Buhari Hadisleri
mor.ninja
253 Varies with device
Sahih-i Buhari (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nisbetle 'Buhari', 'Buhari-i Şerif' gibi isimlerle anılan hadis kitabının en meşhur ismidir.

Dokuzuncu asır ricâlinden Ebü'l Abbâs Zeynü'd-Dîn Ahmed bin Abdi'l-Lâtif eş-Şercî ez-Zebîdî'de Sahih-i Buhari'yi "Et-Tecrîdü's-sarîh li-ahâdîsi'l-câmii's-sahîh" unvaniyle ihtisara himmet etmiştir ki, hüsn-i tertîb ve tensîkı itibariyle pek ziyade şöhret bulmuştur. Diyanet İşleri Riyaseti Zebîdî'nin bu muhtasarını Türkçe'ye tercüme ettirdi. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi ismiyle 13 cilt olarak yayınladı.

Sahih Bukhari (Arabic: صحيح البخاري), the actual name of al-Camiü's-Saheeh that only the name of the author (Imam Bukhari) relative to the 'Bukhari', 'Bukhari-i-Sharif' as the most famous name of the aforementioned hadith books with names.

Rijdl the ninth century-Din Abu'l-Abbas Ahmad bin Zeynü'd Abdi'l-Latif co-sparrow ez-Zabid in Sahih Bukhari "Et-Tecrîdü's-explicit li-ahâdîsi'l-câmii's-sahīh" title ihtisar has had himmet that hüsnü-i much rather found fame as the Tertib and tensik. Religious Affairs was to translate this Mukhtasar Zebîdî'n preside over the Turkish. Sahih Bukhari Mukhtasar Tajrid-i express Tercemesi name and Commentary was published in 13 volumes.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less