Cehalet Mazeret Değildir
Hak Yayınları
1.0 Varies with device
Uygulamamızı Beğenip Paylaşmayı Unutmayınız!!!

Her türlü tezatların ve karanlıkların yaşandığı şu çağımızda durum öyle bir hal almış-tır ki; iyilik, kötülük; kötülük iyilik olarak ortaya konmuş, İslam’ı sahiplendiğini iddia edenler bile her türlü batıla büründükleri halde kendilerine takvalı birer mü’min süsü vermiş, bid’at ehli, fasıklar, suçlular, zalimler adete yeryüzünü fesada boğmada bir-birleriyle yarışır olmuşlardır. Bu karanlık çağda İslam inancı dar kalıplara, kısır isim-lendirmelere sokulmuş, kasıtlı saptırma ve tahriflere maruz bırakılmıştır. Sonuçta öyle bir hal almış ki; her kim La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah’ı söylüyor ve bu-na inandığını iddia ediyorsa, o kimse velev ki bu sözün manasını, gereklerini, şartlarını, ona bozacak meseleleri bilmese, şirkten kaçınmayı öğrenmese, tagutları tekfir etmeyi, onlardan uzak durmayı bilmese, böylece Allah (c.c)’ı nasıl birlemesi gerekti-ğinden habersiz olsa bile, işte o kimse müslümandır, anlayışı zihinlerde yer etmiş, yer ettirilmiş. Bu düşünceyi de öyle süslü hale getirmişler ki; bu vasıftaki kimselere “cahil müslüman”, “huccetin ulaşması gereken müslüman”, “tekfirin kendisinden kalktığı müslüman”, “tekfir engellerinin söz konusu olduğu müslüman” gibi adlan-dırmalarla meseleyi hafifletmişler, güzel göstermişlerdir. İşte bunu yapanlar tagutla-rın alim olarak ileri sürdüğü sahte alimcikler, belamlar, şeyhler, cemaat ve tarikat li-derleri ve halkın kendilerine din konusunda değer verdikleri din büyükleridir. Bu kimseler öyle büyük fitneler ortaya atmışlar, İslam inancında o derece büyük tahrifatlar meydana getirmişlerdir ki işte bu kitapta onların gerçek yüzleri ortaya konmakta, sapık olan fikirleri çürütülmekte, böylece batıl iddialarının ne kadar boş ve geçersiz olduğu isbatlı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu durumda artık onların ne söyleyebile-cekleri bir sözü, ne de ortaya koyabilecekleri bir delili vardır. Fakat sapıklık ehlinin her zaman kendilerinin sarılacakları silahları olan delilsiz ithamları yine de var olacak, bununla birlikte hakkın karşısında yenik ve ezilmiş bir şekilde tekrar tekrar zille-te düşeceklerdir.
Hidayete tabi olanlara, kandırılmışlara ve hakkı isteyenlere bir yol azığı olması dile-ğiyle bu kitabı okuyucuya sunuyoruz.
Başarıya ileten ancak Allah (c.c)’tır.

Application Sharing our admiration Do not forget !!!

All kinds of contrasts and experiencing a state of darkness have taken our time so that the state-tar; good, evil; It has been revealed as evil good, even claiming to embrace Islam has given all kinds of superstition to assume that even though a believer trim their taqwa of innovations competent, miscreants, criminals, race wrongdoing AA earth mischief to choke on-one with have become. This dark era in the narrow mold of the Islamic faith, lured entertain vicious name-ups, freezing, it has been subjected to a deliberate diversion and tampering. Ultimately it is a state that has received; Whoever says La ilaha illa Muhammedün Prophet and claims it-is believed, that someone Velev this question the meaning of their requirements, conditions will disrupt her affairs did not know of, to refrain from polytheism knew,, to tyrants of takfir from them to stay away he did not know of, so God (swt), even if unaware of what was needed-fied merger performed, there is no one that Muslims have places understanding of the mind, it has moved location. This idea is also that they make it fancy; to anyone in this qualification "ignorant Muslims", "Muslims must reach is evidence", "Muslims have ceased from tekfir itself", "tekfur Muslims that said the barrier" as they alleviate that by-ration mAlArlA issue showed lovely. Here's what makes it tagutl to-run advanced by scholars as false alimcik, catastrophes, sheikhs, community and religious li-der and great religions are the people they care about their religion. These people so they pose great strife in the Islamic faith that enormous distortions have brought occur at work in this book are revealed their true faces, it is refuted pervert the ideas, so how geometrical methods as empty and void of false allegations are described in some way. In this case no longer tell their Cantabile what would a word, nor can demonstrate there is no evidence. However misguided the people of unproven allegations that the weapons will always hold themselves to be there anyway, defeated by the right of way will be crushed, however, and fell again zilla-te.
those who are subject to the guidance, a way for those who want the language to be deceived and right-fied ration provides readers with this book.
forwards success but God (C. C.) t.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less