Albanian English Translate
yang tuyan
1.0.1 Varies with device
Albanian English translate provides translations service between English and Albanian. You can translate words and sentences, helps to learn languages.

Features
• Translate between Albanian and English by enter the phrase and sentence, or paste clipboard contents.
• High quality translation results with phonetic, which can be used like a Albanian and English dictionary.
• Share translations with other people.
• Text to speech: read aloud the pronunciation of the translate results. Voice audio pronunciation requires network connection.
• Translate results can be added to your phrasebook for further review.
• Simple and easy to use interface.
=============================
Shqip Anglisht Përkthe
Shqip Anglisht përkthyer ofron përkthime të shërbimit midis anglisht dhe shqip. Ju mund të përkthehet fjalë dhe fjali, ndihmon për të mësuar gjuhë.

karakteristika
• Translate mes shqip dhe anglisht duke hyrë në fraza dhe fjali, ose përmbajtjen e paste clipboard.
• Rezultatet e cilësisë së lartë e përkthimit me fonetik, e cila mund të përdoret si një fjalor shqipe dhe angleze.
• përkthimet Share me njerëzit e tjerë.
• Tekst të fjalës: lexoni me zë të lartë shqiptimin e përkthejnë rezultateve. Voice shqiptim audio kërkon lidhjen e rrjetit.
• Translate rezultatet mund të shtohet në bisedimesh tuaj për shqyrtim të mëtejshëm.
• Thjeshtë dhe e lehtë për t'u përdorur interface.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less