Παιχνίδια Σωματικής…,Συλλογικό
Automon
1.4.0.1 Varies with device
Παιχνίδια Σωματικής Επαφής, Συλλογικό Έργο
Βιβλίο - Κινητική Αγωγή - Κινητικό Παιχνίδι - Ψυχοκινητική
ISBN (ebook-ψηφιακού βιβλίου): 978-618-5040-59-8
Φεβρουάριος 2014
Εκδόσεις Σαΐτα

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Το βιβλίο περιέχει όλα αυτά που χρειάζονται οι προπονητές που ασχολούνται με μικρά παιδιά και θέλουν να τα μυήσουν στη μαγεία των παιχνιδιών επαφής. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, δίνονται στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη των κινήσεων και την κινητική μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ειδική μνεία για την κινητική συναρμογή, τη σημασία της και την ανάπτυξή της. Τα πέντε μορφήματα κινητικής συναρμογής (διαφοροποίηση, προσανατολισμός, ισορροπία, αντίδραση, ρυθμός) παρουσιάζονται και αναλύονται σε ιδιαίτερο υποκεφάλαιο. Τέλος το μέρος αυτό ολοκληρώνεται με κάποια στοιχεία που αφορούν την παιδαγωγική αξία των παιχνιδιών σωματικής επαφής. Στο δεύτερο μέρος, έχουμε συλλέξει και παρουσιάζουμε 66 εικονογραφημένα παιχνίδια κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και την καταλληλότητά τους ανά ηλικία.

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Συγγραφείς:
Ιωάννης Μπάρμπας, Φωτεινή Βενετσάνου, Αντώνης Καμπάς

――――――― ――――――― ――――――― ――――――― ―――――――

Σειρά:
Κινητική Αγωγή - Κινητικό Παιχνίδι - Ψυχοκινητική

Σελιδοποίηση, Σχεδιασμός Eξωφύλλου:
Ηρακλής Λαμπαδαρίου
www.lampadariou.eu

Επιστημονικός Υπεύθυνος Σειράς:
Αντώνης Καμπάς
akampas@phyed.duth.gr

Ανάπτυξη Εφαρμογής Android:
Αντώνης Πανώρης
automon.android@gmail.com
http://www.automon.gr

Εκδόσεις Σαΐτα
Αθανασίου Διάκου 42, 652 01, Καβάλα
Τ.: 2510 831856
Κ.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr

Άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδα

Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε αναγνώστη η αναπαραγωγή του έργου (ολική, μερική ή περιληπτική, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), η διανομή και η παρουσίαση στο κοινό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αναφορά της πηγής προέλευσης, μη εμπορική χρήση του έργου. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη άδεια cc, διαβάστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Καλή ανάγνωση

Games of physical contact, Collective Work
Book - Kinetic Treatment - Mobile Game - Psychomotor
ISBN (ebook-digital book): 978-618-5040-59-8
February 2014
Publications Saito
 
-----------------------------------
 
The book contains all that you need coaches working with young children and want to introduce you to the magic of toy contact. In the first part of the book gives information concerning the development of movement and motor learning. In this context, specific reference is made to fit kinetic, its importance and its development. The five morphemes motor coordination (differentiation, orientation, balance, reaction rate) are presented and analyzed in a separate subsection. Finally, the part ends with some data on the educational value of games physical contact. In the second part, we collect and present illustrated 66 games categorized by degree of difficulty and age appropriateness.
 
-----------------------------------
 
Authors:
John Barbas, Luminous Venetsanou Antonis Kambas
 
-----------------------------------
 
Series:
Kinetic Treatment - Mobile Game - Psychomotor
 
Layout, Cover Design:
Hercules Lampadariou
www.lampadariou.eu
 
Principal Investigator Series:
Antonis Kambas
akampas@phyed.duth.gr
 
Application Development Android:
Anthony Panoris
automon.android @ gmail.com
http://www.automon.gr
 
Publications Saito
Athanasios Diakos 42, 652 01, Kavala
T.: 2510 831856
K.: 6977 070729
e-mail: info@saitapublications.gr
website: http://www.saitapublications.gr
 
Creative Commons License
Report Creator - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 Greece
 
Allow any reader to play the project (total, partial or in summary, by any means mechanical, electronic, photocopying, recording or otherwise), distribution and communication to the public under the following conditions: the source, non-commercial use the project. Also, you can not alter, transform, or build upon this work.
 
Detailed information on the specific permission cc, read online at:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
 
Happy reading

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less