ArtsApp Makroalger for Lygra
bioCEED
1.7 Varies with device
Dette er en app som kan benyttes til å bestemme hvilken art av tang eller tare som er funnet i fjæren. Biologer kaller gjerne slike verktøy for en nøkkel. Det finnes over 400 arter med tang og tare i Norge - denne appen dekker 38 arter/grupper som er vanlige på Lygra (utenfor Bergen). Disse artene er vanlige langs norskekysten, derfor kan appen brukes på de fleste steder utenfor Lygra. Imidlertid mangler appen arter som finnes på svært eksponerte steder, og arter som finnes kun andre steder i Norge. Appen er designet med tanke på bruk uten mikroskop, men de aller likeste av artene kan bare skilles fra hverandre med mikroskop; denne nøkkelen kan ikke brukes til å skille slike arter fra hverandre.


ArtsApp er utviklet som et samarbeid mellom:
- bioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi
- Universitetet i Bergen | Skolelaboratoriet i realfag
- Artsdatabanken

Prosjektleder: John-Arvid Grytnes
Utvikler: Kjetil Farsund Fossheim
Grafisk design: Aleksandra Bruun, Darko Mrdalj, Kjetil Farsund Fossheim
Vitenskaplig innhold: Caroline S. Armitage og studenter på BIO102 på Universitet i Bergen: May-Lill Bagge, Mari Vold Bjordal, Elina Liepa, Anna Kristina Svennekjær, Stine Svang og Benedicte Warland (2014)

Applikasjonen er foreløpig i testfasen, og denne versjonen er en beta-versjon med begrenset funksjonalitet.

This is an app that can be used to determine which species of seaweed or kelp found in spring. Biologists call gladly such tools for a key. There are over 400 species of seaweeds in Norway - this app covers 38 species / groups that are common in Lygra (outside Bergen). These species are common along the Norwegian coast, therefore, the app is available for most locations outside Lygra. However missing app species found on very exposed places, and species found only elsewhere in Norway. The app is designed for use without a microscope, but the very most equal of the species can only be distinguished under the microscope; This key can not be used to distinguish these species from one another.


ArtsApp developed as a collaboration between:
- BioCEED - Centre of Excellence degree in biology
- University of Bergen | Skolelaboratoriet in science
- Artsdatabanken

Project leader: John Arvid Grytnes
Developer: Kjetil Fossheim Farsund
Graphic design: Aleksandra Bruun, Darko Mrdalj, Kjetil Fossheim Farsund
Scientific content: Caroline S. Armitage and students at BIO102 at the University of Bergen: May-Lill Bagge, Marivold Bjordal, Elina Liepa, Anna Kristina Journeyman Kjær, Stine Svang and Benedicte Warland (2014)

The application is currently in the testing phase, and this version is a beta version with limited functionality.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less