Allahin 99 ismi
Melfice Salafi
1.0 Varies with device
Rəşad Hümbətov - Allahin 99 ismi

Həqiqətən, həmd (şükür və tərif) yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma və bizi haqq yoluna yönəltməyi diləyirik, nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparı-rıq. Allah kimə hidayət versə o, haqq yolunda olar və kimi də azdırsa onu haqq yoluna yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ilah (ibadətə haqqı olan məbud) yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir.
Bu kitab Allah təbərak və təalənin doxsan doqquz ismi və onların geniş mənalarından bəhs edir. Etiqad edirəm ki, müvəffəqiyyət Allahu təalə tərəfindəndir. Əgər Allah təbərak və təalə xeyrə müvəffəq etməsə insan ona çata bilməz və yenə etiqad edirəm ki, söylədiyim xeyir və doğru sözlər Allahdandır. Etdiyim xətalar isə öz nəfsimdəndir. Buna görə Allahu təaləyə istiğfar edir və bu kitabın oxucular üçün faydalı olmasını diləyirəm.
Öncə qeyd edim ki, Allahu təalənin adlarının sayı bizə məlum deyildir. Elə adlar mövcuddur ki, uca Allah onu heç bir kəsə bildirməmişdir. Yəni, Allahın adları müəyyən bir ədəd sayı ilə bitmir. Bu bizim, yəni, Əhli-Sünnə vəl Cəməanın etiqadıdır. O ki qaldı, peyğəmbərimizin صلى الله عليه وسلم “Allahın doxsan doqquz ismi var ki, hər kim onları sayarsa Cənnətə daxil olar!” –hədisi Allahın isimlərinin cəmi doxsan doqquz olmasına dəlalət etmir. Bu hədisdən çıxan məna odur ki, Allahın doxsan doqquz ismini sayan Cənnətə daxil olar, yəni bu doxsan doqquz isim Cənnətə daxil olmaq üçündür.

Rəşad Hümbətov - 99 names of Allah

Həqiqətən, həmd (thank goodness tərif Cartoons) is məxsusd to God alone! We edirik həmd him, çağırırıq köməyə him, her road to forgiveness yönəltməy of haqq us diləyirik Cartoons, Cartoons şərindən our nəfsləri qorunmaq əməllərimizdən three filthy alone in her pənah-yIQ APARs. God kimə hidayət versə he will be fine haqq haqq him Cartoons although some small way də yönəldən not worshiped. Mən şahidlik edirəm, the deity of Allahdiyen başq (ibadətə məbud with haqq) yoxdur, his şəri edirəm şahidlik in the yoxdur Cartoons, Cartoons Mahammad is the messenger of His qula.
This book of Allah təalən doxs təbərak Cartoons Cartoons that nine different name from their extensive məna is to bəhs. Etiqad edirəm, the müvəffəqiyyət Allah is tərəfindən təalə. God təbərak təalə Əgə Cartoons Cartoons bilməz xeyrə müvəffəq etməsə people to mess with her yenə edirəm etiqad, the söylədiy I sözlə loam is the right Allahdiyen Cartoons thereof. I xət Etdiy isə essence they are nəfsimdən. Görə this repentance to Allah is təaləyə Cartoons oxucu three of this book to be helpful diləyirəm.
I Öncə to qeyd, the number of the names of Allah təalən other words bizə is my məl. Elə names are mövcud, the end God kəsə bildirməmişd it is a hatch. Yən Allah's names müəyyən ilə a number of ədəd is finished. This is our, yən, the Əhl the etiqa is the U-Sünnə vəl Cəmə. Oki QAl, the peyğəmbəri our صلى الله عليه وسلم "God's doxs the nine different name, however, EACH who count them if you Cənnətə daxil is the"-hədi God's isimlər the cəm the doxs the nine different to be dəlalət ETM's. This hədisdən Cixi in the mən that he is, God is daxil doxs Cənnətə is counting the nine different name, yən this doxs daxil olmaq Cənnətə the three is nine different name.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less