Viet Nam Su Luoc
Schebok
2.0 1.7mb
Đây là cuốn sách Việt Nam Sử Lược của học giả Trần Trọng Kim.

"Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này."

This is the book A Brief History of the Vietnam scholar Tran Trong Kim.

"History is not the only book to chronicle past work alone, but must consider the root tip, the search for the origin of the work we have done to clearly understand the political chaos of the Olympics country, the level of evolution of a people. intention is to mirror the country they have ever been in there that know what inspired the activities of workers who previously had worked up the mind how new location are captured in the shadow of the sun. "

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less