DUALAR (Azərbaycan dilində)
ByGajiyev
1.3.7.49 Varies with device
Ən Gözəl Dualar Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə Artıq Android Telefon və Tabletlərinizdə

Siz Bu Proqramda
- Ayətul Kürsü, Fərəc, Kumeyl, Mucir, Təvəssul, Qunut dualari və s olmaq üzrə 50 dən cox dua oxuya bilərsiniz

Quran:
«De:Əgər sizin duanız olmasa, Rəbbim sizə heç bir dəyər verməz, əslində siz təkzib etdiniz və tezliklə (əzab sizə) yaxın olacaq.»
«Və sizin Rəbbiniz dedi: «Məni çağırın, sizə cavab verim. Mənə ibadət etməkdən boyun qaçıran kəslər tezliklə xar olmuş və ahu-zar edə-edə Cəhənnəmə daxil olacaqlar.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Dua ibadətin mayasıdır (şirəsidir) və dua etməklə heç kəs həlak olmaz.»
Allahın Peyğəmbəri (s) : «Dua möminin silahı, dinin sütunu, səmaların və yerin nurudur.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsanların ən acizi, dua etməkdə aciz olanıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Ən üstün ibadət duadır. Allah-taala bəndəyə dua izni (və uğuru) verəndə rəhmət qapısını onun üzünə açar. Şübhəsiz ki, dua etməklə heç kəs həlak olmaz.»
İmam Əlinin (ə) İmam Həsənə (ə) vəsiyyətindən: «Bil ki, dünya və axirət aləminin xəzinələrinin sahibi olan Kəs, sənə Onu çağırmağa icazə və sənin duanı qəbul etməyə zəmanət vermişdir. Sənə əmr etmişdir ki, Onu çağırasan, O da bəxş etsin. O, mehriban və bağışlayandır. Səninlə özü arasında bir hicab qoymamış və səni bir vasitəçi gətirməyə vadar etməmişdir... Sonra öz xəzinələrinin və sərvətlərinin açarı olan duanı və Ondan (nemət) istəməyi sənin ixtiyarına vermişdir. Beləliklə, sən istədiyin vaxt dua etməklə Onun xəzinələrinin qapısını açarsan.»
İmam Əli (ə): «Dua rəhmət qapısının açarı və qaranlıqda (işıq saçan) çıraqdır.»
İmam Əli (ə): «Yer üzündə Allahın ən çox sevdiyi iş duadır.»
İmam Əli (ə): «Dua möminin sipəridir.»
İmam Sadiq (ə): «Sənə dua etməyi tövsiyə edirəm. Çünki onda hər dərdin şəfası var.»
İmam Sadiq (ə): «Dua et və demə ki, iş işdən keçibdir (yəni, nə yazılıbsa o da olacaqdır). Həqiqətən, Allah dərgahında elə bir məqam və dərəcə var ki, ona duadan başqa heç bir vasitə ilə çatmaq olmaz.»
İmam Sadiq (ə): «Dua iti silahdan daha çox təsirlidir.»
İmam Rza (ə): «Peyğəmbərlərin silahından yapışın.!» Soruşdular: «Peyğəmbərlərin silahı nədir?» Buyurdu: «Dua.»

Dua mütləq baş verəcək alın yazısını (qəza və qədəri) dəyişdirər
Allahın Peyğəmbəri (s): «Qəzanı (alın yazısını) duadan başqa heç nə qaytara bilməz.»
İmam Səccad (ə): «Dua insanı nazil olan və nazil olacaq bəladan qoruyar.»
İmam Kazim (ə): «Həmişə dua edin. Çünki Allah dərgahına dua edib, Ondan istəmək ilahi qəzavü-qədərdə yazılan və yalnız həyata keçməsi qalan bəlanı uzaqlaşdırar. Beləliklə, Allaha dua olunsa və Ondan istənilsə, Allah-taala bəlanı birdəfəlik geri qaytarar.»

Dua müxtəlif bəlaları uzaqlaşdırar
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bəla qapılarını dua ilə bağlayın.»
İmam Əli (ə): «Bəla dalğalarını dua ilə geri qaytarın. Başı bəlalar çəkmiş, bəladan canı boğazına yığılmış şəxsin duaya olan ehtiyacı asudə yaşayan, ancaq bəladan amanda olmayan şəxsdən çox deyil.»
İmam Sadiq (ə): «Hər kəs, ona bəla yetişə biləcəyindən narahat olarsa və bəlanın gəlişindən əvvəl dua edərsə, Allah-taala heç vaxt ona bəla göndərməz.»

Dua ilə hadisələri qabaqlamaq
Quran:
«İnsana bir zərər yetişən zaman, Rəbbinə tərəf üz tutub Onu çağırar. Sonra, Rəbbi tərəfindən Ona bir nemət əta edildikdə, bundan əvvəl etdikləri bütün duaları yaddan çıxarar və (insanları) haqq yolundan azdırmaq üçün Allaha şəriklər qoşar. De: «Hələ öz küfrünlə bir müddət (dünya həyatından) bəhrələn. (Axirətdə) Sən Cəhənnəm əhlindənsən.»
«Yaxud əli hər yerdən üzülüb çarəsiz qalan bir kimsə Onu çağıran zaman duasına cavab verən, çətinliyini aradan götürən və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir?. Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrı varmı? Necə də az nəsihət götürürsünüz.»

