کتاب فارسی اول دبستان
ARS NETWORK (M) SDN. BHD.
2.1 Varies with device
کتاب فارسی اول دبستان همراه با روخوانی بخشهای با هم بخوانیم و شعرها.
کتاب به صورت یک مجموعه کامل همراه با امکانات ورق زدن و جستجوی دروس به صورت کاملا رایگان جهت استفاده در مدارس و مراکز آموزشی می باشد.

بخش ۱ نگاره ها
-----------------------------
۱ - به خانه ما خوش آمدی
با هم بخوانیم ( خدای مهربان )
۲ - بچه ها، آماده!
۳ - یک و دو و سه، راه مدرسه
۴ - به مدرسه رسیدیم
با هم بخوانیم ( راه مدرسه )
۵ - از کلاس ما چه خبر؟
۶ - بازی،بازی تماشا
۷- به به چه روستایی !
با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز )
۸ - چه دنیای قشنگی !
۹ - در مسجد محله
۱۰ - نوروز در خانه ی ما
با هم بخوانیم (انار)

بخش ۲ آموزش نشانه ها (۱)
-----------------------------
درس اول آ ا - ب
درس دوم اَ -َ - د
با هم بخوانیم (مهربان تر از مادر)
درس سوم م - س
درس چهارم او و - ت
درس پنجم ر- ن
با هم بخوانیم (زرد آلو)
درس ششم ا ی ای - ز
با هم بخوانیم (ای ایران )
درس هفتم اِ -ِ ه - ش
درس هشتم ی - اُ -ُ
درس نهم ک - و
درس دهم پ - گ
درس یازدهم ف - خ
با هم بخوانیم (ما کودکانیم)
درس دوازدهم ق - ل
درس سیزدهم ج - -ُ استثنا
درس چهاردهم ه - چ
با هم بخوانیم (جشن در آسمان)
درس پانزدهم ژ - خوا
قرآن
میهن ما

بخش ۳ آموزش نشانه ها (۲)
-----------------------------
درس شانزدهم در بازار ( تشدید -ّ )
درس هفدهم صدای موج ( ص)
سفر دلپذیر(ذ)
با هم بخوانیم (دریا)
درس هجدهم علی و معصومه (ع)
مثل خورشید (ث)
درس نوزدهم حلزون (ح)
با هم بخوانیم (...)
درس بیستم رضا (ض)
خاطرات انقلاب (ط)
با هم بخوانیم (جشن بهمن)
درس بیست و یکم لاک پشت و مرغابی ها (غ)
درس آزاد محل زندگی من
درس بیست و دوم پیامبر مهربان (ظ)
با هم بخوانیم (پیغمبر ما)
جدول الفبای فارسی
شادیم و پاک و خندان
چهار فصل
داستان ....
نیایش
فهرست کتاب های مناسب برای پایه اول ابتدایی

The first Persian book school read together with the reading of poems.
Book for a complete set with the possibility to turn the Search Courses are completely free to use in schools and educational centers.

Section 1 painting
-----------------------------
1 - Welcome to our home
Read together (Merciful)
2 - kids, get ready!
3 - one, two and three, the way to school
4 - we got to school
Read together (the school)
5 - What's our class?
6 - games, watch
7. What village!
Read together (green, green and green)
8 - What a beautiful world!
9 - In the neighborhood mosque.
10 - flower in our house
Read together (pomegranate)

Section 2 of Education Signs (1)
-----------------------------
They first lesson - B
Second lesson - - D
Read together (kind of mother)
The third lesson - Q
His fourth lesson - the
The fifth lesson R-
Read together (apricot)
The sixth lesson of a - g
Read together (Iran)
Seven lessons of the - the - the
The eighth lesson of - the -
Lesson Nine one - and
The lesson I - G
Eleventh Lesson F - g
Read with me (we Kvdkanym)
Twelfth Lesson R - L
The Thirteenth Lesson - - exception
The fourteenth lesson - China
Read together (feast in the sky)
Fifteen lessons n - w
Quran
Our homeland

Section 3 Instruction Signs (2)
-----------------------------
Lesson XVI on the market (intensified -)
Seventeenth lesson rote (s)
A pleasant journey (k)
Read with (sea)
Lesson eighteenth Ali Reza (AS)
Like the Sun (e)
Nineteenth lesson snail (c)
Read with (...)
Lesson twentieth R (r)
Memories of the Revolution (i)
Read together (to celebrate February)
Lesson XXI turtles and ducks (non)
Free lessons of my life.
Twenty-second lesson merciful Prophet (s)
Read with me (our prophet)
Persian alphabet table
Merrily and clean and smiling
four seasons
Story ....
Benediction
List of books for first-grade

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less