Imam Cəfər Sadiq (ə) ın Həyatı
ByGajiyev
1.0 Varies with device
İmam Cəfər Sadiq (ə)

Ləqəbləri: Sadiq, Tahir, Qaim, Kafil, Münci, Sabir, Müsəddiq, Mühəqqiq, Kaşifül-həqaiq.
Künyəsi: Əbu Əbdillah.
Atası: Muhəmməd Baqir (əleyhissalam).
Anası: Qasim ibni Muhəmməd ibni Əbu Bəkrin qızı Fatimə (künyəsi Ümmü Fərvə).
Doğulduğu gün: 17 Rəbiül-əvvəl.
Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.
Doğulduğu il: 83-cü hicri ili.
Şəhid olduğu gün: 25 şəvval.
Şəhid olduğu il:148-ci hicri ili.
Ömrü: 65 il.
Şəhadətinin səbəbi: Mənsur Dəvaniqi o Həzrəti zəhərləmişdir.
Dəfn olunduğu yer: "Bəqi” qəbiristanlığı.
Övladlarının sayı: 10 (7 oğlan, 3 qız)

Oğlanları:
1. İsmail.
2. Əbdüllahi Əftəh.
3. Musayi Kazim (əleyhissalam).
4. İshaq.
5. Muhəmməd Dibac.
6. Əbbas.
7. Əli.

Qızları:
1. Fatimə.
2. Əsma.
3. Ümmü-Fərvə.

Üzüyündəki yazı: "Əllahu Xaliqu kulli şəyin” (Allah hər bir şeyin xaliqidir).

İmam Cəfər (ə) əziz Peyğəmbərimizin (s) vəfatından təxminən yetmiş il sonra, hicrətin 83-cü ili Peyğəmbərin (s) dünyaya gəldiyi gün müqəddəs Mədinə şəhərində İmam Baqirin (ə) və xanım Ümmü-Fərvənin ailəsində dünyaya göz açıb. Hicrətin 114-cü ilində 31 yaşında ikən atasının zəhərləndirilməsindən sonra İmamət məqamına yetişmişdi. İmam Mühəmməd Baqirin (ə) dövründə Əməvi və Abbasi sülalələri arasında başlayan hakimiyyət davası İmam Sadiq (ə) dövründə də davam edirdi. Bu ədavət sayəsində xilafət daxilində şiələrə qarşı təqiblərin xeyli zəifləməsindən istifadə edən hər iki İmam (ə) İslam maarifinin yayılmasına xüsusi diqqət yetirmişlər. Məhz İmam Baqirin (ə) dövründə başlayan pərakəndə dini biliklərin elmi konsepsiya formasına salınması prosesi İmam Sadiqin (ə) dövründə başa çatmışdı. Hər iki İmamdan nəql olunan hədislər sayca Rəsuli-Əkrəm (s) və digər on imamdan nəql olunan hədislərdən çoxdur.
Ümumiyyətlə, İslam firqələrinin formalaşması bu dövrə təsadüf edir. İmam Cəfər Sadiqin (ə) müxtəlif firqə (istər islami, istərsə də qeyri) nümayəndələri ilə bəhsləri bu gündə əlimizdə olan ən qiymətli elm əsərləri hesab olunur. İmamın (ə) ən məşhur yadigarı isə “Tohidi Müfəzzəl” risaləsidir. Belə ki, İmamın (ə) Müfəzzəl ibn Ömər adlı tələbəsi onun dörd gün ərzində oxuduğu yaradılış tarixi və fəlsəfəsi barədə mühazirələrini qələmə almış və kitab şəkilinə salmışdır.
İmam Cəfər Sadiqin (ə) məşhur tələbələrindən biri əbu Musa Cabir ibn Həyyan Tərtusidir. O, beş yüz risalədən ibarət kitab yazmışdır. Cabirin kimya sahəsində araşdırmaları orta əsrlərdə Avropada kimya sahəsində əsas mənbələrdən biri hesab olunub və bu gün də alimlərin diqqətini cəlb etməkdə davam edir.
İmam Sadiqin (ə) yetişdirdiyi ən üstün tələbəsi isə Hişam ibn Həkəm olub. Hişam Haqq axtarışına uzun zaman həsr etmiş, ancaq mövcud məktəblərdə öz suallarının cavabını tapmayaraq İmam Sadiqlə (ə) görüşmüşdü. Bir neçə bəhsdən sonra o, Həzrət Cəfər Sadiqin İmamətini qəbul etmiş və ömrünün sonuna qədər özünü Əhli-Beyt(ə) məktəbinə həsr etmişdir. Hişamın Tohid, qəzavu-qədər, İmamət və s. mövzularda otuza yaxın əsəri döv- rümüzə qədər gəlib çatıb.

