Ο Μικρός Πρίγκηπας,A.S.Exupéry
Automon
3.0 Varies with device
Ο Μικρός Πρίγκηπας,
Antoine de Saint-Exupéry
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry

Ο αφηγητής πέφτει με το αεροπλάνο του -που έχει πάθει βλάβη- στην έρημο. Εκεί συναντά ένα ασυνήθιστο παιδί (το Μικρό Πρίγκιπα), γνωρίζονται και γίνονται φίλοι.
Ο αφηγητής μαθαίνει πολλά από τον καινούργιο του φίλο.
Ο καινούργιος του φίλος σιγά-σιγά τού διηγείται την επίσκεψή του σε άλλους πλανήτες, όπου υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι αλλά και κάποιοι (ελάχιστοι) περισσότερο "ανθρώπινοι".
Δεν ξεχνάει ποτέ και με τίποτα τις ερωτήσεις που έχει υποβάλει, ενώ ο ίδιος, αντίθετα, δεν συνηθίζει ν' απαντάει στις ερωτήσεις των άλλων…

Αφήγηση - Μετάφραση:
Γ. Αναγνώστου
g.anagnostou.au@gmail.com
http://omikrosprigkipas.fhost.com.au/O_Mikros_Prigkipas.html

Copyright notice:
This book, as a translation from the original in French, is considered by the translator to be in public domain and freely distributable under the Creative Commons license (CC-BY-SA 3.0), in all countries in which the original has also passed to the public domain (e.g. Canada, Australia, e.o.).
In all other countries, in which the original is still protected by local copyright laws, reading, downloading, printing, publishing (in printed or electronic form) or reproducing of this book without the explicit consent of the copyright holders is illegal.
Please check regarding the status of local copyright protection in your country, and - please - uphold the Law.
For information purposes, interested parties may consult, regarding global copyright status, the respective lemma of the English Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length).
15 February 2013

Περί πνευματικών δικαιωμάτων:
Το βιβλίο αυτό, ως προς τη μετάφραση του από το πρωτότυπο, στη Γαλλική γλώσσα, θεωρείται κοινό κτήμα (αγγλιστί "in public domain") και διανέμεται ελεύθερα βάσει της άδειας Creative Commons (CC-BY-SA 3.0), σε όλες τις χώρες στις οποίες το πρωτότυπο έχει περιέλθει επίσης σε δημόσια χρήση (π.χ. Καναδάς, Αυστραλία, κ.α.).
Σε όλες τις άλλες χώρες, στις οποίες το πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή των νόμιμων δικαιούχων, φυσικών ή νομικών προσώπων, όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, η ανάγνωση, αποθήκευση, έκδοση (έντυπη ή ηλεκτρονική), διανομή ή αναπαραγωγή του βιβλίου αυτού, χωρίς την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων του πρωτοτύπου, είναι παράνομη.
Παρακαλώ, ελέγξτε το ισχύον καθεστώς στη χώρα σας και μην παραβιάζετε τον Νόμο.
Για την Ελλάδα, το καθεστώς ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι καθορισμένο στα 70 έτη από τον θάνατο του συγγραφέα, επομένως, το πρωτότυπο θα καταστεί δημόσιο κτήμα στα τέλη του 2014. Εντελώς ενδεικτικά, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς στη χώρα σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αντίστοιχο λήμμα της Αγγλικής Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length).
15 Φεβρουαρίου 2013

Ενσωμάτωση Κειμένων Εφαρμογής Android:
Αλκμήνη Γιαμπανίδου
alkmini.apps@gmail.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
http://www.automon.gr

Διανέμεται Eλεύθερα με Άδεια Creative Commons:
Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή - 3.0 Ελλάδα (CC BY-SA 3.0 GR)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/

The Little Prince,
Antoine de Saint-Exupéry
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
 
The narrator falls with his plane -which has suffered damage; the desert. There he meets an unusual child (the Little Prince), know each other and become friends.
The narrator learns a lot from his new friend.
The new friend slowly tells him to visit other planets, where people are vain and some (few) more "human".
He never forgets anything and the questions submitted, while he, on the contrary, it wont n 'answers to the questions of others ...
 
Narration - Translation:
C. Anagnostou
g.anagnostou.au@gmail.com
http://omikrosprigkipas.fhost.com.au/O_Mikros_Prigkipas.html
 
Copyright notice:
This book, as a translation from the original in French, is considered by the translator to be in public domain and freely distributable under the Creative Commons license (CC-BY-SA 3.0), in all countries in which the original has also passed to the public domain (eg Canada, Australia, eo).
In all other countries, in which the original is still protected by local copyright laws, reading, downloading, printing, publishing (in printed or electronic form) or reproducing of this book without the explicit consent of the copyright holders is illegal.
Please check regarding the status of local copyright protection in your country, and - please - uphold the Law.
For information purposes, interested parties may consult, regarding global copyright status, the respective lemma of the English Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length).
15 February 2013
 
Copyright:
This book, on the translation of the original in French is considered public domain (in English "in public domain") and is distributed freely under the license Creative Commons (CC-BY-SA 3.0), in all countries where the original has also entered the public domain (eg Canada, Australia, etc.).
In all other countries where the original in French is still in possession of the right holders, natural or legal persons, with regard to copyright, reading, storage, publication (paper or electronic), distribution or reproduction of the book , without the permission of the holders of copyright of the original, is illegal.
Please, check the current status in your country and do not violate the law.
For Greece, the status of copyright is fixed to 70 years after the author's death, therefore, the original will become public domain at the end of 2014. Completely without limitation, in relation to the current status in your country, please consult the corresponding section of the English Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length).
February 15, 2013
 
Incorporation Papers Application Android:
Alcmene Giampanidou
alkmini.apps@gmail.com
 
Application Development Android:
Anthony Panoras
http://www.automon.gr
 
Distributed Mode Free with License Creative Commons:
Report Creator - ShareAlike - Greece 3.0 (CC BY-SA 3.0 GR)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less