נפשי בשאלתי - חלק א'
Jewish apps
1.0 Varies with device
הספר כתוב בלשון קולחת בעניינים העומדים ברומו של עולם ובמצבים שעשויים לקרות לכל אחד מאיתנו
כמו לדוגמא: דיכאונות, כפיתיות, דאגות וחרדות, כוחות נפש ועוד.

קטע מתוך הספר החשוב נפשי בשאלתי:

היאך מסירים פחד ודאגה ממארעות העולם המצויות?

העצה היא להתייאש מישועה ע''י גורמים וסיבות, ולהשליך עצמו על הליכות הגוזר. ומבואר בדברי הרב ''מכתב מאליהו'' כלל בכוחות הנפש של האדם, והנה לך דבריו, הנה אחד מכוחות הנפש, שמפחד האדם דוקא כל זמן שסבור הוא שעדיין קיים מוצא מהסכנה בה הוא נתון, אבל כשהוא מתיאש באין עצה, הפחד מצטמצם, למשל: אילו היה בעולם חלוקה בין חיים למתים, דהיינו יש כאלה שמתים ויש כאלה שחיים לעולם ולא מתים, אזי היה כל אדם חושש שמא היה מחלק אלה שמתים, אבל מכיון שאין כדבר הזה, וסוף כל אדם למיתה, לכך מתיאש האדם מלהציל עצמו מהמות הבטוח ופחדו פג ומצטמצם.

ועוד נראה כן בחוש, החייל מפחד בעת מלחמה עד שמגיע לקו האש ממש, אך מכיון שהגיע לאש - מתקטן אצלו הפחד, והטעם הוא לפי שהסכנה הברורה מולידה יאוש וע''י זה מתמעט הפחד.

וכמו כן אדם העומד לפני משפט הוא ירא וחרד מאד פן יכנס לכלא וכיוצא, אולם לאחר שכבר נחרץ משפטו לכלא ואין מנוס - מתמעט פחדו.

ולכך העצה להסיר הפחד הוא להתיאש מהעזרה ע''י גורמים ובני אדם ולבטוח בה' ולהשליך עליו את אשר יקרהו ולהאמין שהבורא עושה עבורו את הטוב ביותר. (ומקור הדברים גם בהרמב''ם בספרו ''מורה נבוכים'').

The book written in fluent matters of supreme importance and situations that may happen to anyone of us
Like eg depression, compulsive, worries and anxieties, mental strength and more.

Excerpt from mental important book on the question:

How can you remove fear and worry Mmarot world found?

Advice is to give up Jesus A''i causes and reasons, and throw himself on walks collects. And elucidated in great '' letter from Elijah '' at all levels of the soul of man, and here you words, is one of the powers of the soul, afraid the person necessarily all the time thinks he still exists finds danger in which it is given, but when he Matyas without advice, fear is reduced, for example: Had the world division between the living dead, that is, there are those who die and those who live in the world and not die, then it was every man was afraid it was some of those who die, but because there is such a thing, and the end of every person to death, it Matyas person Mlhtzil untouched safe and were afraid expired and reduced.

And more intuitively seems well, scared soldier in time of war until it reaches the line of fire really, but because it was a fire - will decrease his fear, and the taste is by obvious danger breeds despair and A''i It diminishing fear.

As well as a person standing before the court is very anxious fear and Penn will enter the prison and the like, but having already sealed his trial in jail and there is no escape - diminishing fear.

And that the advice to remove the fear is despair from the help A''i human factors and trust in God and cast him what would happen to believe that the Creator do for the best. (And their source also Bharmb''m his book '' Guide for the Perplexed '').

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less