Đọc Truyện VietPhrase Online
Hoàng Đức Công
1 Varies with device
Ver 1:
* Đọc truyện trực tiếp từ các nguồn truyện trên mạng (sstruyen,truyencv,yytruyen,webtruyen...)
* Đọc VietPhrase từ 15 site tiếng trung (80txt.com,remens.com,tianybook.com,uukanshu.com.. .)
* Hỗ trợ đánh dấu truyện đang đọc, và cho phép download truyện đang đọc (cả site tiếng trung) , có thể đọc trực tiếp trên phần mềm khi không có mạng hoặc xuất ra file HTML có mục lục để làm ebook.
* Vietphrse và Names có thể tự điều chỉnh theo từng cá nhân.

* Ver 2 * Đang phát triển.... :hi:

Một vài hình ảnh demo trên PC (Trên Android hay ios thì giao diện vẫn thế nhé.)
Link: Đang đẩy lên GooglePlay (Tối m sẽ đẩy link ở đây nhé)
link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Z-jwC4r5P-c

Ver 1:
* Read the story directly from other online sources (sstruyen, truyencv, yytruyen, webtruyen ...)
* Read VietPhrase from 15 sites in medium (80txt.com, remens.com, tianybook.com, uukanshu.com ...)
Support marks are reading stories, and allows downloading books are read (both sites in middle), can be read directly on the software when there is no network or exported HTML file with the table of contents for the ebook.
* Names Vietphrse and can self-adjust to the individual.

* Ver 2 * Developing ....: hi:

Some photos demo on PC (Android or ios On the interface still is offline.)
Link: Being pushed GooglePlay (m night will push link here offline)
youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=Z-jwC4r5P-c

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less