ByGajiyev Dini kitablar Çərəkə islam Əhlibeyt Dua Miənul hikmət Qurani kərim Azərbaycan Gəncə

Imam Sadiq Cəfə is (ə)

Ləqəblər of: Sadiq, Tahir, Qaim, Kafila, Münci, Saber, Müsəddiq, Mühəqqiq, Kaşifül-həqaiq.
Künyəs of: Əb the Əbdillah.
Ancestor: Muhəmməd Baqer (əleyhissala I).
Mother: Muhəmməd ibn Qasim ibn Əb the Bəkr the qızı Fatimə (künyəs Umm Fərvə).
Eastern the day: 17 Rəbiül-əvvəl.
Eastern Location: Mədine of-Münəvvərə.
Eastern of birth: 83-c AH province.
Şəhid that day: 25 şəvval.
The province Şəhid: 148-ci AH province.
Life: 65 provinces.
səbəb of Şəhadət: Məns is Dəvaniq that Həzrət is zəhərləmişd.
where Dəfn be "Bəq the" qəbiristanlıg of.
number of Övlad: 10 (7 boys, 3 qızı)

Boys:
1. Ismail.
2. Əbdüllah the Əftəh.
3. Musay Kazim (əleyhissala I).
4. Ishaq.
5. Muhəmməd preamble.
6. Əbbas.
7. Əli.

Qız of:
1. Fatimə.
2. Əs up.
3. Umm-Fərvə.

Üzüyündə the article: "Əllah the Xaliq the use of the şəy" (God is something xaliq EACH).

Imam Cəfə is (ə) əziz our Peyğəmbəri (s) after təxminən seventy province of vəfat, hicrət 83-c province Peyğəmbər (s) world gəldi day müqəddəs Mədinə şəhərində Imam Baqir's (ə) Cartoons xanim Umm-Fərvən the ailəsində world out açıb. Hicrət 114-ci ilində after 31 years ikən zəhərləndirilməsindən İmamət məqam ancestor of the yetişmişd. Mühəmməd of Imam Baqir (ə) dövründə Əməv of Cartoons Abbasi hakimiyyət case began between sülalələr Imam Sadiq (ə) dövründə də he brought to trial. This ədavət sayəsində xilafət daxilində şiələrə qarş the təqiblər the xeyl the zəifləməsindən istifadə edən EACH two Imams (ə) of the spread of Islamic maarif xüsu diqqət is yetirmişlə. Məhz of Imam Baqir (ə) dövründə starting pərakəndə religious biliklər the elm konsepsi the release process to form Imam Sadiq (ə) çatmışd the dövründə head. EACH two apiece by Imam nəql owned hədislə Rəsul of-Əkrəm (s) Cartoons digə is nəql owned hədislərdən çox ten imams.
Ümumiyyətlə, formalaş of Islam is to firqələr this dövrə təsadüf. Imam Sadiq Cəfə is the (ə) müxtəlif firqə (istə is Islamic, istərsə qeyr of də) nümayəndələr the ilə bəhslər account will be ən qiymətl the elm əsərlər that this gündə əlimizdə. Imam (ə) ən məşh the heirloom isə "of toluene was Müfəzzəl" is risaləs. Belə that Imam (ə) Müfəzzəl ibn Ömə says tələbəs has taken on four days qələmə its creation in Cartoons tarix barədə mühazirələr fəlsəfəs of the book that ərzində oxu Cartoons şəkilinə is salmışd.
Imam Sadiq Cəfə is the (ə) məşh is tələbələrindən one əb Musa Jabir ibn Həyy is the Tərtu. He is five hundred risalədən ibarət book is yazmışd. Jabir chemistry sahəsində their inter-medium əsrlərdə Avropa chemistry sahəsində əsas mənbələrdən one account olunub Cartoons də alimlər these days is to sue the diqqət the cəlb etməkdə.
Imam Sadiq's (ə) yetişdirdi the ən superior tələbəs the isə Hisham ibn Həkəm olub. It has long had the té Search Visitors to Hisham Haqq, ancaq mövcud məktəblərdə cavab the essence of sprinklers tapmayaraq Sadiqlə Imam (ə) görüşmüşd of. After a necə bəhsdən he Həzrət Cəfə is Sadiq's İmamət the qəbul meat Cartoons qədə is the essence of life to the end of the Əhl-Bayt (ə) məktəbinə té it uses the Software. Hisham's Tohid, qəzav of-qədə is, İmamət Cartoons p. thirty yaxin əsər in mövzu döv- rümüzə qədə is gəlib rooftop bar.

Religious books on Islam bygajiyev Çərəkə Əhlibeyt hikmət Quraani kə I pray Miənul Azerbaijani Gəncə

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less