Give Or Die, Νίκος Τσάμης
Automon
1.4.0.3 Varies with device
Give Or Die
Νίκος Τσάμης
ISBN έντυπης έκδοσης: 978-618-80051-3-6
2014
Εκδότης Nicolas Tsamis

http://www.automon.gr/2014/09/TsamhsNikos-GiveOrDie.html

Μία λίστα με ονόματα ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Κάθε όνομα συνοδεύεται από δύο ημερομηνίες και ένα νούμερο. Όλοι τους είναι ζάπλουτοι. Η περιουσία τους σε δολάρια είναι της τάξης των δέκα ψηφίων και πάνω. Το νούμερο δίπλα σε κάθε όνομα αντιστοιχεί σε ένα ποσό, θαμμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που δεν ξεπερνάει το ένα τρίτο της συνολικής τους περιουσίας. Η πρώτη ημερομηνία είναι η ημερομηνία γέννησής τους. Η δεύτερη αφορά στο άμεσο μέλλον και σύμφωνα με το επεξηγηματικό κείμενο που ακολουθεί, είναι η ημερομηνία θανάτου τους, εκτός εάν δεχτούν την πρόταση του μυστηριώδους δημιουργού της λίστας.

Η πρόταση είναι απλή και ξεκάθαρη. Ο καθένας τους έχει περιθώριο μέχρι τη δεύτερη ημερομηνία για να μοιράσει το ποσό που του αντιστοιχεί στις είκοσι διεθνείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που αναγράφονται στο τέλος του κειμένου.

Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας σκοτώνεται και ο τρίτος κατά σειρά υποψήφιος από ατύχημα. Η λίστα γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλον τον πλανήτη. Τρία ατυχήματα μέσα σε μια εβδομάδα, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ατυχήματα. Ο δημιουργός της λίστας υπογράφει ως GOD. Τα αρχικά του Give Or Die…

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Ο Νίκος γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλυτής προγραμματιστής, ενώ παράλληλα ασχολείται και με τη συγγραφή μυθιστορημάτων. Το πρώτο του μυθιστόρημα, "Ο Γάντζος", εκδόθηκε τον Μάιο του 2011. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς βραβεύτηκε από το protagon.gr ως "Μυθιστόρημα της Χρονιάς 2011"​.

Η πορεία που ακολουθεί είναι εντελώς αυτόνομη και τα βιβλία που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα, από την συγγραφή τους μέχρι την δημιουργία εξώφυλλων, την σελιδοποίηση και την προώθησή τους στο αναγνωστικό κοινό, αποτελούν εξ' ολοκλήρου προσωπική του δουλειά. Η επιμέλεια των κειμένων γίνεται από επαγγελματίες επιμελητές αλλά και από ομάδα αναγνωστών που αγάπησε τα βιβλία και συμμετέχει εθελοντικά στην προσπάθειά του.

Τα βιβλία του Νίκου Τσάμη είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο www.ntsamis.com και διανέμονται σε όλα τα βιβλιοπωλεία από την Χριστάκης Α.Ε.

Το συγγραφικό του έργο μέχρι σήμερα:

2011 - Ο Γάντζος (Ο Γάντζος Μέρος Α’)
2012 - Ο Μπάντυ (Ο Γάντζος Μέρος Β’)
2013 - Ο Συντονιστής
2014 - Give Or Die

Ενσωμάτωση Κειμένων Εφαρμογής Android:
Αλκμήνη Γιαμπανίδου
alkmini.apps@gmail.com

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
http://www.automon.gr

Εκδότης Nicolas Tsamis:
Mob.: +30-6944-472-111
Tel.: +30-210-981-2546
vMail: +30-211-770-3636
Fax: +30-211-770-3737
info@ntsamis.com
http://www.ntsamis.com

Διανέμεται ελεύθερα με Άδεια Creative Commons:
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα - 3.0 Ελλάδα
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr

Android Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps

Android Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books

Android Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games

Android YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Give Or Die
Nick TSAMIS
Printed edition ISBN: 978-618-80051-3-6
2014
Publisher Nicolas Tsamis
 
http://www.automon.gr/2014/09/TsamhsNikos-GiveOrDie.html
 
A list of names goes online. Each name is followed by two dates and a number. All of them are rich ship. The assets in dollars is the order of the ten digits or more. The number next to each name corresponds to a figure buried in bank accounts, which does not exceed one third of their total assets. The first date is the date of birth. The second concerns the immediate future and in accordance with the explanatory text that follows, is the date of death, unless they accept the proposal of the mysterious author of the list.
 
The proposal is simple and clear. Everyone has until the second date to distribute the amount of corresponding this twenty international non-profit organizations listed at the end of the text.
 
At the end of the first week is killed and the third largest candidate by accident. The list made headlines across the globe. Three accidents within a week, at predetermined dates can no longer be regarded as accidents. The creator of the signature list as GOD. The initials Give Or Die ...
 
------- ------- ------- ------- -------
 
Nick was born and educated in Athens. She works as a freelance analyst programmer, while dealing with the writing of novels. His first novel, "The Hook" was issued in May 2011 at the end of the same year was awarded the protagon.gr as "Novel of the Year 2011".
 
The procedure followed is completely autonomous and books issued to date, the contract until the creation of the covers, the layout and promote them to the readers, are entirely his own work. The editing all done by professional curators but also by a group of readers who loved books and participate in volunteer efforts.
 
The books of Nikos Tsami is available in printed form at www.ntsamis.com and distributed to all the bookstores Christakis SA
 
His writings to date:
 
2011 - The Hook (The Hook Part A)
2012 - Buddy (The Hook Part II)
2013 - Coordinator
2014 - Give Or Die
 
Incorporation Document Application Android:
Alcmene Giampanidou
alkmini.apps@gmail.com
  
Application Development Android:
Anthony Panoras
http://www.automon.gr
 
Publisher Nicolas Tsamis:
Mob .: + 30-6944-472-111
Tel .: + 30-210-981-2546
vMail: + 30-211-770-3636
Fax: + 30-211-770-3737
info@ntsamis.com
http://www.ntsamis.com
 
Distributed freely-licensed Creative Commons:
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works - 3.0 Greece
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
  
------- ------- ------- ------- -------
 
Development of Android application by Automon (Antonis Panoris):
http://www.automon.gr
info@automon.gr
http://www.facebook.com/Automon
http://www.facebook.com/AutomonAndroid
https://plus.google.com/+AntonisPanoris
https://plus.google.com/+AutomonGr
 
Android Apps by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-apps
 
Android Books by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-books
 
Android Games by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-games
 
Android YouTubers by Automon:
http://bitly.com/google-play-automon-youtubers

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less