Çərəkə Cereke Qurani Kərim Mp3 İslam Din Kitab By Gajiyev

Ən Gözəl Prayers Azerbaijani dilində tərcüməs the ilə artıq Android Phone Tabletlərinizdə Cartoons

You Me This Proqra
- Ayətul Tribune, Fərəc, Kumeyl, Mucor, Təvəssul, Qunut prayers üzrə 50 Cartoons s olmaq you bilə dən Cox to pray oxu

Quran:
«De: Əgə is not your prayer, I sizə Rəbb a hatch dəyə is verməz, əslində Do you təkzib pleaded Cartoons tezliklə (əzab sizə) yaxin olacaq."
«Cartoons your Rəbb said:" Call Mən, sizə cavab efficiency. Mənə ibadət etməkdən neck qaçır the kəslə is tezliklə x been Cartoons ahu-membrane-edə Cəhənnəmə edə olacaq are without VAT. "
Peyğəmbər of God (s): «Prayer is ibadət yeast (şirəs is) not həlak kəs Cartoons prayer etməklə hatch."
Peyğəmbər of God (s): «weapons of prayer Momma, the column of religion, sə Cartoons Malaria is a place of light."
Peyğəmbər of God (s): «People ən incapable of etməkdə prayer is the humble."
Peyğəmbər of God (s): «Ən is superior ibadət prayer. Bəndəyə pray to God-taal permit (Cartoons Luck) verəndə rəhmət qapı Opens its üzünə. Şübhəsiz that prayer would həlak kəs etməklə hatch. "
Imam of Əli (ə) Imam Həsənə (ə) vəsiyyətindən: "Know that the world of Cartoons axirət aləm xəzinələr owner of the Kəs, sənə qəbul prayer icazə Cartoons sən the Magadan call him etməyə zəmanət the vermis. Sənə əm that it uses the Software, çağıras him that, and he let him bəxş. He mehriban Cartoons Forgiving. Səninlə extract a hijab Qoy not Cartoons sən a vasitəç between gətirməyə watt etməmişd ... After the prayer, which is the essence xəzinələr solvers of Cartoons Cartoons sərvətlər him (nemət) istəməy the sən the ixtiyar to the vermis. Beləliklə, sən istədi the vaxtı prayer etməklə you open the qapı of his xəzinələr. "
Imam Əli (ə): «Pray rəhmət qapı the solvers of the qaranlıq Cartoons (the işıq hair) is çıraq."
Imam Əli (ə): "Location is pray God ən üzündə çox sevdimde business."
Imam Əli (ə): "Momma is sipər of prayer."
Imam Sadiq (ə): «Sənə prayer etməy the tövsiyə edirəm. EACH də you in on that because there şəfa. "
Imam Sadiq (ə): «Pray Cartoons demə that business is keçib işdən (yən of nə yazılıbs it is also olacaq). Həqiqətən, I have a məqa Cartoons dərəcə elə dərgah in God that it would not be a vasitə ilə çatmaq prayer BASQ the hatch. "
Imam Sadiq (ə): «is it that prayer is more çox Silahdar təsirl."
Imam Rza (ə): «the stick from Peyğəmbərlər weapons.!» Soruşdu are: «Peyğəmbərlər the weapon is nə?" He replied: "Pray."

Prayers head mütləq verəcək the fascia (the qəz Cartoons qədər) of dəyişdirə
Peyğəmbər of God (s): «Qəz Airport (fate of) prayer BASQ to hatch nə qaytar to bilməz."
Imam Səccad (ə): «prayer qoruy which revealed the human Cartoons olacaq bəla revealed."
Imam Kazim (ə): Pray «Həmişə. Because God to pray to dərgah edib, her divine istəmək qəzav the post-qədərdə Cartoons alone həyat to keçməs the qala the new bəl is uzaqlaşdır. Beləliklə, istənilsə Cartoons him praying to God is possible, God-taal a new birdəfəlik bəl qaytar back. "

Prayers müxtəlif bəla are uzaqlaşdır
Peyğəmbər of God (s): «Connect Bəl to qapı ilə their prayers."
Imam Əli (ə): «prayer Bəl wave of ilə qaytar back in. Top bəl they have çək, living ehtiyac şəx who pray are stacked from the throat can bəla asudə non amanda from ancaq bəla şəxsdən çox underway. »
Imam Sadiq (ə): «EACH kəs, if it is to yetişə bəl biləcəyindən narahat Cartoons bəl the gəlişindən əvvəl edərsə prayer, God-taal vaxtı göndərməz him to hatch a bəl."

Prayers ilə hadisələr the qabaqlamaq
Quran:
«A zərə is yetişən time human Rəbbinə tərəf Tutuban call him upset. Then, Rəbb the tərəfindən him nemət ət to edildikdə, it is çıxar əvvəl etdiklər all the prayers yadda Cartoons (people) haqqinda azdırmaq path of Allah is şəriklə three QoS. Said: «Hələ a self küfrünlə tehe (the world həyat) bəhrələn. (Axirətdə) Sən Cəhənnəm əhlindənsən. "
«Yaxud əl of EACH yerdən üzülüb çarəsiz qala a kimsə cavab urging him to pray verən time, the combination of çətinliy götürən Cartoons of varislər of you who are upset edən place ?. Məgə is a god BASQ Allahl to approach the series? You take necə də nəsihət least. "

I Kə Çərəkə Cerea Quraani Mp3 Islam religion Book By Gajiyev

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less