Asrımızın Yesakı
Hak Yayınları
1.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!

Asrımzın Yesakı

Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin El-Kudsi

Tarihe bakıldığında İslam şeriatini tatbik ettikleri dönemlerde müslümanların uzun bir zaman müslüman ülkelerde hakimiyetleri görülür. İşte İslam’ın hakim olduğu bu dönemler-de müslümanlar aziz ve kerim idiler. Bu özellikleri sebebiyle Allah-u Teâlâ’nın ve kendilerinin düşmanlarını korkutuyorlardı. Müslümanların bu heybetli durumu, İslam düşmanı ve batının kuyrukları olan şimdiki sefih idareciler gelinceye kadar sürdü. Bu kimseler (Allah onları yok etsin) İslam ümmetinin gafil, çocuklarının ise İslam konusunda cahil oldukları bir zamanda başa geçtiler. Bu sefih idareciler, hayırlı olanı alçak olanla değiştirdiler. Allah-u Teâlâ’nün şeriatini bir kenara atıp yerine adi ve küfür olan beşeri kanunları uygulamaya koydular. Tıpkı, Tatarların müslüman ülkelerine hakim oldukları zaman, kralları Cengiz Han’ın “Yesak’ı”nı uyguladığı gibi...
Cengiz Han, Tatarların kralı Onkhan’ı yenmiş ve Doğu ülkelerinde bir devlet kurarak o devlet için Tevrat, İncil, Kur’an ve kendi kıt aklının ürünü olan kanunlar yapmıştı. Bu kanun-lara ise “Yasa” veya “Yesak” ismini vermişti. Üstelik Cengiz Han, hiç bir dine de bağlı değildi.
Şu bir gerçek ki; her zamanın bir devleti ve her zamanın adamları vardır. Yine her kavme bir miras ve o mirası alacak mirasçıları vardır.
İşte bu özelliği şu günümüzde de görmek mümkün. Zira bir zamanlar müslümanlara ait olan diyarlarda bugün, bir takım tagutlar gerek krallık, gerek cumhuriyet ve gerekse emirlik sistemleriyle insanları idare etmekte ve asrın bu çirkin tagutları beşeri mahreçli kanunları (yesakları) insanlara uygulamakta, onları bu kanunlara ve asrımızın yesaklarına (anayasalarına) boyun eğdirmektedirler. İnsanlar da bu asrımızın yesağına ve beşeri kanunlara tabi olarak, boyun eğerek, rıza göstererek, muhakeme olarak ona ibadet etmektedir. Fakat ne yazık ki bu kanunların insanlara tatbik edildiği süre içinde yeryüzünde fesad çoğalmış ve İslam’ın bütün kaide, ilke ve kanunları yok edilmiştir. Yine bu kanunlar, İslam dininin koruma altına aldığı din, ırz, neseb, akıl, kan ve malı yok etmiş ve de yok etmektedir.
İşte bu kitab asrımızın yesakını, yesakın ayaklar altına aldığı değerlerin neler olduğunu, asrımızın bu yesakından nasıl korunulacağını ve bu konuda daha birçok meseleyi delillendi-rerek gözler önüne bir nasihat olarak ortaya koyuyor!
Ey nasihat edilen kimse! Bu nasihatlara kulak ver. Bu nasihatleri dikkatle oku ve gerek dünyanı ve ahiretini kaybedecek ameller işlemekten kendini sakındır...
Bu kitapta; doğrulara isabet eden görüşlerine yerverdiğimiz Mahmut Şakir, Şankıtiy, Dr. Abdulaziz b. Abdullah el Hamidi, Şeyh Muhammed Hamid el Fıkhi, Dr. Seyyid Sabri ve Dr. Fuad Abdulbaki gibi yazarların tevhid ehli olduğunu kabul ettiğimiz anlamına gelmediğini, yapmış oldukları yanlışlardan kendileri sorumlu olduklarını bizler gerçek Tevhid Akidesini insanlara doğruları yansıtarak anlatmaya çalıştığımızı ayrıca belirtmek isteriz.

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

Asrımz of Isaiah

Sheikh Prof. Dr. Ziyaeddin al-Qudsi

Looking into the history of the Muslims for a long time to apply the Islamic law in the period in which they are seen in Muslim dominated countries. This period is dominated by Muslims, Islam and the saints, and they were gracious. These capabilities due to Allah, the Almighty, and they frighten their enemies themselves. this imposing situation of the Muslims, which lasted until the present rulers dissolute tail of the enemy of Islam and the west. These people (may Allah destroy them) unaware of the Islamic nation, while the children were now at a time when they are ignorant about Islam. This riotous managers, they change what is good, which is low. Instead of cursing and throwing ordinary human laws that Allah the Almighty Shariati aside put into practice. Just when they Tatars dominate the Muslim countries, the kings of Genghis Khan's "Isaiah" which applies as ...
Genghis Khan, defeated King Onkhan of Tatars and establish a state in the eastern countries to state that the Torah, the Bible, the Koran and had made their scarce law is the product of mind. If this law-lara "Act" or "Isaiah" was given its name. Moreover, Genghis Khan, was not connected to a religion at all.
It is a fact; a state of all the time and there's guys all the time. However, it has a heritage and legacy of each nation will be heirs.
This feature is also possible to see this today. Because once today in the land belonging to Muslims, a number of tyrants are required kingdom, both the republic and in managing people with both emirates system and century this ugly tyrants of human origin, the law (Isaiah have) to apply to people them these laws and our century Isaiah the (constitution on) are subjugated. People also subject to the laws of our current century yesag and humanities, neck tilting, pointing consent judgment in which to worship him. But unfortunately this law is applied within the period of mischief and all the people on earth have sprung base Islam was not the principles and laws. However, these laws, which protects religion of Islam, rape, lineage, intellect, no blood and meat and also destroy property.
This book of our century Isaiah to Isaiah's feet, what is the value received under on how to be protected from the Isaiah of our century and was evidence of the many issues in this regard-by turning before our eyes reveal an advice!
O my advice is the one! give ear to this advice. These sermons are carefully read and must refrain from committing actions that are lost in the world and the Hereafter ...
In this book; We yerver the views corresponding to the right Mahmoud Shakir, Şankıtiy Dr. Aziz b. Abdullah Al Hamidi Sheikh Mohammed Hamid al Fiqh, Ph.D. And Dr. Sayyid Sabri Abdulbaki as Fuad does not mean that we accept that the author of the inhabitants of monotheism, they are responsible for the mistakes they have made themselves trying to tell us that we have the right people, reflecting the true Tawhid Aqidah We also want to specify.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less