסר! מה לך לשמוע מלשינות עלינו? הנה התינוק לפנינו, בא ונבדוק. בדק המלך, הסתכל והשתומם למראה עיניו, הנה ילד ערל ולא מהול, אמר המלך ליהודי המומר המלשין, תפקע עיניך, היאך אמרת שראית שהרב מל את בנו, והרי הוא ערל. אמר המומר, אבל בעיני ראיתי שמלו אותו, אלא שהקב"ה עושה להם ניסים. לא קיבל המלך את דבריו, וציוה לתלותו. וביקש את סליחת הרב נשיא ישראל שהטריח אותו בחינם, וכפיצוי ופיוס לזה, ביטל המלך את הגזרה, והתיר לעם ישראל למול את בניהם.

עברו שנים רבות, ויהודה הקטן גדל בתורה עד שנעשה נשיא ישראל ומגדולי התנאים. ולהבדיל אנטונינוס גדל ונעשה קיסר של רומי אחרי אביו. נקשר אנטונינוס בקשרי אהבה עם רבי יהודה הנשיא, וללא ידיעת שריו כלל הלך וחפר מנהרה מביתו לבית רבי יהודה הנשיא, כדי ללמוד מפיו תורה ודעת. וכל יום היה מביא עמו שני עבדים שילוו אותו בדרך. ומהפחד שמא הם יגלו זאת, היה הורג עבד אחד קודם שהיה נכנס לבית רבי יהודה. ועבד שני היה הורג בחזרה על פתח ביתו. וביקש אנטונינוס מרבי, שבזמן שהוא בא אליו שלא ימצא שום אדם. יום אחד בא אנטונינוס כהרגלו ומצא את רבי חנינא בר חמא שהיה יושב ולומד תורה עם רבי. אמר לו אנטונינוס לרבי יהודה, הלא אמרתי לך שבזמן שאני בא לא ימצא משהו אצלך. אמר לו, זה הוא לא בן אדם אלא מלאך. אמר לו, אם כדבריך נראה אותו שילך ויקרא לאותו העבד שישן בחוץ שיקום ויבוא לכאן. הלך רבי חנינא בר חמא ומצא שאין עבד ישן אלא עבד מת. וחשב בדעתו כיצד לנהוג, אם אומר לו שהוא מת, הרי למדונו רבותינו שאין משיבין על הקלקלה. ואם אלך ולא אחזור אליו כלל, הרי שאני מזלזל במלך. אלא אבקש עליו רחמים מה' יתברך שיחיה אותו. וכך היה וחיה, ובא לפני רבי יהודה ואנטונינוס. מיד אמר אנטונינוס יודע אני שאפילו הקטן שבכם יש בכוחו להחיות מתים. אלא שבכל זאת מבקש אני שבזמן אני בא, שלא ימצא אף אחד.

ובכל יום היה אנטונינוס משמש את רבי יהודה ומאכיל אותו ומשקה אותו. וכשהיה רבי יהודה רוצה לעלות למטתו, היה אנטונינוס מתכופף לפני המטה, ואומר לרבי יהודה, תעלה עלי למטתך. אמר לו רבי, אין דרך העולם לזלזל כל כך במלכות, ולמה אתה מזלזל כל כך במלכותך. ענה לו אנטונינוס, מי ישימני מצע תחתיך לעולם הבא.

ובתלמוד ירושלמי מובא שאנטונינוס התגייר ועשה ברית מילה. ומבארים רבותינו, כיצד אנטונינוס שהיה גוי הגיע לדרגות כל כך גבוהות - ללמוד תורה, ולהדבק ברבי יהודה הנשיא [המכונה שמו 'רבנו הקדוש', על שם שהיה נוהג בקדושה יתירה] אלא מבארים שאותו חלב קדוש וטהור שינק אנטונינוס מאמו של רבי יהודה הנשיא, השפיע עליו וחלחל בו עד שהחליט בדעתו ללמוד תורה ולהדבק בה' יתברך.

מכאן אנו רואים כמה השפעה יש למאכלים על האוכלים, שבזכות מעט חלב שינק אנטונינוס מאמו הקדושה והטהורה של רבי יהודה, שבודאי הקפידה לא רק על הכשרות של המאכלים, אלא גם על הברכה של כל מאכל קודם שהכניסה לפיה, הושפע על אנטונינוס ועלה והתעלה כל כך, עד שהתגייר ומל את עצמו ולמד תורה עם רבן של ישראל מחבר המשניות.

