Πλάτων (Άπαντα)
Automon
13.12 Varies with device
Μια δωρεάν εφαρμογή με τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα του Πλάτωνα (χωρίς μετάφραση) χωρισμένα σε 5 κατηγορίες, 30 βιβλία και 50 τόμους:

Περίοδος νεότητας (400 π.Χ. - 387 π.Χ.):
- Ἀπολογία Σωκράτους
- Εὐθύφρων
- Κρίτων
- Χαρμίδης
- Πρωταγόρας
- Λάχης
- Ιππίας Μείζων
- Ιππίας Ελάσσων
- Ίων
- Λύσις

Περίοδος ωριμότητας (386 π.Χ. - 367 π.Χ.):
- Μενέξενος
- Κρατύλος
- Ευθύδημος
- Γοργίας
- Μένων
- Παρμενίδης
- Φαίδων
- Φαίδρος
- Πολιτεία
- Συμπόσιον

Περίοδος γήρατος (366 π.Χ. - 348 π.Χ.):
- Θεαίτητος
- Σοφιστής
- Πολιτικός
- Φίληβος
- Τίμαιος
- Κριτίας
- Νόμοι
- Έβδομη επιστολή

Επιγράμματα:
- Πλάτωνος επιγράμματα

Πλαστοί διάλογοι:
- Αλκιβιάδης α (η γνησιότητά του αμφισβητείται)

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ο Πλάτων (427 π.Χ. - 347 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο (του αποδίδονται ακόμα και μερικά νόθα έργα)· άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας. Κύριος οικοδόμος της φιλοσοφίας, οδηγητής είτε προάγγελος μεταγενεστέρων προβάσεών της, εμπνευστής άμεσα ή έμμεσα των σπουδαιότερων κοινωνικοπολιτικών οραματισμών. Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε την Απολογία του Σωκράτους, η οποία θεωρείται ως μια σχετικά ακριβής καταγραφή της απολογίας του Σωκράτη στη δίκη που τον καταδίκασε σε θάνατο, το Συμπόσιο όπου μιλά για τη φύση του έρωτα, τον «Πρωταγόρα» όπου μεταξύ άλλων θεμελιώνεται θεωρητικά η αρχή της «πρόληψης» που δεν λαμβάνει την ποινή ως απολύτως «ανταποδοτική», τον Παρμενίδη και τον Θεαίτητο, όπου θεμελιώνει την αντικειμενικότητα του λόγου και της ιδέας, ενώ σε δύο μακρούς διαλόγους, την Πολιτεία και τους Νόμους περιέγραψε την ιδανική πολιτεία.

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Το δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Αλλαγή σελίδας με την οπτική αίσθηση ενός αληθινού βιβλίου.
- Δημιουργία και διαγραφή προσωπικών σελιδοδεικτών.
- Αυτόματος σελιδοδείκτης. Κλείστε το βιβλίο, και μόλις επιστρέψετε θα θυμάται που είχατε μείνει
- Ποσοστό % ολοκλήρωσης του βιβλίου.
- Ρολόι, για να μην ξεχνιέστε διαβάζοντας το βιβλίο.
- Λειτουργία ημέρας και νύχτας.
- Δυνατότητα τροποποίησης του χρώματος της γραμματοσειράς και του φόντου για πιο ξεκούραστο διάβασμα.
- Αυτόματη προσαρμογή του κειμένου στο μέγεθος της οθόνης.
- Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ανάγνωση του βιβλίου.

Καλή ανάγνωση

------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Powered by Automon
http://www.automon.gr

Άδεια Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

A free application to Ancient Greek texts of Plato (without translation) divided into 5 categories, 30 books and 50 volumes:
 
Youth Period (400 BC - 387 BC):
- Apology Socrates
- Efthyfron
- Crito
- Charmides
- Protagoras
- Laches
- Hippias Major
- Hippias Minor
- Ion
- Lysis
 
Maturity period (386 BC - 367 BC):
- Menexenus
- Cratylus
- Efthydimos
- Gorgias
- Menon
- Parmenides
- Phaidon
- Phaedrus
- State
- Symposium
 
Age period (366 BC - 348 BC):
- Theaetetus
- Sophist
- Civil
- Philebus
- Timaeus
- Critias
- Laws
- Seventh Letter
 
Epigrams:
- Plato's epigrams
 
Spurious dialogues:
- Alcibiades A (authenticity disputed)
 
-------------------------------------------------
 
Plato (427 BC - 347 BC) was an ancient Greek philosopher from Athens, the most famous student of Socrates and teacher of Aristotle. His work in the form of philosophical dialogues has saved the entire (attributed to even a few spurious works) had a huge influence on ancient Greek philosophy and more generally in the western philosophical tradition until today. Master builder of philosophy, guider or a harbinger of subsequent pre-basic, initiator directly or indirectly the most important socio-political visions. Plato, among others, wrote his Apology of Socrates, which is regarded as a relatively accurate record of apology of Socrates at the trial sentenced him to death, the Symposium where he talks about the nature of love, "Protagoras" which inter alia based theoretically the principle of "prevention" that does not take the sentence as absolutely "rewarding" Parmenides and Theaitito, which establishes the objectivity of speech and idea, and in two long dialogues, the State and the laws described his ideal state.
 
-------------------------------------------------
 
The free e-book has the following functions:
 
- Change page with the visual feel of a real book.
- Creating and deleting personal bookmarks.
- Automatic bookmark. Close the book, and just return it remembers where you left off
-% Of completion of the book.
- Clock, not to forget reading the book.
- Day and Night mode.
- Ability to change the font color and background for more relaxed reading.
- Automatically adjust the text size on the screen.
- No internet connection is required for reading the book.
 
Happy reading
 
-------------------------------------------------
 
Powered by Automon
http://www.automon.gr
 
Creative Commons License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less