Several important segment kosher kitchen
The Midrash tells of a Roman emperor decreed upon Israel not to circumcise their children, but Israel never heard of him and were going to
In private and secretly circumcise their sons. And here at the same time, the wife of Rabbi Gamaliel who was president of Israel, a son. There is no doubt that Rabban Gamliel will not give up on the word of his son, and his son went to Mel secretly. But there was one wicked apostate Jew, who went and informed with the Emperor that he saw how could Rabbi Gamliel circumcised his son. The Emperor was furious and ordered the Rabbi Gamliel him with the baby to discuss it. Rabban Gamliel came with his wife and baby rabbinic called Judah, nor fear and concern at all, because that's where his confidence in God Almighty and His mercy and compassion must. Meanwhile, as they waited in line to enter with the Emperor, the Emperor's wife went to see the wife of Rabbi Gamliel and knew him, asked her, why you came here? Said her husband Emperor ordered not to circumcise, and we can not give up this commandment, that we have our sons, and informed on us with the Emperor, and the Emperor called us to judge us. Caesar's wife said to her, do not worry, I also had a son the other day called Antoninus, and the emperor barely has had time to see his son, and in particular it is small and is not distinguish between us and another. This Listen to my advice, and take my son and give me your son now, and see the emperor really not shall excise your son. Find great idea and like rabbinic, and exchanged the babies. More waiting in lines, and suddenly began to cry baby Antoninus he was hungry, and to show that she really his mother, Rebbetzin nursed him. After some time the emperor called them and claimed them as they pass mimicked circumcised their son, Rabbi Gamliel said, sir Emperor! What you hear calumny about us? Here is a baby in front of us, come and check. King looked, looked and was amazed at what he saw, is not circumcised uncircumcised boy, the King said to the Jews converted informer, terminates your eyes, how can you say you saw the rabbi circumcised his son, and it is uncircumcised. Said the convert, but to see Melo him, but God makes them miracles. Did not get the king his words, and ordered to be hanged. And asked for forgiveness multi President of Israel took the trouble it for free, and compensation and reconciliation to that, the King called the decree, and allowed the people of Israel in front of the their sons.

It was a long, and growing small Jewish Torah to Israel and became President of the great conditions. And unlike Antoninus grow into a Roman emperor after his father. Antoninus was associated with love relationships Rabbi Judah the Prince, and without the knowledge of his ministers all went and dug a tunnel from his home to Rabbi Judah the Prince, to learn from the Torah and knowledge. And each day brought with him two slaves accompany him on the way. And the fear that they will discover it, would have killed one worked before he walked to Rabbi Judah. And worked two would have killed back on his door. Maximum Antoninus asked, while he came to him not to find any person. One day Antoninus as usual and found Rabbi Hanina Bar Hama was sitting and learning Torah with Rabbi. Antoninus said to Rabbi Judah, did I tell you that when I come not find anything for you. Said, it is not a person but an angel. Told him, if you say go see it and read it out sleeping slave rehabilitation and come here. Went to Rabbi Hanina Bar Hama and found that worked Old but worked died. And thought him how to act, to say that he is dead, then our rabbis Madonna that Mshibin the spoils. And if I go and come back to it at all, then I am belittling the king. But'll ask for mercy from God Almighty to live it. And so it was, living, and came before Rabbi Judah and Antoninus. Immediately I said Antoninus know that even the smallest of you has the power to raise the dead. But nevertheless I wish that when I come, it will not find anyone.

And each day was used Antoninus Rabbi Yehuda and feed it and water it. And when Rabbi Yehuda want to get Lmtto, Antoninus was bending before the headquarters, and says Rabbi Yehuda, get me Lmttc. Rabbi told him, there is no way the world is so underestimated the kingdom, and why you are so disrespectful Bmllachotc. Replied Antoninus, who hath made me a bed under you to the next world.

And in the Jerusalem Talmud brought Antoninus converted and made circumcision. And explicate our rabbis, how Antoninus was incorrect reached levels so high - to study Torah, and stick to Rabbi Judah [machine name 'Alter St., the name he used in holiness redundant] but explicate that milk holy and pure sucked Antoninus mother of Rabbi Judah the Prince, affected him and pervaded him until he decided him to study Torah and stick in God Almighty.

Here we see how much influence foods to eat, thanks to a little milk sucked Antoninus mother holy and pure Rabbi Yehuda, certainly made a point of not only the training of food, but also for the blessing of each dish before embarking on that, influenced Antoninus up and ditch so, to Mel has converted himself and learn Torah with Rabbi of Israel Author secondary.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less